2 września 2020

Plac Zabaw

Załącznik nr 1
do procedur bezpieczeństwa
na terenie Przedszkola nr 1 Jarzębinka w Szamotułach
w okresie pandemii COVID-19

 

Procedura korzystania z placu zabaw

w Przedszkolu nr 1 w Szamotułach

w okresie pandemii COVID-19

 

 

 1. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw tylko pod nadzorem nauczyciela.
 2. W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym nauczyciel ma obowiązek czuwać nad ich bezpieczeństwem oraz organizować im warunki do bezpiecznej zabawy.
 3. Plac zabaw został podzielony na cztery oddzielne  części.
 4. Zakazane jest przebywanie na placu zabaw więcej niż czterech grup. Dzieci z poszczególnych grup nie mogą się mieszać podczas pobytu na placu zabaw..
 5. Jeśli na placu zabaw przebywają cztery grupy, nauczyciele i dzieci nie mogą kontaktować się ze sobą, czas powrotu do przedszkola ustalają tak, żeby dzieci z grup nie stykały się ze sobą.
 6. Każdego dnia, w ramach codziennej kontroli sprawdzającej stan techniczny urządzeń znajdujących się na placu zabaw, pracownik odpowiedzialny za jej przeprowadzenie (konserwator) dokonuje jednocześnie dezynfekcji urządzeń. Wyniki kontroli oraz informację o przeprowadzonej dezynfekcji urządzeń odnotowuje w zeszycie kontroli.
 7. W razie nieobecności pracownika i niemożności przeprowadzenia codziennej dezynfekcji sprzętu na placu zabaw, zostaje on oznaczony taśmą i wyłączony z używania. O braku możliwości wychodzenia na plac zabaw w danym dniu dyrektor powiadamia wszystkich nauczycieli grup.
 8. Zabrania się wychodzenia z dziećmi na plac zabaw zabezpieczony w ten sposób.
 9. Przed wejściem z dziećmi na plac zabaw nauczyciel powinien:
 • sprawdzić w zeszycie kontroli, czy urządzenia znajdujące się na placu zabaw zostały zdezynfekowane w tym dniu,
 • upewnić się, czy grupy przebywające wcześniej na placu zabaw znajdują się już w budynku przedszkolnym. Grupy wychodzące na plac nie mogą kontaktować się ze sobą.
 • przypomnieć dzieciom zasady bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu i korzystania ze sprzętów znajdujących się na placu zabaw,
 • polecić dzieciom, by ustawiły się jedno za drugim, bez tworzenia par i trzymania się za ręce,
 • w czasie przemieszczania się grupy kontrolować zachowanie dzieci.
 1. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci na placu zabaw bez opieki.
 2. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie dla ich bezpieczeństwa, np. zbliżanie się do ogrodzenia i rozmawianie z przygodnymi osobami, znalezienia na placu przedmiotów stanowiących bezpośrednie zagrożenie zakażeniem chorobami wirusowymi (np. skrawki materiałów opatrunkowych).
 3. Podczas pobytu na placu dzieci mogą skorzystać z toalety znajdującej się w przedszkolu tylko pod opieką innego pracownika, który dopilnuje, by dziecko po pobyciu w toalecie umyło ręce.
 4. Podczas zabaw na placu wszystkie furtki i bramy wjazdowe powinny być zamknięte.
 5. Dzieci wracają do budynku jedno za drugim prowadzone przez nauczyciela.
 6. Po powrocie z zajęć dzieci zdejmują wierzchnie okrycia i udają się do łazienki, żeby umyć ręce.