8 kwietnia 2019

Plan roczny

 

 

 

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 1

W SZAMOTUŁACH

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 

 

Roczny plan pracy Przedszkola nr 1 w Szamotułach

 

Roczny plan pracy przedszkola powstał w oparciu o wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019 oraz wnioski z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej. Roczny plan pracy uwzględnia ponadto kierunki polityki oświatowej państwa określone przez MEN na rok szkolny 2019/2020.

 

 

1. Obszary działalności przedszkola wraz z określeniem sposobu realizacji zadań

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO- ZDROWIE I PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
 2. PATRIOTYZM I EDUKACJA OBYWATELSKA
 3. KOMPETENCJE MATEMATYCZNE
 4. KREATYWNOŚĆ I KOMPETENCJE CYFROWE
Cele i sposoby realizacji Terminy  Osoby odpowiedzialne za realizację
A.    BEZPIECZEŃSTWO- ZDROWIE I PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
BEZPIECZEŃSTWO
Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci na terenie przedszkola: wdrożenie „Systemu bezpieczeństwa w Przedszkolu ….” wrzesień 2019

 

Nauczyciele wszystkich grup
Zapoznanie dzieci z regulaminem przedszkola oraz dziecięcym kodeksem dobrych zachowań. wrzesień 2019

 

Nauczyciele wszystkich grup
Organizacja wycieczki po budynku przedszkola i placu zabaw.

 

wrzesień 2019

 

Nauczyciele wszystkich grup
Uwrażliwienie dzieci na zagrożenia, które mogą im towarzyszyć w drodze do przedszkolu i domu. Spacer po okolicy. Wycieczka do miasteczka ruchu drogowego, na pobliskie skrzyżowanie, obserwacja przejścia dla pieszych wrzesień 2019

 

Nauczyciele wszystkich grup
Próbna ewakuacja. Spotkanie ze strażakiem – pogadanka na temat zachowania się w sytuacji zagrożenia pożarem. Spotkanie z przedstawicielami zawodów w ramach realizowanej w przedszkolu preorientacji zawodowej wrzesień 2019 Nauczyciele wszystkich grup

 

Spotkanie ze strażakiem –

………………………..

Zajęcia edukacyjne – zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi i sposobami wzywania pomocy w przypadku choroby, pożaru, wypadku wrzesień 2019 Nauczyciele wszystkich grup
Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci podczas zajęć, zabaw i imprez cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup
Spacer z wężem Stefanem – poznanie zasad bezpiecznego spaceru z wykorzystaniem węża spacerowego i kamizelek odblaskowych.  utrwalenie zasady nie oddalania się bez wiedzy rodziców i nauczycieli Wrzesień-październik 2019 Nauczyciele wszystkich grup
Realizacja projektu: „Bezpieczeństwo” Wydawnictwa MAC („Nowe przygody Olka i Ady”). Styczeń 2020

 

Czarne Łabędzie
Systematyczne uwrażliwienie dzieci na sytuacje stwarzające zagrożenie oraz budowanie wiedzy na temat ich konsekwencji;

Pogłębianie wiedzy na temat zagrożeń pochodzących ze świata zwierząt i ludzi – nauka zachowania się w przypadku ataku psa.

Cały rok szkolny

 

……………………………

Nauczyciele wszystkich grup
Uczenie zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia – spotkanie z przedstawicielami zawodów w ramach realizowanej w przedszkolu preorientacji zawodowej

Spotkania z policjantem – kształtowanie postawy zaufania do funkcjonariuszy.

Spotkanie z policjantem/wycieczka na komendę policja Nauczyciele wszystkich grup

 

Spotkanie z policjantem – ……………………..

 

Przestrzeganie zasad warunkujących bezpieczeństwo w kontaktach z nieznajomymi. Zabawy dramowe w oparciu o bajkę „Czerwony kapturek”. Zrozumienie niebezpieczeństwa wynikającego z kontaktu z nieznajomymi. Nabywanie umiejętności przewidywania, rozwagi

Zapoznanie ze sposobami radzenia sobie w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych. Kształtowanie nawyku przezwyciężania w sobie chęci skorzystania z oferowanych przez nieznajomych korzyści, przyjemności

Zorganizowanie spotkania z psychologiem lub pedagogiem, pogadanka nt. zagrożeń ze strony osób dorosłych: przemoc w rodzinie, zły dotyk. spotkanie z przedstawicielami zawodów w ramach realizowanej w przedszkolu preorientacji zawodowej

Cały rok szkolny

 

Spotkanie z psychologiem/pedagogiem ……………………………

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

 

 

Realizacja projektu: „Bezpieczny z Małym Misiem” nawiązującego całościowo do problematyki bezpieczeństwa – podsumowanie wiedzy zdobytej przez dzieci. Styczeń – luty 2020 Nauczyciele grup – Czarne Łabędzie, Wiewiórki, Jarzębinkowe Smyki
ZDROWIE  i PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
Profilaktyka uzależnień – nikotynizm /alkoholizm / uzależnienie od Internetu. 

Realizacja projektu: „Bezpieczny z Małym Misiem” .

Działania profilaktyczne zmierzające do przeciwdziałania problemowi narkomanii, lekomanii, uzależnieniu od komputera, gier, telewizji oraz telefonu komórkowego;

Działania profilaktyczne zmierzające do przeciwdziałania problemowi palenia papierosów i picia alkoholu; w tym: wzmacnianie norm przeciwnych używaniu substancji uzależniających.

Styczeń – luty 2020 Nauczyciele grup – Czarne Łabędzie, Wiewiórki, Jarzębinkowe Smyki
Udział w  Dniu Bezpiecznego Internetu (DBI) – inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.

Spotkanie z informatykiem – w ramach realizowanej w przedszkolu preorientacji zawodowej

Luty 2020 Zgłoszenie do inicjatywy na stronie https://www.saferinternet.pl

…………………………………

Umieszczenie sprawozdania celem uzyskania certyfikatu dla placówki:

…………………………………

Spotkanie z informatykiem:

………………………………………….

 

Misiowy wolontariat

Rozwijanie empatii oraz promowanie zachowań prospołecznych- realizacja projektu: „Misiowy wolontariat”.

 

Wybór działań/akcji zaproponowanych w projekcie m.in:

BohaterON, zbiórki, kiermasze, Dzień Autyzmu, Linia prosta

 

Wrzesień 2019-maj 2020 Nauczyciele grup – Czarne Łabędzie, Wiewiórki, Jarzębinkowe Smyki
Mówimy „nie” zachowaniom agresywnym

Ograniczenie zachowań agresywnych i przemocy w przedszkolu

Uświadomienie dzieciom, czym jest agresja i przemoc oraz jak sobie z nimi radzić – realizacja projektu: „Bezpieczny z Małym Misiem” .

Rozwijanie wiedzy rodziców na temat przyczyn i sposobów niwelowania zachowań agresywnych wśród dzieci poprzez spotkania informacyjne i rozmowy indywidualne

Cały rok szkolny

 

Projekt – styczeń/luty 2020

Nauczyciele wszystkich grup

Nauczyciele grup – Czarne Łabędzie, Wiewiórki, Jarzębinkowe Smyki

Szanujemy zdrowie swoje i innych
Pogłębienie wiedzy dzieci na temat przyczyn i skutków nieprawidłowego odżywiania. Rozszerzenie działań na rzecz propagowania zdrowego trybu życia Kształtowanie właściwych umiejętności, przyzwyczajeń i nawyków prozdrowotnych – spotkanie z dietetykiem w ramach realizowanej w przedszkolu preorientacji zawodowej Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup

 

Spotkanie z dietetykiem:

…………………………………………

Popularyzacja aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu zarówno  wśród dzieci jak i wśród rodziców – udział w akcji „Sprintem do maratonu” Maj 2020 Nauczyciele wszystkich grup

 

Rejestracja i zdanie relacji celem pozyskania certyfikatu dla przedszkola

na stronie Bliżej Przedszkola:

………………………………………….

 

B.     PATRIOTYZM I EDUKACJA OBYWATELSKA
Zapoznanie dzieci z godłem Polski, hymnem państwowym oraz barwami narodowymi – rozumienie ich znaczenia dla tożsamości narodowej. Wg programu wychowania przedszkolnego Nauczyciele wszystkich grup
Budzenie zainteresowania dzieci własną miejscowością, zapoznanie z ważniejszymi zabytkami, herbem, legendami i charakterystycznym budownictwem – umożliwienie dzieciom poznania najbliższego otoczenia poprzez wycieczki i spacery

 

 

Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup

Prowadzenie zajęć i zabaw  umożliwiających poznanie:

·                    polskich kompozytorów,

·                    polskich malarzy i rzeźbiarzy, naukowców oraz rodzimych twórców.

Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup
Udział w projekcie: „Mały Miś – czytające przedszkolaki” promującego twórczość polskich poetów  pisarzy Wrzesień 2019-maj 2020 Nauczyciele grup – Czarne Łabędzie, Wiewiórki, Jarzębinkowe Smyki
Zagospodarowanie kącików czytelniczych o pozycje z zakresu wychowania patriotycznego: atlasy, gazetki, gromadzenie ciekawych zdjęć miejscowości – wykonanie albumu. Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup
Wykonywanie przez dzieci prac plastyczno-konstrukcyjnych na temat swojej miejscowości i symboli narodowych. Zorganizowanie w holu  kącika regionalnego i patriotycznego Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup
Udział dzieci w uroczystościach przedszkolnych i regionalnych (patrz: Kalendarz świąt i uroczystości). Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup
Nauka piosenek ludowych i przyśpiewek, oraz elementów polskich tańców ludowych i regionu. Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup

 

Słuchanie opowiadań, wierszy, bajek, piosenek nawiązujących     do aktualnie obchodzonych świąt. Uczenia się na pamięć utworów. Przygotowywanie się do uroczystości przedszkolnych. Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup

Realizacja modułu: „Dzień Pluszowego Misia” – wspólne obchody Dnia Pluszowego Misia w duchu rozwijania czytelnictwa i współpracy między przedszkolami. Zabawy czytelnicze z misiami (według scenariusza zaproponowanego w materiałach projektu lub wg własnej inwencji nauczycieli) oraz spotkanie on-line z Misiową Mamą i Misiowym Wujkiem Maciejem. 25.11.2019 Nauczyciele wszystkich grup

Nauczyciele grup – Czarne Łabędzie, Wiewiórki, Jarzębinkowe Smyki

Zwiedzanie Baszty Halszki – poznanie legendy w ramach realizowanej w przedszkolu preorientacji zawodowej Maj 2020 Spotkanie z historykiem/regionalistą:

…………………………………

Udział w projekcie: :Mały Miś i prawa dziecka” – rozwijanie postaw obywatelskich.

W 30. rocznicę przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencji o prawach dziecka – całościowe przypomnienie podstawowych praw najmłodszych.

Przeprowadzenie  zajęć nt. praw dziecka w oparciu o mini-bajeczki/historyjki napisane przez Misiową Mamę oraz pomysły własne nauczycieli.

Październik-listopad 2019 Nauczyciele wszystkich grup

Nauczyciele grup – Czarne Łabędzie, Wiewiórki, Jarzębinkowe Smyki

Wymiana doświadczeń między nauczycielami ( dzielenie się wiedzą, scenariuszami, pomocami dydaktycznymi..), prowadzenie zajęć koleżeńskich

 

Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup
Doskonalenie własnego warsztatu pracy, poprzez samokształcenie, udział w szkoleniach, warsztatach i kursach dotyczących edukacji patriotycznej i obywatelskiej Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup
Współpraca z rodzicami w celu wzbogacania wiedzy, zbiorów i pomocy przybliżających dzieciom omawianą problematykę. Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup

C.    KOMPETENCJE MATEMATYCZNE
Systematyczne prowadzenie zajęć matematycznych oraz zabaw badawczych z wykorzystaniem naturalnych okazów (owoce, warzywa, kwiaty sezonowe, żołędzie, kasztany itp. oraz przedmiotów codziennego użytku Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup
 Utworzenie w każdej sali kącików „Matematyczny skarbczyk” – patyczki, spinacze, guziki, zakrętki, wagi, naczynia, miarki itp. służące do działań matematyczny. Zaangażowanie rodziców w organizację kącików.  Zachęcanie dzieci do kreatywnych zabaw w kącikach. Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup
Organizowanie ćwiczeń i zabaw w oparciu o znajomość schematu własnego ciała poprzez ustalenie położenia przedmiotów. Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup
Wzbogacanie bazy przedszkolnej w pomoce dydaktyczne ułatwiające organizację i podnoszące atrakcyjność zajęć matematycznych. Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup
Wykorzystanie programu E. Gruszczyk-Kolczyńskiej „ Dziecięca Matematyka” w celu zaplanowania płynnej realizacji działów edukacji matematycznej w poszczególnych grupach wiekowych. Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup
Wykonywanie przez dzieci prac plastycznych nawiązujących do treści matematycznych Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup

Udział w projekcie: „Mały Miś i dzień matematyki” –

obchody Dnia Matematyki w duchu rozwijania czytelnictwa i współpracy między przedszkolami.

 

Marzec 2020 Nauczyciele grup – Czarne Łabędzie, Wiewiórki, Jarzębinkowe Smyki
Umożliwienie dzieciom podejmowania zabaw matematycznych: zabawy konstrukcyjne, łamigłówki, zabawy ruchowe, eksperymenty.

 

Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup
Próby projektowania i wykonywania przez dzieci pomocy dydaktycznych przydatnych do zabaw i zajęć kształtujących pojęcia matematyczne. Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup
Zaproszenie gości związanych ze światem nauki: informatyk, fizyk, matematyk (lub wycieczka do szkoły na lekcje pokazowe) – działania w ramach realizowanej w przedszkolu preorientacji zawodowej Luty-kwiecień 2020 ……………………………………………
Udział nauczycieli w szkoleniach w celu wzbogacenia warsztatu pracy nauczyciela o nowatorskie metody i formy wspomagające rozwój kompetencji matematycznych dzieci przedszkolnych. Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup
Prezentacja rodzicom treści matematycznych realizowanych w przedszkolu w postaci gazetki „Nawet małe smyki uczą się matematyki” (zdjęcia z zajęć matematycznych) Cały rok szkolny wg harmonogramu ustalonego przez nauczycieli poszczególnych grup

 

Nauczyciele wszystkich grup
D.    KOMPETENCJE CYFROWE I KREATYWNOŚĆ
Udział w „Dniu Kropki” – wzbudzenie u dzieci kreatywności, pomysłowości i zachęcenie ich do tworzenia, działania. Zorganizowanie zajęć, które pomagają dzieciom odkryć ich talenty i motywują do dzielenia się swoją mocną stroną 16.09.2019 Rejestracja i zdanie relacji celem pozyskania certyfikatu dla przedszkola

na stronie http://www.thedotclub.org/dotday/register

…………………………………………..

…………………………………………..

Udział w projekcie: „Play with Little Teddy Bear”

Dzieci wspólnie z nauczycielem przygotują „Misiowy słownik obrazkowy” zawierający ilustrację haseł związanych z bajkami i baśniami lubianymi przez dzieci. Realizacja zadań dowolna, dopasowana do możliwości dzieci i ich wieku – rozwijanie kreatywności dzieci i kompetencji językowych.

Wrzesień 2019-maj 2020 Nauczyciele języka angielskiego
Udział w europejskiej inicjatywie: „Code Week” –

Tydzień kodowania.

Między 5 a 20 października 2019 Rejestracja wydarzenia i zdanie relacji celem pozyskania certyfikatu dla przedszkola na stronie: https://codeweek.eu/add#_=_

……………………………………………

…………………………………………..

 

Planowanie zajęć z zakresu podstaw kodowania z wykorzystaniem maty do kodowania. Cały rok szkolny ……………………………………………
Organizacja konkursu: „Choinka piękna jak…” – wykonanie przez dzieci wspólnie z rodzicami prac z wykorzystaniem surowców wtórnych Grudzień 2019 ………………………………………….

Kącik -„Nasze Prace”-  wystawy twórczości artystycznej dzieci. Prezentacja aktywności twórczej wychowanków: wystawy, wernisaże, konkursy, z uwzględnieniem różnorodnych poznanych technik plastycznych, stosowanych form i metod pracy z dziećmi. Nauczyciele wszystkich grup
Udział w projekcie: „Mali przedsiębiorcy”

organizowanie i zaplanowanie przez dzieci (oczywiście przy udziale nauczycieli) wybranej akcji czytelniczej: zbiórki książek, kiermaszu książki lub happeningu czytelniczego. Młodsze przedszkolaki mogą zaplanować spotkanie z rodzicami: „Poznaj moje ulubione książeczki”. Inną propozycją jest stworzenie „Misiowego Kącika Wymiany Książek” – zachęcenie rodziców, partnerów przedszkola, sponsorów do zorganizowania w przedszkolu przestrzeni do wymiany książek. Opracowanie regulaminu korzystania z kącika.

 

Kwiecień 2020 Nauczyciele grup – Czarne Łabędzie, Wiewiórki, Jarzębinkowe Smyki
Dzień pustej sali: „Empty Clasroom Day” – międzynarodowe święto edukacji na świeżym powietrzu . 19.06.2020 Rejestracja i zdanie relacji celem pozyskania certyfikatu dla przedszkola

na stronie:

http://emptyclassroomday.eu/pl/zgloszenie/

……………………………………………

Uczestnictwo nauczycieli w grupie: „@aktywni – podążaj odważnie za nowoczesną edukacją” celem zdobycia inspirujących pomysłów na zajęcia z wykorzystaniem technologii cyfrowych Cały rok szkolny Chętni nauczyciele

2.  Wykaz programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji:

 

 • „Zabawy z porami roku” Wydawnictwo edukacyjne Podręcznikarnia- Iwona Lewkowicz, dr Anna Tworkowska – Baraniuk
 • „Elementarz sześciolatka – roczne przygotowanie do szkoły” – Nowa Era – St. Doroszuk, J. Gawryszewska, J. Hermanowska, K. Kamińska-Dolata
 • „Rozwój. Wychowanie. Edukacja.” – Nowa era – Anna Stalmach-Tkacz, Karina Mucha
 • „Wokół przedszkola” – MAC Edukacja – M. Kwaśniewska, J. Lendzion, W. Żaba-Żabińska

 

3. Przydział zadań i zajęć dodatkowych z dziećmi

 

Lp. Zadanie dodatkowe Nazwisko i imię nauczyciela
1. Prowadzenie kroniki przedszkolnej Wszyscy
3. Aktualizacja strony internetowej przedszkola Agnieszka Jakubowska
5. Dekoracja holu Katarzyna Gajzler, Anna Ratajczak, Elżbieta Dobak – dół

Małgorzata Kąkol, Edyta Biedna – góra

8. Protokoły rady pedagogicznej Ewa Szymenderska

4. Spodziewane efekty

 

Nauczyciele:

 • rozwijają umiejętności dziecka w zakresie samodzielności i kreatywności oraz zdobywaniu kompetencji cyfrowych
 • wspomagają rodziców w nabywaniu przez dzieci samodzielności i kreatywności, komunikują się z rodzicami za pomocą strony internetowej przedszkola, poczty elektronicznej lub osobiście, poszukują nowatorskich form współpracy

 

 

Dzieci:

 • są aktywne, chętnie uczestniczą w zajęciach rozwijających samodzielność i kreatywność
 • są samodzielne w wykonywaniu czynności samoobsługowych, dbają o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo
 • są świadome niebezpieczeństw  związanych  z   sięganiem  po   alkohol, narkotyki, papierosy, leki oraz inne substancje uzależniające
 • wykazują postawy asertywne – zdobywają umiejętność odmawiania
 • radzą sobie w sytuacjach trudnych

 

Przedszkole:

 • propaguje zdrowy styl życia
 • jest postrzegane w lokalnym środowisku jako placówka dobrze przygotowująca do szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej Przedszkola nr 1 w Szamotułach zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr 2 z dnia 12.09.2019r.

 

 

 

 

 

Członkowie rady pedagogicznej: Podpis:
1.           Maria Echaust-Kiełpińska
2.           Edyta Biedna
3.           Agnieszka Jakubowska
4.           Małgorzata Kąkol
5.           Ewa Szymenderska
6.           Barbara Fabrowska- Żołądź
7.           Elżbieta Dobak
8.           Katarzyna Gajzler
9.           Anna Ratajczak
10.       Grażyna Jądrzyk