8 kwietnia 2019

Rodo

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  Nazwa: Przedszkole nr 1 „Jarzębinka” w Szamotułach
  Adres: ul. St. Staszica 7, 64-500 Szamotuły
  Kontakt: przedszkole@jarzebinka.org
 2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
  Imię i nazwisko: Sebastian Łabowski
  Kontakt: inspektor@bezpieczne-dane.eu
 3. CEL PRZETWARZANIA
  Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych
 4. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
  Przesłanka RODO: art. 6 pkt lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO.
  Podstawa prawna: przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty wraz z późniejszymi zmianami oraz aktów wykonawczych.
 5. ODBIORCY DANYCH
  Nazwa podmiotu i charakter współpracy: uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, organ prowadzący, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa
 6. OKRES PRZECHOWYWANIA
  Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia przez dziecko edukacji a następnie przez okres wynikający z przepisów obowiązującego prawa.
 7. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
 • dostępu do danych
 • do żądania sprostowania danych
 • do żądania usunięcia danych osobowych
 • do żądania ograniczenia przetwarzania
 • do złożenia skargi od organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 1. TRANSFER DO PAŃSTW SPOZA EOG I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 2. INFORMACJA
  Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu, jakim jest działalność dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza.
 3. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
  Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

       Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),

 

Przedszkole nr 1 „Jarzębinka w Szamotułach pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w Przedszkolu nr 1jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 

1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 1 „Jarzębinka”ul. St. Staszica 7, 64-500 Szamotuły, e-mail: przedszkole@jarzebinka.org.

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni

Sebastian Łabowski

adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu

3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych
lub statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.

11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.