21 maja 2019

Białe łabędzie

Witamy w grupie „BIAŁE ŁABĘDZIE”

Piękna wrześniowa pogoda sprawiła, że miło i niepostrzeżenie minął nam pierwszy miesiąc przedszkolnego życia. W naszej grupie zmiany. Powitaliśmy nowe koleżanki i kolegów z innych grup i dwoje nowych dzieci, które dopiero w tym roku szkolnym zaczęły uczęszczać do naszego przedszkola. Obecnie grupa liczy 15 dzieci; siedmiu chłopców i osiem dziewczynek. Z grupą będą pracować i bawić się panie: Basia, Ela i Grażynka, a od 14 października pani Magda. We wszystkim pomagać nam będzie pani Kasia. Oprócz zajęć z w/w paniami uczymy się języka angielskiego z panią Luizą ( w czwartki) . Niektóre dzieci ćwiczą prawidłową wymowę z panią Terenią, w czwartek również odbywają się zajęcia z religii z panią Alinką.

We wrześniu zdążyliśmy zmierzyć się z następującymi zadaniami:

Kręgi tematyczne we wrześniu:

1.Przedszkolaki to my!

2.Bezpieczne przedszkolaki zdobywają odznaki.

3.Razem ciekawie spędzamy czas.

4.Co lubi każdy z nas.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Obszar fizyczny

*rozwijanie aktywności dziecka w różnych formach i obszarach

*doskonalenie nawyków higieniczno-kulturalnych i sprawności samoobsługowych

*rozwijanie sprawności motoryki małej

*wdrażanie do używania chwytu pisarskiego

*wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami

*wdrażanie do sygnalizowania potrzeby odpoczynku lub potrzeby ruchu

Obszar emocjonalny

*rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem, w tym przekazywania własnych odczuć, przeżyć i myśli

*kształtowanie umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji

*wdrażanie do proszenia o pomoc w sytuacjach trudnych

*wdrażanie do radzenia sobie w sytuacjach nowych

*kształtowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych

*wdrażanie do wyrażania emocji i uczuć w społecznie akceptowany sposób

*rozbudzanie samodzielności, obowiązkowości w kontekście podjętych czynności i wykonywanych zadań

*wzmacnianie poczucia własnej wartości

Obszar społeczny

*przypomnienie zasad regulujących właściwe zachowania podczas pobytu w przedszkolu

*współtworzenie zasad i norm postępowania warunkujących zgodne współżycie w grupie – wypracowanie kontraktu grupy

*rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z rówieśnikami

*wdrażanie do polubownego rozwiązywania sporów

*kształtowanie umiejętności zachowania ostrożności w ruchu drogowym

*wdrażanie do rozpoznawania sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu

*kształtowanie umiejętności współdziałania i pracy w zespole

Obszar poznawczy

*wdrażanie do wypowiadania się na określony temat pełnym zdaniem

*rozwijanie umiejętności słuchania, zadawania pytań i odpowiadania na pytania

*kształtowanie matematycznego myślenia w zakresie orientacji w przestrzeni, stosowania pojęć odnoszących się do położenia przedmiotów w przestrzeni

*rozwijanie zasobu słownictwa biernego oraz czynnego związanego z szeroko pojętym bezpieczeństwem

*doskonalenie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych w tym wskazywanie kształtów w najbliższym otoczeniu (koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt)

*wdrażanie umiejętności odwzorowywania i odtwarzania układów graficznych

*kształcenie wrażliwości muzycznej (rytm, tempo, reagowanie na sygnał dźwiękowy)

*wdrażanie do bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach

*rozwijanie umiejętności różnicowania czworoboków ( rombu, trapezu, czworokątów – bez nazywania)

*rozwijanie umiejętności dostrzegania powtarzających się rytmów i ich kontynuowanie

*kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów przedmiotów spełniających podany warunek (wielkość, kolor, kształt), tworzenie zbiorów o takiej samej liczbie elementów, ustawianie elementów rosnąco i malejąco

*kształtowanie umiejętności szacowania na oko, przeliczanie kolekcji, dokładanie, zabieranie elementów kolekcji, wskazywanie gdzie jest więcej, gdzie jest mniej

*rozwijanie mowy i myślenia poprzez układanie i omawianie treści historyjek obrazkowych, wymyślanie ich zakończenia, nazywanie czynności z użyciem zwrotów ( wczoraj, dzisiaj, jutro)

*doskonalenie koncentracji uwagi oraz percepcji wzrokowej

*doskonalenie słuchu fonematycznego – analizy i syntezy wyrazów 3-głoskowych

*wyrabianie gotowości do pisania poprzez kreślenie po śladzie, kontynuowanie wzorów graficznych

*poznanie obrazu graficznego głoski „o” i litery „O” , „o’’

*poznanie obrazu graficznego liczby „1”

KRĘGI TEMATYCZNE NA PAŹDZIERNIK:

*Taniec jesiennych kolorów

*Książka kucharska prosto z natury

*Jak dbamy o nasze zdrowie

*Odkrywamy sekrety przyrody jesienią

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na październik:

Obszar fizyczny:

-kształtowanie umiejętności swobodnego, spontanicznego poruszania się w rytm muzyki zgodnie z podanym opisem lub narracją

-kształtowanie zwinności, zręczności, szybkości, wytrzymałości

-wdrażanie do podjęcia zdrowej rywalizacji

-wdrażanie do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania

-wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych

-poznanie wartości zdrowego odżywiania się w kontekście zdrowego trybu życia

-rozwijanie motoryki małej – manipulowanie bardzo małymi przedmiotami, wycinanie i lepienie z plasteliny

Obszar emocjonalny:

-rozwijanie zdolności do odczuwania wewnętrznego zadowolenia z dobrze wykonanego zadania

-rozróżnianie emocji przyjemnych i nieprzyjemnych

-kształtowanie umiejętności wyrażania własnych stanów emocjonalnych w różnych formach (społecznie akceptowanych) -werbalnych i niewerbalnych

-wdrażanie do respektowania cudzych emocji

Obszar społeczny:

-rozwijanie samodzielności w przygotowaniu przyborów i materiałów do zajęć

-wdrażanie do odpowiedzialnego, sumiennego i rzetelnego wykonywania podejmowanych zadań i obowiązków

-wdrażanie do odpowiedzialnego wypełniania obowiązków dyżurnego

-rozwijanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej

-doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów, koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach

-budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach (umiejętność czekania, w tym czekania na swoją kolej, umiejętność wygrywania i przegrywania

Obszar poznawczy:

-kształtowanie umiejętności przeprowadzania prostych doświadczeń i ich obserwowania

-kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie wykonywanych i obserwowanych doświadczeń

-doskonalenie umiejętności obserwowania przyrody jesienią i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i przeżyciami

-wdrażanie do globalnego czytania

-rozwijanie umiejętności budowania i konstruowania z różnorodnych klocków i elementów konstrukcyjnych według podanego wzoru

-kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek(wielkość, kolor, kształt), tworzenie zbiorów o takiej samej liczbie elementów, ustawianie elementów rosnąco i malejąco ( od najmniejszego do największego)

-poznanie obrazu graficznego głoski „a”, „e”, „i”, „m”, – litery A, a; e,E; m, M.

-poznanie zapisu graficznego liczby „2”, „3”, „4”, „5”

-doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 5(liczebniki główne i porządkowe)

-doskonalenie gry na instrumentach perkusyjnych i rozpoznawanie ich brzmienia

-rozwijanie umiejętności pisania liter od strony lewej do prawej – staranne odtwarzanie kształtu wzorów i mieszczenie ich w liniach

-doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania warzyw i owoców rodzimych i zagranicznych dostępnych w naszym kraju, wyodrębnienie charakterystycznych cech warzyw i owoców (kształt, barwa, smak i zapach)

-kształtowanie umiejętności sporządzania prostych potraw z warzyw i owoców

-bogacenie słownika biernego i czynnego poprzez poszerzanie zakresu i treści pojęć odnoszących się do zagadnień przyrodniczych i technicznych

-doskonalenie sprawności dokonywania bardziej złożonych czynności myślowych, jak: porównywanie, wyodrębnianie różnic i podobieństw, klasyfikowanie , analiza i synteza, wnioskowanie

-rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów

-rozwijanie znajomości pojęć matematycznych – trójkąt

-wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu : „rano”, „południe”, „popołudnie”, „wieczór”, „wczoraj”, „dzisiaj”, „jutro”

-rozpoznawanie monet (1 zł, 2zł, 5zł)

-układanie własnych rytmów wizualnych i dźwiekowych