8 kwietnia 2019

Procedura odbioru

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI PRZEDSZKOLA NR 1 W SZAMOTUŁACH

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz1379).
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach
  (Dz. U. z 2001r. Nr 126, poz. 1384 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 22 lipca 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
  (Dz. U. z 2011r. Nr 161, poz. 968).
 5. Statut Przedszkola nr 1 w Szamotułach.

I.  PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

 1. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych), którzy są  odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze
  do przedszkola i z przedszkola do domu.
 2. Dzieci przyprowadzamy do przedszkola od godz.6:00-8:45, z wyjątkiem dzieci realizujących podstawę programową, które przychodzą do przedszkola do godz. 8:00. Rodzice osobiście powierzają dziecko osobie pełniącej dyżur na korytarzu lub nauczycielowi wprowadzając je do Sali Misiów. Od godz. 7:30 dzieci mające swoje sale na piętrze przechodzą z nauczycielką do góry. Od tej godz. Rodzice przyprowadzający dziecko, które ma swoją salę na piętrze nie wprowadza dziecka sam do góry, tylko przekazuje pod opiekę osobie pełniącej dyżur w szatni. Jeżeli dziecko przychodzi później obowiązkiem rodzica jest zaprowadzić je do Sali. W przeciwnym wypadku żaden pracownik przedszkola nie ponosi odpowiedzialności
  za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka..
 3. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko z przedszkola zobowiązana jest posiadać kartę, którą loguje lub wylogowuje dziecko. Z czytnika korzystają tylko osoby dorosłe. Każdy rodzic posiada 2 karty które są własnością przedszkola
  (nie podpisujemy ich). Karty zwracane są na koniec roku szkolnego w którym dziecko kończy edukację przedszkolną.
 4. Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.
 5. Nauczyciel nie odpowiada za rzeczy, które dziecko przynosi do przedszkola.
 6. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.
 7. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać
  do przedszkola.
 8. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne należy zgłaszać wyłącznie pisemnie.

II.  ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

 1. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione przez rodziców (opiekunów prawnych), zdolne do podejmowania czynności prawnych- wymienione w karcie zapisu do przedszkola. Upoważnienia mogą być uaktualniane lub zmienione. Upoważnienia są ważne przez cały rok szkolny.
 2. Wydanie dziecka innym osobom niż ujęte w karcie zapisu do przedszkola może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodzica. Oświadczenie takie rodzic osobiście przekazuje nauczycielce lub personelowi przedszkola.
 3. Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola stanowi załącznik nr 1
  do niniejszej procedury.
 4. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 5. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczyciela, a dyrektor lub (w przypadku jego nieobecności) nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.
 6. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego – nauczycielce lub osobie pełniącej dyżur w szatni.
 7. W przypadku telefonicznej prośby rodzica, upoważnienia słownego,  dotyczącego odbioru dziecka przez inną osobę niż upoważniona nauczyciel zobowiązany jest wykonać telefon sprawdzający do rodzica i potwierdzić wcześniejszą informację.
 8. Nauczyciel każdej grupy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania, miejsca pracy i  aktualnych  telefonicznych numerów kontaktowych rodziców, prawnych opiekunów dzieci oraz osób upoważnionych pisemnie przez rodziców do odbioru dziecka.
 9. Odbiór dziecka następuje w danej grupie od godz.13.00 -13:20 i od  14.30-15;00.
  Od 15 dzieci z grup: Wiewiórki, Jarzębinkowe Smyki, Czarne Łabędzie do 15:30 odbierane są z sali Jarzębinkowe Smyki a od 15:30-17:00 z sali Wilczki. Od 15:00 dzieci z sal na dole czyli grupy Misie, Wilczki, Białe Łabędzie do godz. 17:00 odbierane są z Sali Wilczków.
 10. Rodzice lub upoważnione osoby odbierają dziecko podając jego imię i nazwisko
  i przedstawiając się przez domofon.
 11.  Gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, nauczyciel wymaga od rodzica (opiekuna prawnego) i dziecka, aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie u nauczycielki mającej je pod opieką.
 12. Na terenie szatni, z chwilą dojścia  dziecka do  rodzica (opiekuna prawnego)
  lub osoby upoważnionej, za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają te osoby.
 13. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie  wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa np. stan wskazujący po spożyciu alkoholu, czy zachowanie agresywne. W takim przypadku personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia  sprawy. Nauczyciel próbuje kontaktować się z drugim rodzicem, opiekunem prawnym lub osobą upoważnioną. Jeżeli kontakt jest niemożliwy nauczyciel ma prawo powiadomić Policję
 14. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

III.  POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA
Z PRZEDSZKOLA LUB ZGŁOSZENIA SIĘ PO DZIECKO OSOBY NIEMOGĄCEJ SPRAWOWAĆ OPIEKI

 1. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do godziny 17.00.
 2. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie.
 3. Gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy), nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych,  nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę.
 4. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola.
 5. Dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.
 6. W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu policji.
 7. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola (w godzinach pracy przedszkola – sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są
  do telefonicznego kontaktu i poinformowania nauczyciela lub dyrektora o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.
 8. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

IV.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zostają zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola.
 2. Rodzice na pierwszym zebraniu grupowym w miesiącu wrześniu. Potwierdzenia stanowią podpisy  pod procedurą oraz listy obecności rodziców na zebraniach organizacyjnych (wrzesień).
 3. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.
 4. Procedura obowiązuje od 01.09.2016r.
 5. Traci moc Regulamin Przedszkola wraz z załącznikami z dnia 26.08.2015r.