8 kwietnia 2019

Procedura odbioru

 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

PRZEDSZKOLA NR 1 W SZAMOTUŁACH

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 1762 oraz 2022 poz. 935,1116, 1700, 1730).
 2. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw (DzU 2022.64 wersja od 12.01.2022)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
  (Dz. U. z 2020r., poz. 1386).
 5. Statut Przedszkola nr 1 w Szamotułach.
 1.  PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
 1. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych), którzy są  odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze
  do przedszkola i z przedszkola do domu.
 2. Dzieci przyprowadzamy do przedszkola od godz.6:30-8:40, z wyjątkiem dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, które przychodzą
  do przedszkola do godz. 8:00. Rodzice osobiście powierzają dziecko osobie pełniącej dyżur na korytarzu. Nie wchodzą do przedszkola. Od godz. 7:30 dzieci mające swoje sale na piętrze przechodzą z nauczycielką do góry.
 3. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko z przedszkola zobowiązana jest posiadać chip, którym loguje lub wylogowuje dziecko. Z czytnika korzystają tylko osoby dorosłe. Każdy rodzic posiada 2 chipy, które są własnością przedszkola. Chipy zwracane są na koniec roku szkolnego w którym dziecko kończy edukację przedszkolną.
 4. Pracownik przedszkola przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty. Dzieci
  nie wnoszą na teren przedszkola żadnych zabawek i przedmiotów nie związanych
  z działalnością statutową przedszkola.
 5. Pracownicy przedszkola nie odpowiadają za rzeczy, które dziecko przynosi
  do przedszkola.
 6. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.
 7. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać
  do przedszkola.
 8. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne należy zgłaszać wyłącznie pisemnie.
 1.  ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA
 1. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione przez rodziców (opiekunów prawnych), zdolne do podejmowania czynności prawnych- wymienione w karcie zapisu do przedszkola. Upoważnienia mogą być uaktualniane lub zmienione. Upoważnienia są ważne przez cały rok szkolny.
 2. W wyjątkowych sytuacjach uwarunkowanych sytuacją, rodzinną na pisemną prośbę rodzica, dziecko z przedszkola może zostać odebrane przez osobę, która ukończyła 16 rok życia.
 3. Wydanie dziecka innym osobom niż ujęte w karcie zapisu do przedszkola może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodzica. Oświadczenie takie rodzic osobiście przekazuje nauczycielce lub personelowi przedszkola.
 4. Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola stanowi załącznik nr 1
  do niniejszej procedury.
 5. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 6. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczyciela, a dyrektor lub (w przypadku jego nieobecności) nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.
 7. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego – nauczycielce lub osobie pełniącej dyżur w szatni.
 8. Nie wydaje się dzieci na telefoniczną prośbę rodzica.
 9. Nauczyciel każdej grupy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania i  aktualnych  telefonicznych numerów kontaktowych rodziców, prawnych opiekunów dzieci oraz osób upoważnionych pisemnie przez rodziców
  do odbioru dziecka.
 10. Odbiór dziecka następuje w danej grupie od godz.12.45 -13:00 i od  14.30-15;00.
  Od 15 dzieci z grup: Wiewiórki, Jarzębinkowe Smyki, Czarne Łabędzie do 15:30 odbierane są z sali Jarzębinkowe Smyki a od 15:30-16:30 z sali Wilczki. Od 15:00 dzieci z sal na dole czyli grupy Misie, Wilczki, Białe Łabędzie do godz. 16:30 odbierane są z Sali Wilczków.
 11. Rodzice lub upoważnione osoby odbierają dziecko podając jego imię i nazwisko
  i przedstawiając się przez domofon.
 12.  Gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, nauczyciel wymaga od rodzica (opiekuna prawnego) i dziecka, aby fakt pójścia do domu był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie u nauczycielki mającej je pod opieką. Dziecko Rodzicowi
  lub osobie upoważnionej przekazuje pracownik przedszkola.
 13. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie  wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa np. stan wskazujący po spożyciu alkoholu, czy zachowanie agresywne. W takim przypadku personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia  sprawy. Nauczyciel próbuje kontaktować się z drugim rodzicem, opiekunem prawnym lub osobą upoważnioną. Jeżeli kontakt jest niemożliwy nauczyciel ma prawo powiadomić Policję
 14. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

 

III.  POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA
Z PRZEDSZKOLA LUB ZGŁOSZENIA SIĘ PO DZIECKO OSOBY NIEMOGĄCEJ SPRAWOWAĆ OPIEKI

 1. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do godziny 16.30.
 2. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie.
 3. Gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy), nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych,  nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę.
 4. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola.
 5. Dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.
 6. W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu policji.
 7. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola (w godzinach pracy przedszkola – sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani
  są do telefonicznego kontaktu i poinformowania nauczyciela lub dyrektora o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.
 8. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
 9. Opłaty dodatkowe – Za każdą rozpoczętą godzinę ponad godziny pracy przedszkola rodzic ponosi opłatę dodatkową w kwocie ustalonej przez Urząd Miasta i Gminy Szamotuły.
 1.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zostają zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola.
 2. Potwierdzenie stanowią listy obecności rodziców na zebraniu wrześniowym
  i protokoły z zebrań grupowych.
 3. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.
 4. Procedura obowiązuje od 01.09.2022r.

Traci moc Regulamin Przedszkola wraz z załącznikami z dnia 26.08.2016r

OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA

Oświadczenie

Upoważnienie jednorazowe_1