8 kwietnia 2019

Statut

Statut

STATUT

Przedszkola Nr 1 „Jarzębinka”

tekst ujednolicony na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej

z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmian w statucie

PODSTAWY PRAWNE

 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU 2004 nr 256, poz.2572 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 o zmianie ustawy o systemie oświaty (DzU nr 148, poz.991
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. O zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( DzU.z dnia 18 lipca 2013r. poz.827)
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (DzU 2006 nr 97, poz. 674 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 28 maja 2013r.-znowelizowana ustawa Karta Nauczyciela
 • Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990r. (DzU 2001 nr 142 poz.1591 ze zm.)
 • Ustawa z 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014. poz.7)

ROZPORZĄDZENIA:

 • Rozporządzenie MENiS z 21 maja 2004 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DzU 2001 nr 61, poz.624 ze zm.);
 • Rozporządzenie MEN z 9 lutego 2007r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DzU 2007 nr 35, poz. 222);
 • Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Z 2013 poz. 393
 • Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013r. poz. 532).
 • Rozporządzenie MENiS z 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (DzU 2005 nr 19, poz. 167);
 • Rozporządzenie MEN z dnia 2 sierpnia 2013 zmieniające rozporządzenie w sprawie organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( DzU z 2010r., nr 228, poz.1490, DzU z 2012r.poz.982,DzU z 2013r., poz.957)
 • Rozporządzenie MENiS z 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU 2002 nr 51, poz.458 ze zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. W sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (DzU 2002 nr 5, poz. 46 ze zm.)
 • Rozporządzenie MENiS z 4 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ( DzU 2005 nr 68, poz. 587);
 • Rozporządzenie MENiS z 5 lutego 2004 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (DzU 2004 nr 25, poz. 220);
 • Rozporządzenie MEN z 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (DzU 2006 nr 235, poz. 1703);
 • Rozporządzenie MEN z dnia 10 maja 2013r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.2013, poz.560)
 • Rozporządzenie MENiS z 19 lutego 2002 r. W sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola , szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (DzU 2002 nr 56, poz. 506)
 • Rozporządzenie MENiS z 20 lutego 2004 r. W sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (DzU 2004 nr 26, poz. 232);
 • Rozporządzenie MENiS z 5 lutego 2004 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (DzU 2004 nr 25, poz. 220);
 • Rozporządzenie MEN z 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (DzU 2006 nr 235, poz. 1703);
 • Rozporządzenie MEN z 23 sierpnia 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU 2007 nr 157, poz. 1100);
 • Rozporządzenie MENiS z 8 listopada 2001 r. W sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (DzU 2001 nr 135, poz.1516);
 • Rozporządzenie MENiS z 14 marca 2005r. W sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą oraz zasad legalizacji odpłatności za wykonywanie tych czynności (DzU 2005 nr 58, poz.504 ze zm.);
 • Rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DzU 2003 nr 6, poz. 69,z 2009r. nr139, poz.1130, z 2010r. nr205, poz.1408, z2011r. nr 161, poz.968)
 • Rozporządzenie MEN z 27 lutego 2007r. W sprawie zadań nauczycieli i innych pracowników związanych z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole na terenie przedszkola, ogrodu przedszkolnego, podczas wycieczek (DzU 2007, nr 35, poz. 222),
 • Rozporządzenie MEN z 27 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU 2012, poz. 977);
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 czerwca 1997r.
 • Konwencja Praw Dziecka (DzU z 1991r. nr 120, poz.526 i 527).
 • Uchwała Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 listopada 1999r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej
 • Kodeks Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r., tekst jednolity po zmianie z 14 listopada 2003r. (DzU nr 213, poz. 2081 z 15 grudnia 2003r.) oraz akty wykonawcze ze zmianami.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

1.         Przedszkole nr 1 „Jarzębinka” zwane dalej “przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.

2.         Przedszkole działa na podstawie orzeczenia z dnia 14.08.1986r. i niniejszego statutu.

3.         Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Szamotuły.

3.1.      Obsługa finansowo – księgowa prowadzona jest przez gminę według zasad określonych w odrębnych przepisach.

4.         Nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.

NAZWA PRZEDSZKOLA

§ 2

1.         Nazwa przedszkola brzmi:

Przedszkole Nr 1 „Jarzębinka”

1.1.      Ustalona nazwa zwyczajowa brzmi: Przedszkole Nr 1 „Jarzębinka” w Szamotułach

2.         Siedziba przedszkola znajduje się w Szamotułach przy ulicy  Stanisława Staszica 7

3.         Pełny adres placówki:

Przedszkole Nr 1 „Jarzębinka”

ul. Stanisława Staszica 7

64 – 500 Szamotuły

NIP 7871972891

REGON 631579543

 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 3

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie w warunkach akceptacji i bezpieczeństwa dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Tworzy warunki do budowania tożsamości narodowej i umożliwia podtrzymanie tożsamości religijnej. Pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze rodziców.
 2. Celem przedszkola jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju i edukacji dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacji ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 3. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz odpowiednich aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Celem przedszkola jest:

 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 2. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się, co jest dobre, a co złe;
 3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 4. rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi
 5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej  przedszkola.

 1.   Przedszkole realizując cele wspomaga rozwój, wychowuje i kształci w ramach                   następujących obszarów działalności:
 1. kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;
 2. kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych;
 3. wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
 4. wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
 5. wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
 6. wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
 7. wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych;
 8. wychowanie przez sztukę: dziecko widzem i aktorem;
 9. wychowanie przez sztukę: muzyka, śpiew, pląsy i taniec;
 10. wychowanie przez sztukę: różne formy plastyczne;
 11. wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
 12. pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń;

ł.    wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

 1. wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
 2. kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
 3. wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
 1. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w planie rozwoju placówki i w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkola.
 2. Zadania przedszkola w zakresie działalności dydaktycznej realizowane są w szczególności poprzez:
 1. tworzenie warunków do zaspokajania naturalnych potrzeb dzieci do komunikowania się z innymi poprzez: słowo, gest i ruch, dźwięk i muzykę, barwę i kształt oraz liczbę;
 2. stwarzanie dzieciom szans wykorzystywania w praktyce umiejętności: słuchania i mówienia; czytania i kreślenia symboli graficznych (w tym pisania);
 3. udzielanie dzieciom pomocy w odkrywaniu, tworzeniu i zrozumieniu znaczenia znaków pośredniczących w komunikowaniu się ludzi.
 1. Przedszkole organizuje:
 1. różnorodne sytuacje edukacyjne zaspokajające dążenia dziecka do wypowiadania siebie w twórczości werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej;
 2. dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania.
 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
 1. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;
 2. zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym;
 3. stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż;
 4. współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc;
 5. budzi świadomość dotyczącą zdrowia i jego zagrożeń;
 6. kształtuje prawidłową postawę fizyczną;
 7. wyzwala ekspresję i rozwija sprawność ruchową poprzez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz podejmowane spontanicznie przez dzieci.
 1. Przedszkole, w miarę posiadanych możliwości, organizuje i udziela dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na:
 1. diagnozowaniu środowiska wychowanków.
 2. rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka wynikających w szczególności:
 • z niepełnosprawności;
 • z niedostosowania społecznego;
 •  z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 • ze szczególnych uzdolnień;
 •  ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 •  z zaburzeń komunikacji językowej;
 •  z choroby przewlekłej;
 •  z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 •  z niepowodzeń edukacyjnych;
 •  z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
 •  z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 •  rozpoznawaniu przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka
 • organizowaniu różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • podejmowaniu działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego przedszkola i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie
 •  prowadzeniu działalności prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców
 • wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

 

 1.  Zadania, o których mowa w pkt. 9, są realizowane we współpracy z:
 1. rodzicami;
 2. poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
 3.  innymi przedszkolami, szkołami,  placówkami
 4. organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży
 5. placówkami doskonalenia nauczycieli.
  1.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana z inicjatywy:
 1. rodziców ucznia
 2. dyrektora przedszkola.
 3. nauczyciela przedszkola, wychowawcy, specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem,
 4. pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania  lub higienistki,
 5. pomocy nauczyciela
 6. poradni,
 7. pracownika socjalnego
 8. asystenta rodziny,
 9. kuratora sądowego
  1.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem przez nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów wykonujących w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni) :
 1. dla dzieci w formie
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych organizowanych dla dzieci

z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami

w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć – do 5;

 • zajęć logopedycznych organizowanych dla dzieci z zaburzeniami mowy, które   powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.  Liczba uczestników zajęć – do 4;
 • socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,  dla dzieci

z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć – do 10;

 • zajęć rozwijających uzdolnienia, dla dzieci szczególnie uzdolnionych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników -do 8
 • w formie porad i konsultacji
 1. dla rodziców i nauczycieli w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń prowadzonych przez nauczycieli, wychowawców lub specjalistów.
  1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
  2. Pomoc, o której mowa organizuje dyrektor przedszkola.
  3. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy jest zadaniem zespołu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art.71b ust.7 pkt 2 i 3 Ustawy
 1.   Zadania przedszkola w zakresie działalności wychowawczej:
 1. wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w przygotowywaniu go do nauki szkolnej;
 2. rozwijanie w dziecku pozytywnego obrazu własnej osoby poprzez poznawanie

i wyrażanie własnych uczuć, dostrzeganie swoich problemów i możliwości;

 1. wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną;
 2. inspirowanie aktywnej postawy wobec środowiska w bezpośrednich kontaktach

z przyrodą i życiem społecznym najbliższego otoczenia;

 1. budzenie poczucia więzi z krajem rodzinnym i wspólnotą ogólnoludzką;
 2. rozwijanie wrażliwości estetycznej i twórczej;
 3. przygotowanie do organizowania i wykonywania pracy;
 4. wskazywanie w ramach realizowanego programu na współczesne zagrożenia społeczne młodego człowieka oraz na postawy i zachowania alternatywne pod względem tych zagrożeń.

OPIEKA NAD DZIEĆMI

§ 4

 1. Przedszkole zapewnia opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dzieci i możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.
 2. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczo-dydaktycznej i jej skuteczności, nauczyciel prowadzi swoją grupę przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu.
 3. W uzasadnionych organizacją pracy przedszkola przypadkach, może nastąpić zmiana wychowawcy.
 4. Za bezpieczeństwo dzieci, podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych w przedszkolu, a także poza jego terenem, w czasie ustawowych godzin pracy odpowiedzialny jest nauczyciel prowadzący zajęcia. Nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę innej osoby nad powierzonymi mu dziećmi.
 5. Za bezpieczeństwo dzieci uczęszczających na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu poza godzinami pracy odpowiedzialny jest nauczyciel organizujący te zajęcia.
 6. Za bezpieczeństwo dzieci podczas imprez, uroczystości i festynów organizowanych poza godzinami pracy przedszkola odpowiedzialni są zarówno nauczyciele, jak i rodzice bądź opiekunowie dziecka.
 7. Podczas zajęć i zabaw wymagających szczególnej ostrożności nauczyciel zobowiązany jest poprosić o pomoc innego pracownika przedszkola.
 8. W trakcie zabaw, spacerów wycieczek poza teren przedszkola nauczyciel powinien zapewnić dodatkową opiekę.
 9. Zasady organizacji i planowania wycieczek określa regulamin.
 10. Wyjścia nauczyciela z grupą poza teren przedszkola odnotowywane są w zeszycie spacerów i wycieczek.
 11. Dziecko jest przyprowadzane i odbierane z przedszkola w godzinach określonych w umowie cywilno – prawnej zawartej między dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem).
 12. Dziecko jest przyprowadzane i odbierane przez rodziców (prawnych opiekunów) lub przez inne osoby upoważnione w formie pisemnej.
 13. Przedszkole może odmówić oddania dziecka pod opiekę osobie odbierającej, której stan budzi uzasadnione wątpliwości, co do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa.
 14. O każdym przypadku odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji przedszkole podejmuje wszelkie możliwe czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
 15. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu. Od momentu wejścia dziecka na salę opiekę przejmuje przedszkole. Jeżeli dziecko zostanie przyprowadzone do przedszkola później  obowiązkiem rodzica-opiekuna jest zaprowadzenie dziecka do jego sali. Rodzice-opiekunowie odbierają dziecko zgłaszając jego imię i nazwisko przez domofon wchodzą do szatni i oczekują na dziecko. Z chwilą kiedy dziecko dojdzie do rodzica w szatni odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi osoba odbierająca dziecko. Zasady bezpieczeństwa podczas przyprowadzania odbioru dzieci zawarte są w procedurze przyprowadzania i odbioru dzieci.
 16. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców (opiekunów prawnych) dziecka. W przypadku, gdy nie można nawiązać z nimi kontaktu nauczyciel oczekuje z dzieckiem przez jedną godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 17. Życzenia rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 18. Rodzice są zobowiązani do przyprowadzania zdrowego dziecka, a w przypadku otrzymania informacji o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu w przedszkolu, do niezwłocznego odebrania dziecka.
 19. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie, poza udzielaniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach w tym dzieciom przewlekle chorym i badaniami profilaktycznymi, na które rodzice wyrażą zgodę.

 

ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 5

 1. Organami przedszkola są:
 1. Dyrektor przedszkola,
 2. Rada pedagogiczna,
 3. Rada rodziców.
  1. Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.
  2. Działające w przedszkolu organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.

KOMPETENCJE ORGANÓW PRZEDSZKOLA

Dyrektor przedszkola

§ 6

 1. Dyrektor Przedszkola działa zgodnie ze statutem i przepisami prawa, a w szczególności:
 1. kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz;
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny;
 3. sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne;
 4. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
 5. stwarza warunki do działania w placówce wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki;
 6. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
 7. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
 8. w zakresie spraw organizacyjnych:
 • opracowuje arkusz organizacyjny przedszkola;
 • realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
 • ustala ramowy rozkład dnia dla każdego oddziału na wniosek rady pedagogicznej;
 • dopuszcza do użytku program wychowania przedszkolnego po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i wpisuje go do zestawu programów obowiązujących w przedszkolu w danym roku szkolnym;
 • organizuje i wnioskuje o pomoc psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu:
 1. w zakresie spraw finansowych
 • opracowuje plan finansowy przedszkola;
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej przedszkoli;
 1. w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych oraz biurowych:
 • sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą przedszkola;
 • organizuje wyposażenie przedszkola w środki edukacyjne i stosowny sprzęt;
 • ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i dokumentacji innych pracowników przedszkola;
 1. w zakresie spraw porządkowych, bhp:
 • zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • egzekwuje przestrzeganie ustalonego w przedszkolu porządku oraz dbałość o czystość i estetykę przedszkola.
 1. Jako kierownik zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami:
 1. zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
 2. przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe;
 3. występuje z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników placówki;
 4. wykonuje zadania związane z awansem zawodowym nauczyciela, w tym nadaje (w drodze decyzji administracyjnej) nauczycielowi stażyście stopień nauczyciela kontraktowego;
 5. określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników przedszkola, zgodnie z przepisami kodeksu pracy;
 6. ustala regulamin pracy, premiowania i nagradzania pracowników przedszkola oraz regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 7. administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem;
 8. ustala plan urlopów pracowników przedszkola.
 1. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami oraz organami prowadzącymi i nadzorującymi przedszkole.
 2. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go inny nauczyciel tego przedszkola wyznaczony przez organ prowadzący.
 3. Dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności przedszkola.

RADA PEDAGOGICZNA

§ 7

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji statutowych zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 2. W skład rady wchodzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. W zebraniach rady mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
 4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 5. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora przedszkola, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej, a także jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej.
 7. Do kompetencji rady pedagogicznej należy:
 1. opiniowanie i zatwierdzanie planów pracy przedszkola;
 2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
 3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 4. uchwalenie regulaminu swojej działalności;
 5. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy – nie dotyczy dziecka realizującego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne;
 6. przygotowanie projektu statutu przedszkola lub jego zmian, zatwierdzanie statutu i jego zmiany;
 1. Rada pedagogiczna opiniuje:
 1. organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;
 2. projekt planu finansowego przedszkola;
 3. propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego, a także dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 4. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 5. kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w przedszkolu;
 6. program wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem do realizacji.
 1. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora.
 2. Uchwały rady podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 3. Zebrania rady są protokołowane.
 4. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
 5. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.
 6. Zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności.

 

RRADA RODZICÓW

§ 8

 1. Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
 2. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców wychowanków przedszkola.
 3. Członkowie rady rodziców wybierani są na zebraniu ogólnym rozpoczynającym rok szkolny. W skład rady rodziców wchodzi, po jednym przedstawicielu  z  każdego oddziału wybranych w tajnych wyborach ( jeden rodzic reprezentuje jedno dziecko)
 4. Do kompetencji rady rodziców należy w szczególności:
 1.  uchwalenie regulaminu swej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola, a także wewnętrznej struktury i trybu pracy rady;
 2. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego i profilaktycznego przedszkola;
 3. występowanie do rady pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola;
 4. opiniowanie projektu finansowego składanego przez dyrektora;
 5. wyrażanie opinii w sprawie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania w przedszkolu;
 1. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.
 2. Rada ma prawo do wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi prowadzącemu, opinii na temat pracy przedszkola.
 3. Dyrektor zapewnia radzie rodziców organizacyjne warunki działania, a także stale z nią współpracuje osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.

§ 9

 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty, statutem przedszkola i własnym regulaminem.
 2. Dyrektor gwarantuje prawidłowy przebieg informacji między organami przedszkola.
 1. W przypadku wystąpienia sporów pomiędzy organami przedszkola podmiotami rozstrzygającymi są:
 1. Rada Pedagogiczna a Dyrektor Przedszkola – organ prowadzący w porozumieniu z organem nadzorującym;
 2. Rada Pedagogiczna a Rada Rodziców – Dyrektor Przedszkola;
 3. Rada Rodziców a Dyrektor – Rada Pedagogiczna oraz organ prowadzący w porozumieniu z organem nadzorującym.

 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 10

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku. Zasady doboru dzieci mogą być rozszerzone np. według potrzeb, zainteresowań, uzdolnień itp. Ze względów lokalowych, kadrowych i innych, dopuszcza się tworzenie oddziału łączonego 3,4,5 – latków.
 2. Przedszkole jest placówką 6 oddziałową.
 3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 1. Dziecko niepełnosprawne może zostać przyjęte do przedszkola, o ile stopień i rodzaj niepełnosprawności pozwala na zapewnienie przez przedszkole odpowiednich warunków rozwoju (przygotowanie kadry, zmniejszona liczebność oddziałów).
 2. W przypadku dziecka niepełnosprawnego, jeżeli rodzic nie przedstawi orzeczenia PPP o stopniu niepełnosprawności, traktowane jest jako dziecko pełnosprawne.
 3. W razie zaistnienia potrzeby przyjęcia dzieci niepełnosprawnych przewiduje się utworzenie oddziału integracyjnego o zmniejszonej liczbie dzieci w grupie od 15 do 20, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.
 4. Przedszkole zapewnia dzieciom należącym do mniejszości narodowych, warunki umożliwiające podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej i językowej.

§ 11

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od dnia 1 września do 31 sierpnia z wyjątkiem przerw w miesiącach wakacyjnych.
 2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący i zatwierdzana w arkuszu organizacyjnym pracy przedszkola. W okresie ferii zimowych dyżur pełnią przedszkola pełniące dyżur letni w poprzednim roku kalendarzowym.
 3. W okresie między przypadającymi świętami przedszkole pełni dyżur w oparciu o pisemne zgłoszenia rodziców.
 4. Przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu od godziny 6.00 do 16.00.
 5. Podstawy organizacji pracy przedszkola określa:
 1. arkusz organizacji przedszkola,
 2. plan pracy przedszkola,
 3. ramowy rozkład dnia.
 1. Szczegółową organizację pracy wychowawczo- dydaktyczno -opiekuńczej w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola do 30 kwietnia każdego roku. Projekt organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący przedszkole do 25 maja każdego roku. W arkuszu organizacji przedszkola
 1. określa się w szczególności: liczbę oddziałów, liczbę dzieci, czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników przedszkola z podziałem na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym pracowników zajmujących stanowisko kierownicze, ogólną liczbę godzin finansowych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.
 2. podaje się w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień.
 1. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący z uwzględnieniem przepisów w sprawie podstaw programowych wychowania przedszkolnego, określa na każdy rok szkolny projekt organizacyjny przedszkola. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie i realizowany jest we wszystkich grupach od 8:00-13:00.
 2. Organizując czas przeznaczony na realizację podstawy należy przestrzegać zaleceń:
 1. co najmniej 1/5 czasu przeznaczyć na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),
 2. co najmniej 1/5 czasu ( w przypadku dzieci młodszych-1/4 czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, w parku, itp. ( organizowane tam są , zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itp.)
 3. najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego rodzaju zajęcia dydaktyczne, realizowane w/g wybranego programu wychowania przedszkolnego,
 4. pozostałe  2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować ( w tej uli mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).
 1. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w planie rozwoju przedszkola (zwanym koncepcją rozwoju) oraz w miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

 

§ 12

Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny.

 1. Ramowy rozkład dnia określa: godziny pracy przedszkola ze wskazaniem godzin pracy poszczególnych oddziałów, czas realizacji podstawy programowej z uwzględnieniem zalecanych warunków realizacji, godziny posiłków, rodzaj zajęć wykraczających poza realizację podstawy programowej.
 2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 3. Przedszkole na życzenie rodziców organizuje dla dzieci 5 i 6-letnich naukę religii. Rodzice pisemnie wyrażają zgodę na udział dzieci w tych zajęciach. Dzieci z grupy 5-6 latków nie uczęszczające na zajęcia z katechezy mają w tym czasie zapewnioną opiekę pedagogiczną.
 4. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu prowadzone są nieodpłatnie zajęcia dodatkowe wynikające z zainteresować i uzdolnień dzieci. Rodzaj zajęć w danym roku szkolnym uzależnia się od potrzeb rodziców i uzgadnia z Radą Rodziców.
 1. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
 1. z dziećmi w wieku 3,4 lat – ok. 15 min.
 2. z dziećmi w wieku 5,6 lat – ok. 30 min.
 1. Przedszkole może organizować dla dzieci różne formy krajoznawstwa i turystyki.    Organizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.
 2. wykreślono

 

PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

§ 13

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz program wychowania przedszkolnego.
 2. Wyboru programu wychowania w przedszkolu dokonuje nauczyciel (nauczyciele),  któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem i przedstawia do zatwierdzenia dyrektorowi, który po zasięgnięciu opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego dopuszcza program do użytku.
 3. Program wychowania przedszkolnego zawiera:
 1. szczegółowe cele edukacyjne;
 2. treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;
 3. sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci;
 4. metody przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).
 1. Uchwałą rady pedagogicznej, przed rozpoczęciem roku szkolnego, przyjmuje się również do realizacji innowacje lub eksperymenty, wybrane koncepcje pedagogiczne realizowane w całości lub ich wybrane elementy. Uchwała określa zasięg ich realizacji (całość placówki czy wybrane oddziały).

 

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU NAUCZANIA, DZIAŁALNOŚCI

WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ

§ 14

 1. Przedszkole prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej

i opiekuńczej.

 1. Dla każdego oddziału przedszkole prowadzi dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym. Do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona wychowanków, daty i miejsca ich urodzenia, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, odnotowuje się obecność wychowanków na poszczególnych godzinach zajęć. Fakt przeprowadzenia zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.
 2. Przedszkole prowadzi dzienniki zajęć dodatkowych, specjalistycznych do których wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona wychowanków, tygodniowy plan zajęć, tematy przeprowadzonych zajęć, obecność na zajęciach realizowanych w przedszkolu.
 3. Przedszkole gromadzi w teczce dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i lekarza.
 4. Działalność wychowawczo – dydaktyczna, a także praca z dzieckiem, któremu udzielana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest dokumentowana. Dokumentem jest zapis w dzienniku zajęć.
 5. Sposób dokumentowania prowadzonej obserwacji i diagnozy pedagogicznej na każdy rok szkolny ustala rada pedagogiczna. Informacja o wynikach diagnozy zostaje przygotowana

i przekazana rodzicom do 30 kwietnia.

 1. Przedszkole prowadzi księgę ewidencji, do której wpisuje się według roku urodzenia imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL oraz adres zamieszkania dziecka, a także imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz adresy ich zamieszkania.
 2. Sprostowania błędu i oczywistej pomyłki w dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej dokonuje się przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz złożenie czytelnego podpisu przez dyrektora przedszkola lub osobę upoważnioną do dokonania sprostowania.

 

§ 15

 1. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie, co najmniej podstaw programowych wychowania przedszkolnego, w wymiarze 5 godzin dziennie.
 2. Organ prowadzący przedszkole ustala w drodze uchwały opłaty za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza nauczanie i wychowanie w zakresie podstaw programowych wychowania przedszkolnego w wysokości nie wyższej niż 1 zł. za godzinę. Tekst uchwały podawany jest do wiadomości rodziców.
 3. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia dzieci i pracowników ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
 4. Opłaty, o których mowa w pkt. 2,3 ponoszą rodzice (prawni opiekunowie) w terminie określonym w umowie z rodzicami.
 5. Szczegółowe zasady wnoszenia opłat za wyżywienie określa umowa cywilno – prawna zawierana między przedszkolem a rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka z chwilą przyjęcia dziecka do przedszkola.
 6. W razie zalegania przez rodziców z uiszczeniem należności za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu, wysyła się upomnienie do rodziców bądź opiekunów dziecka. Po bezskutecznym    upomnieniu sprawa zostaje skierowana na drogę postępowania sądowego. W przypadku zaległości płatniczych trwających ponad 2 miesiące, przedszkole ma prawo nie przyjąć dziecka do momentu spłaty zadłużenia.

 

§ 16

 1. Pracownicy przedszkola mogą korzystać z wyżywienia.
 2. wykreślono.

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 17

 1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora i innych nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.
 2. Pracownicy pedagogiczni, administracyjni i obsługowi podlegają bezpośrednio dyrektorowi przedszkola.
 3. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w punkcie 1, określają odrębne przepisy.

 

ZADANIA PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH – NAUCZYCIELE

§ 18

 1. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola.
 1. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą. Jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Ma obowiązek kierować się dobrem dzieci, troszczyć się o ich zdrowie, a także szanować ich godność osobistą.
 2. Do szczegółowych zadań nauczyciela należy:
 1. współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, podczas m.in.: kontaktów indywidualnych, zebrań grupowych, zajęć otwartych i pokazowych, zajęć warsztatowych, innych;
 2. planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oraz odpowiedzialność za jej jakość, analizowanie efektów swojej pracy;
 3. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji, przeprowadzanie w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole i przygotowanie do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 5 – 6 letnich.
 4. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną i inną;
 5. samokształcenie i doskonalenie zawodowe;
 6.  dbanie o pomoce dydaktyczne i sprzęt przedszkolny, jak również estetyczny wygląd sal przedszkolnych;
 7. wykorzystywanie w pełni dostępnych w placówce środków dydaktycznych oraz bazy przedszkolnej;
 8. realizacja uchwał rady pedagogicznej;
 9. staranne i terminowe prowadzenie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu;
 10. odpowiedzialność za powierzoną salę zajęć w celu utrzymania gotowości funkcjonalnej zapewniającej bezpieczeństwo, ład i estetykę wystroju.
 1. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
 2. Nauczyciel ma prawo do awansu zawodowego po spełnieniu warunków określonych odrębnymi przepisami.
 3. Nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego sprawdzania obecności w danym dniu na poszczególnych godzinach zajęć. Na koniec miesiąca dokonuje podliczenia frekwencji i sporządza odpisy dla każdego dziecka.
 4. Do zadań logopedy należy:
 1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dzieci;
 2. prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulowania rozwoju mowy uczniów i eliminowania ich zaburzeń;
 3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;
 4. wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy:
 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
 2. prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
 4. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

ZADANIA PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH – OPIEKUN STAŻU

§ 19

Do zadań opiekuna stażu należy w szczególności:

 1. pomoc w opracowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela;
 2. zapoznanie nauczyciela z procedurą awansu zawodowego i analiza wymagań jakie musi spełnić podopieczny na dany stopień awansu zawodowego;
 3. pomoc w uzupełnieniu wiedzy metodycznej i merytorycznej, analiza słabych i mocnych stron podopiecznego w kontekście wymagań;
 4. monitorowanie przebiegu stażu, udzielanie wskazówek i pomocy podopiecznemu;
 5. współdziałanie z dyrektorem w zakresie monitorowania przebiegu stażu;
 6. umożliwienie obserwacji zajęć prowadzonych przez siebie i omawianie ich;
 7. obserwowanie zajęć prowadzonych przez stażystę i omawianie ich;
 8. ustalanie harmonogramu zajęć pokazowych dla stażysty oraz zajęć prowadzonych przez stażystę;
 9. przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego za okres stażu w terminie 14 dni od dnia złożenia sprawozdania;
 10. przygotowanie podopiecznego do rozmowy lub egzaminu kwalifikacyjnego;
 11. udział w pracach komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego;

 

ZADANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

§ 20

 1. Obowiązki i odpowiedzialność pracowników administracji i obsługi określają szczegółowe zakresy zadań, obowiązków i odpowiedzialności, znajdujące się w teczkach akt osobowych.
 2. Szczegółowy zakres czynności służbowych intendenta.
 1. Stanowisko pracy podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola.
 2. Intendent jest bezpośrednim zwierzchnikiem personelu obsługowego.

2.1  Zakres czynności:

 1. Związanych z obiegiem pieniędzy:
 • Przechowywanie w kasie gotówki i rachunków;
 • Sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem;
 • Opisywanie rachunków;
 • Uzgadnianie zakupów z dyrektorem
 • Należyte i bieżące obliczanie odpłatności za przedszkole i prowadzenie kartotek;
 • Pobieranie i właściwe przechowywanie kwot z tytułu zaliczki;
 • Sprawdzanie raportów żywieniowych pod względem formalno-rachunkowym oraz prawidłowości i rzetelności ich sporządzania;
 • Miesięczne rozliczanie z prowadzonej gospodarki żywieniowej;
 • Okresowa kontrola w kasie oraz magazynach;
 • Kontrola poprawności prowadzenia rejestru druków ścisłego zarachowania.
 1. Dotyczących gospodarki materiałowej:
 • Przyjmowanie i wydawanie produktów żywnościowych i materiałów do magazynu z zachowaniem wymaganych formalności;
 • Prowadzenie dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Planowanie z dyrektorem remontów i zaopatrzenia w sprzęt przedszkolny i gospodarczy;
 • Odpowiedzialność materialna za stan magazynów.
 1. Związanych z działalnością organizacyjno – gospodarczą:
 • Zaopatrywanie przedszkola w sprzęty, środki czystości, artykuły biurowe itp. zapewniające właściwy rytm pracy przedszkola zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych;
 • Kontrolowanie czystości wszystkich pomieszczeń, stały nadzór nad pracą pracowników obsługi;
 • Dbanie o stan, czystość pomieszczeń magazynowych;
 • Współdziałanie z dyrektorem, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
 1. Z zakresu żywienia dzieci i personelu:
 • Planowanie dekadowych jadłospisów zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością – wywieszanie ich dla rodziców;
 • Planowanie i organizacja zakupów, wydawanie do kuchni artykułów spożywczych;
 • Bieżące prowadzenie raportów żywieniowych wraz z prawidłowym ich rozliczaniem;
 • Sporządzanie miesięcznych rozliczeń z zużytych artykułów żywnościowych i gospodarczych;
 • Nadzorowanie nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni (przygotowaniem i porcjowaniem posiłków zgodnie z normami, oszczędnym gospodarowaniem produktami spożywczymi, przestrzeganiem czystości, wykorzystaniem produktów do przygotowywania posiłków zgodnie z przeznaczeniem);
 • Nadzorowanie nad prawidłowym porcjowaniem posiłków przez personel kuchni;
 • Prowadzenie dokumentacji HACCP, GMP.
 1. Z zakresu spraw ogólnych:
 • Roznoszenie i przynoszenie korespondencji;
 • Przygotowanie magazynów do przeprowadzenia inwentaryzacji;
 • Alarmowanie odpowiednich służb (pogotowia, policji) oraz dyrektora przedszkola w przypadku zaistnienia stanu zagrożenia zdrowia, życia czy mienia;
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora związanych z pracą.

 

 1. Szczegółowy zakres czynności służbowych kucharki i pomocy kuchennej:

Stanowisko pracy podlega bezpośrednio dyrektorowi i intendentowi.

3.1  Zakres czynności:

 1. Udział w opracowywaniu i sporządzaniu dekadowych jadłospisów, uwzględniających zasady racjonalnego żywienia i przygotowywaniu według niego posiłków;

 

Dyrektor Przedszkola

mgr Maria Echaust