8 kwietnia 2019

Plan roczny

 

 

Przedszkole Jarzębinka nr 1 w Szamotułach

 

 

Roczny plan pracy Przedszkola nr 1 na rok szkolny 2023/2024

 

Plan zaopiniowany pozytywnie

uchwałą Rady Pedagogicznej Nr  1/14/09/2022  z dnia 14.09.2022r.

 

Roczny plan pracy

Przedszkola nr 1 w Szamotułach

na rok szkolny 2023/2024

 

 

Plan zaopiniowany pozytywnie

Uchwałą Rady Pedagogicznej nr…./2023 z dnia …….2023r.

Wstęp

Roczny plan pracy przedszkola powstał w oparciu o wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2022/2023 Roczny plan pracy uwzględnia ponadto:

 • kierunki polityki oświatowej państwa określone przez MEiN na rok szkolny 2023/2024
 • diagnozę potrzeb i zainteresowań
 • oczekiwania rodziców względem przedszkola
 • treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego
 • treści podstawy programowej oraz statutu przedszkola.

Podstawa prawna

 1. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa ustalone na rok 2023/2024
 2. Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Przedszkola nr 1 w Szamotułach w roku szkolnym 2022/2023
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe
 4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 5. Rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
 6. Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek
 7. Rozporządzenie MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
 8. Rozporządzenie MEN z dnia z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (…)
 9. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
 10. Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
 11. Rozporządzenie MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
 12. Rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
 13. Rozporządzenie MEN z 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego

 

 

1. Cele priorytetowe przedszkola na rok szkolny 2023/2024

 

Kierunki polityki oświatowej państwa

na rok szkolny 2023/2024

 (w zakresie dotyczącym przedszkoli):

1.      Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy

2.      Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci

3.      Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym

4.      Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

5.      Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.

6.      Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Obszary działalności przedszkola wraz z określeniem sposobu realizacji zadań

2.1 Zadania wynikające z kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024

1. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy
Zadania do realizacji Termin Osoby odpowiedzialne
Europa
1 Realizacja tematyki tygodniowej  „Jestem Polakiem i Europejczykiem”. Poznanie cech charakterystycznych dla wybranych krajów europejskich tj. flaga państwa, położenie na mapie, najważniejsze święta narodowe, język, zwyczaje, potrawy narodowe itp. Unia Europejska: poznanie flagi Unii Europejskiej oraz nazw krajów, które należą do UE.  

maj

Nauczyciele grup
2 Wykorzystanie do pracy z dziećmi zasobów multimedialnych na temat Europy zamieszczonych na stronie https://europa.eu/learning-corner/learning-materials_pl W ciągu roku szkolnego Nauczyciele grup
3 Wyeksponowanie książek, albumów przedstawiających ciekawe miejsca, zabytki z różnych stron Europy. Wyjście do biblioteki w celu wypożyczenia w/w publikacji. W ciągu roku szkolnego Nauczyciele grup
4 Obchody „Międzynarodowego Dnia Tańca” w przedszkolu, ustanowionego przez Komitet Tańca Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI-UNESCO) – zapoznanie z tańcami europejskimi oraz polskimi tańcami narodowymi z wykorzystaniem filmów edukacyjnych/prezentacji lub podczas spotkania z instruktorem tańca Kwiecień Nauczyciele grupy Wilczki
5 „Dziecięca literatura europejska”- zapoznanie z bajkami wybranych państw europejskich. Wykorzystanie przez nauczycieli bajek opublikowanych na blogu: „Z bajką przez świat” https://zbajkaprzezswiat.blogspot.com/p/bajka-europejska_30.html lub publikacji książkowych. W ciągu roku szkolnego Nauczyciele grup
Polska
1 Realizacja tematyki tygodniowej: „Polska moja ojczyzna”

 

Maj Nauczyciele grup
2 Uroczysta akademia w ramach obchodów rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – wspólne śpiewanie hymnu narodowego.  Udział w akcji MEiN: „Szkoła do hymnu”. Apel przygotowany przez grupy najstarsze. Listopad Nauczyciele grup
3 Zapoznanie dzieci z wybranymi symbolami związanymi z regionami Polski ukrytymi w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np.  „Wars i Sawa”,  „Bazyliszek”, „O warszawskiej syrence”, „Smok wawelski” W ciągu roku szkolnego Nauczyciele grup
4 „Warszawa – stolica Polski”: zapoznanie z obecną stolicą Polski i stolicami historycznymi z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, filmów edukacyjnych, publikacji książkowych. Maj Nauczyciele grup
5 Udział w akcji : „Serce za odwagę” Fundacji Pamięci Narodów – wykonanie kartek świątecznych dla weteranów II wojny światowej Wg harmonogramu akcji Nauczyciele grup
6 Obchody „Dnia flagi” . Utrwalenie polskich symboli narodowych, kształtowanie poczucia szacunku do symboli narodowych. Maj Nauczyciele grup
7 Wykorzystanie książek i publikacji do rozwijania u dzieci poczucia tożsamości narodowej

 

Cały rok szkolny Nauczyciele grup
Spodziewane efekty:

 

•      rozwijanie u u dzieci poczucia tożsamości narodowej

•      poznanie życia ludności w krajach Europy,

•      kształtowanie poczucia przynależności do Europy

•      budowanie i rozwijanie zainteresowań innymi kulturami europejskimi

•      zdobycie wiedzy o wybranych krajach Europy

 

 

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci
Zadania do realizacji Termin Osoby odpowiedzialne
Wspomaganie wychowawczej roli rodziny
1 Przeprowadzenie zebrania z rodzicami, otwierającego nowy rok szkolny. Zapoznanie m.in. z programami  wychowania przedszkolnego przyjętymi w przedszkolu oraz podstawą programową wychowania przedszkolnego. Zakreślenie obszarów współpracy przedszkola z rodzicami. Wrzesień Wychowawcy grup
2 Zapoznanie z założeniami rocznego planu pracy przedszkola i wzajemnymi potrzebami w zakresie współpracy. Wrzesień Wychowawcy grup
3 Poznanie opinii rodziców na temat przedszkola i potrzeb w zakresie współpracy oraz możliwości wsparcia przedszkola ze strony rodziców (ankieta) Wrzesień Wychowawcy grup
4 Współdziałanie z rodzicami w zakresie ujednolicania oddziaływań przedszkola i środowiska rodzinnego w wychowaniu i edukacji dzieci przedszkolnych poprzez systematyczne informowanie o postępach i trudnościach dzieci. W ciągu roku szkolnego Wychowawcy grup
5 Włączenie rodziców w praktyczną realizację działań przedszkola: pomoc w organizacji kącików tematycznych, organizację uroczystości, konsultacje w sprawie wyboru tematyki warsztatów dla rodziców, umożliwienie rodzicom wyrażenia opinii w sprawach organizacyjnych poprzez ankiety Google itp. Cały rok szkolny Nauczyciele grup
6 Zapraszanie rodziców na spotkania z przedszkolakami, organizowanie wycieczek do miejsc pracy rodziców (doradztwo zawodowe) Cały rok szkolny Nauczyciele grup
7 Organizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami: psychologiem, logopedą, terapeutą pedagogicznym lub pedagogiem specjalnym. W razie potrzeb Nauczyciel odpowiedzialny:
9 Zachęcanie rodziców do korzystania ze wspomagania organizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną W razie potrzeb Nauczyciele grup
10 Analiza bieżących problemów wychowawczych pojawiających się w poszczególnych grupach, przekazywanie informacji podczas spotkań z rodzicami, na posiedzeniach rady pedagogicznej, w celu ustalenia działań i profilaktyki. Zasięgnięcie opinii o funkcjonowaniu dziecka od nauczycieli prowadzących grupę do której uczęszczało wcześniej (jeśli to miało miejsce). Cały rok szkolny Wychowawcy grup
11 Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu zgłaszanych przez nich problemów wychowawczych i edukacyjnych w ramach tzw. „godziny dostępności”. W razie potrzeb Nauczyciele grup
12 Spotkanie integracyjne z rodzicami i dziećmi w przedszkolu i w plenerze.

Planowane spotkania:

– Pasowanie na przedszkolaka

– Warsztaty świąteczne

– Spotkania integracyjne

Cały rok szkolny Wszyscy pracownicy przedszkola
13 Zorganizowanie zajęć otwartych dla rodziców w każdej grupie:

 

Wg harmonogramu zajęć otwartych Nauczyciele wszystkich grup
14 Wspólne organizowanie nauczycieli wraz z rodzicami uroczystości i imprez zaplanowanych w „Kalendarzu świąt i uroczystości”. Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup
15 Udział w akcji: „Dzieci uczą rodziców” https://edu.crl.org.pl/   mającej na celu wsparcie procesu edukacji najmłodszych, a także zachęcenie ich do rozmowy z rodzicami na tematy będące przedmiotem zajęć opracowanych przez organizatorów wrzesień-maj Chętni nauczyciele
Kształtowanie u wychowanków  stałych sprawności w czynieniu dobra
1 Stworzenie przez nauczyciela wraz z dziećmi kodeksu przedszkolaka, zawierającego zbiór zasad obowiązujących w przedszkolu. Umieszczenie kodeksu w widocznym miejscu na sali i poinformowanie rodziców o obowiązującym kodeksie w wybrany przez nauczyciela sposób (informacja na stronie internetowej/zdjęcie kodeksu/gazetka ścienna). Motywowanie dzieci do respektowania zasad i kształtowanie umiejętności samokontroli. Wrzesień Nauczyciele grup
2 Opracowanie i uzgodnienie z rodzicami systemu motywacyjnego w grupie, wspierającego motywację wewnętrzną dzieci Wrzesień Nauczyciele grup
3 Stwarzanie przyjaznego klimatu w grupie, sprzyjającego okazywaniu troskliwości i zainteresowania koleżanką /kolegą z grupy np. organizacja urodzin dzieci w grupie, utrzymywanie kontaktu z nieobecnym chorym dzieckiem poprzez komunikator Skype/pisanie listów, zachęcanie dzieci do wysyłania pocztówek do przedszkola/grupy przedszkolnej z miejsc odwiedzanych przez przedszkolaki ze swoimi rodzinami podczas wakacji. Cały rok szkolny Nauczyciele grup
4 Wykorzystanie literatury w poszukiwaniu przez dzieci prawd moralnych, zrozumieniu świata, kontaktu z pięknem i potrzeby obcowania z nim. Ukazywanie na ich podstawie wartości przyjaźni/koleżeństwa, poszanowania pracy, stosunku do kłamstwa. Cały rok szkolny Nauczyciele grup
5 Dostarczanie dzieciom literackich wzorów postępowania ludzi dobrych, prawdomównych. Zachęcanie dzieci do poszukiwania takich osób w swoim najbliższym otoczeniu. Cały rok szkolny Nauczyciele grup
6 „Przedszkolni Wolontariusze” – promowanie idei wolontariatu na terenie przedszkola. Zaangażowanie przedszkola w akcje charytatywne o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim, Zapoznanie dzieci z pracą wolontariuszy – zorganizowanie spotkania z osobami działającymi na rzecz środowiska lokalnego/alternatywa on-line. ………… …………………
7 Spotkanie z Mikołajem – przedstawienie historii życia biskupa z Mirry jako ponadczasowego wzoru dobroczynności grudzień Nauczyciele grup
8 Udział w akcji MEiN: „Razem na święta” zachęcającej dzieci do niesienia pomocy innym, budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych oraz kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za drugą osobę. grudzień ………………..
9 Zorganizowanie akcji na rzecz schroniska – niesienie pomocy potrzebującym zwierzętom, nauka właściwego zachowania wobec nich. Dokarmianie ptaków zimą w przedszkolnym ogrodzie. ……………. ………………
10 Zbiórka nakrętek/makulatury i przekazanie na wybrany cel dobroczynny – zbiórka dla Stefci. …………… ………………..
11 Obchody wybranych świąt z „Kalendarza świąt nietypowych” nawiązujących do wartości dobra w życiu człowieka:

Dzień niezapominajki

Dzień przyjaciela

 

 

15.05

9.06

…………………
12 Informowanie rodziców na bieżąco np. w formie postów o działaniach przedszkola na rzecz wspierania rodziny Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup
Diagnoza potrzeb rozwojowych dzieci i ich wspieranie
Potrzeba bezpieczeństwa
1 Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci na terenie przedszkola poprzez przestrzeganie procedur/instrukcji obowiązujących w przedszkolu oraz odpowiedzialną postawę wszystkich pracowników przedszkola.

Zapoznanie nowych pracowników z dokumentami/bieżąca aktualizacja dokumentów.

Cały rok szkolny

 

Nauczyciele/

pracownicy obsługi wszystkich grup

 

Dyrektor

2 Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci poprzez zapoznanie rodziców przedszkolaków z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w przedszkolu m.in. przyprowadzania i odprowadzania dzieci; zakazie odbierania dzieci przez opiekunów pod wpływem alkoholu. Zamieszczenie procedur na stronie internetowej przedszkola. Podczas pierwszego spotkania z rodzicami Nauczyciele wszystkich grup

 

Dyrektor

3 Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci poprzez zapewnienie kanału szybkiej komunikacji na linii: przedszkole – rodzice/opiekunowie prawni przedszkolaków .Uwrażliwienie rodziców na konieczność niezwłocznej aktualizacji numeru kontaktowego w przypadku jego zmiany. Podczas pierwszego spotkania z rodzicami Nauczyciele wszystkich grup
4 Rozpoznanie sytuacji domowej wychowanków oraz diagnozowanie jej pod kątem potencjalnych zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego dziecka Cały rok szkolny Nauczyciele grup
5 Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci na terenie przedszkola poprzez organizację wycieczki po budynku przedszkola – zapoznanie z układem pomieszczeń, zasadami korzystania z szatni przedszkolnej, łazienki. Przypomnienie dzieciom o zakazie samowolnego wyjścia z sali przedszkolnej. wrzesień

 

Nauczyciele wszystkich grup
6 Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom na placu przedszkolnym – zapoznanie ze sposobem korzystania z urządzeń. Niezwłoczne zgłaszanie przez nauczycieli i pracowników obsługi usterek/konieczności napraw sprzętu Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup
7 Nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia – zapoznanie z zasadami bezpiecznej ewakuacji. Przeprowadzenie próbnej ewakuacji z udziałem straży pożarnej wrzesień Nauczyciele wszystkich grup
8 Zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi i sposobami wzywania pomocy w przypadku choroby, pożaru, wypadku wrzesień Nauczyciele wszystkich grup
9 Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego spaceru z wykorzystaniem węża spacerowego i kamizelek odblaskowych.  Utrwalenie zasady nie oddalania się bez wiedzy nauczycieli wrzesień-październik Nauczyciele wszystkich grup
10 Uwrażliwienie dzieci na zagrożenia, które mogą im towarzyszyć w drodze do przedszkolu i domu. Spacer po okolicy. Wycieczka do miasteczka ruchu drogowego, na pobliskie skrzyżowanie, obserwacja przejścia dla pieszych Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup
11 Przestrzeganie zasad warunkujących bezpieczeństwo w kontaktach z nieznajomymi.

Zapoznanie ze sposobami radzenia sobie w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych. Kształtowanie nawyku przezwyciężania w sobie chęci skorzystania z oferowanych przez nieznajomych korzyści.

Wybrany miesiąc Nauczyciele wszystkich grup
12 Poszerzanie wiedzy dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej – spotkanie z ratownikiem medycznym ……………… ………………..
13 Dbałość o przestrzeganie praw dzieci w przedszkolu, w tym prawo do bezpiecznej nauki i zabawy. Organizacja: „Dnia praw dziecka” w przedszkolu listopad Nauczyciele wszystkich grup
14 Bezpieczne ferie zimowe/bezpieczne wakacje: poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla lata – zachowanie dzieci podczas burzy Styczeń/luty Nauczyciele wszystkich grup
Potrzeba poznawcza
1 Realizacja zadań przedszkola wskazanych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

 

Wskazanie reprezentatywnych sposobów wykonania zadań przedszkolu przez nauczycieli w sprawozdaniu z pracy dydaktyczno – wychowawczej

Cały rok szkolny

 

Narada podsumowująca rok szkolny

 

Nauczyciele wszystkich grup
2 Codzienne uwzględnianie w pracy warunków i sposobów realizacji wskazanych w podstawie programowej dotyczących m.in. aranżacji sali, codziennego organizowania zajęć na świeżym powietrzu, organizacji zabaw, nauki i wypoczynku w przedszkolu opartych na rytmie dnia. Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup
3 Diagnozowanie i analizowanie osiągnięć dzieci w poznawczej sferze rozwoju.

Analizowanie nabytych umiejętności dziecka, samodzielności oraz podejmowanej aktywności na rzecz własnego rozwoju. Formułowanie wniosków z diagnozy i  wdrażanie wniosków poprzez modyfikowanie indywidualnych i grupowych planów pracy z dzieckiem w grupie.

Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup
4 Rozwijanie dziecięcych zainteresowań poprzez organizację dni tematycznych w przedszkolu, zapraszanie hobbystów, przedstawicieli różnych zawodów oraz organizację wyjść i wycieczek Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup
5 „Aktywne piątki” – umożliwienie dzieciom zaplanowania dnia w przedszkolu według „katalogu aktywności”. Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup
6 Przygotowanie w salach kącików zainteresowań m.in.: przyrodniczego, plastycznego, muzycznego,  innych  i zaangażowanie w ich organizację rodziców dzieci. Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup
7 Organizacja kącików do zabaw tematycznych oraz tematycznych wystaw książek podczas realizacji tematów kompleksowych Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup
8 Inspirowanie dzieci do zabaw tematycznych odpowiednio do sytuacji okolicznościowych lub realizowanych tematów kompleksowych Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup
Potrzeba kontaktu emocjonalnego i społecznego / potrzeba przynależności
1 Zajęcia adaptacyjne w przedszkolu. Wrzesień Nauczyciele grup………….
2 Obchody „Dnia Przedszkolaka” – podkreślanie wartości przedszkola w rozwoju i edukacji dzieci, czerpanie radości przez dzieci z bycia przedszkolakiem. Wrzesień Koordynator:…………………
3 Przeprowadzenie warsztatów na temat emocji przez psychologa w każdej grupie wiekowej na temat relacji w grupie przedszkolnej Wg planu pracy psychologa Psycholog
4 Budowanie poczucia bliskości i bezpieczeństwa w grupie dzięki zabawom integracyjnym/z wykorzystaniem metody KLANZA Cały rok szkolny Nauczyciele grup
5 Ograniczenie zachowań agresywnych w przedszkolu – zajęcia przeprowadzone przez pedagoga specjalnego/psychologa Wg planu pracy specjalistów psycholog/pedagog specjalny
6 Rozwijanie wiedzy rodziców na temat przyczyn i sposobów niwelowania zachowań agresywnych wśród dzieci poprzez spotkania informacyjne i rozmowy indywidualne z pedagogiem specjalnym/psychologiem. Wg planu pracy specjalistów psycholog/pedagog specjalny
Potrzeba akceptacji i uznania, kształtowania poczucia własnej wartości
1 Rozwijanie postawy asertywności wśród dzieci oraz umiejętności szukania pomocy w sytuacjach trudnych …………… Nauczyciele grup

Psycholog

2 Nauczanie rówieśnicze – umożliwienie dzieciom przeprowadzenia zajęć lub zabaw, podczas których mają możliwość zaprezentowania swoich zainteresowań, pasji, wiedzy z wybranej przez nie dziedziny Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup
3 Dbałość o zdrowie psychiczne dzieci poprzez organizowanie zabaw relaksacyjnych i wyciszających, wprowadzenie elementów bajkoterapii, muzykoterapii, czytanie dzieciom literatury terapeutycznej, zorganizowanie „Kącika relaksacji/wyciszenia” w salach.

 

W ciągu roku szkolnego Nauczyciele grup
4 Nauka rozwiązywania konfliktów przez dzieci – warsztaty psychologiczne W ciągu roku szkolnego Psycholog
5 Pełnienie przez dzieci dyżurów – ustalenie wspólnie z dziećmi zasad wyboru dyżurnych oraz sposobu realizacji zadań dyżurnego W ciągu roku szkolnego Nauczyciele grup
6 Czytanie dzieciom książek o przyjaźni i budowaniu relacji społecznych np. „Edzio i przyjaciele”Astrid Desbordes,  „Przestańcie się kłócić” Pellissier Caroline , Aladjidi Virginie, „Mogę grać z wami?” Willems Mo, „Oskar i rzeczy” Kivirahk Andrus , „Jesteś moim przyjacielem”/”Przyjaciele na zawsze” Engler Michael

 

W ciągu roku szkolnego Nauczyciele grup

 

Nauczyciele specjaliści

Spodziewane efekty:

•      budowanie właściwych relacji na płaszczyźnie przedszkole – dom

•      kształtowanie pozytywnych postaw w stosunku do przedszkola

•      ujednolicenie oddziaływań wychowawczych

•      poznanie warunków domowych i sytuacji rodzinnej dziecka

•      podniesienie świadomości edukacyjnej rodziców

•      zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców

•      inicjowanie działalności społecznej na rzecz przedszkola

•      lepsze poznanie dziecka i jego możliwości rozwojowych i edukacyjnych

•      rozwijanie umiejętności dbania i troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo w czasie pobytu w domu, w przedszkolu, na placu zabaw.

•      nabycie umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu/wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności pozwalające na rozpoznawanie niebezpieczeństw i przewidywanie ich skutków .

•      wyrobienie postawy zaufania wobec pracowników policji, straży pożarnej, znajomość numerów telefonów alarmowych;

•      rozwijanie umiejętności doceniania wzajemnej pomocy, pozytywnego patrzenia na siebie,

•      rozwijanie umiejętności samodzielnego formułowanie sądów i wypowiadanie się na forum grupy

•      nabywanie poczucia pewności siebie

 

3. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym
Zadania Termin Osoby odpowiedzialne
1 Wymiana doświadczeń z dyrektorami i nauczycielami, którzy już pracowali z dziećmi cudzoziemskimi – wykorzystanie dostępnych źródeł informacji i materiałów (MEiN, kurator oświaty, organizacje pozarządowe, wydawnictwa, itp.) Cały rok szkolny Nauczyciele grup

…………………

2 Optymalizacja form komunikacji z dzieckiem i rodzicem przybyłym z zagranicy, w razie potrzeby rozszerzenie o formy komunikacji alternatywnej Cały rok szkolny Nauczyciele grup

…………………

3 Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego dla dzieci cudzoziemskich, przy wspierającym udziale specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalistycznej lub placówki doskonalenia nauczycieli. Cały rok szkolny Nauczyciele grup

…………………

Nauczyciele specjaliści

…………………

4 Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom dzieci w formie porad/konsultacji/warsztatów (zgodnie z potrzebami) Cały rok szkolny Nauczyciele grup

…………………

Nauczyciele specjaliści

…………………

5 Wykorzystanie książek do rozwijania u dzieci z doświadczeniem migracyjnym poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej – stworzenie przez nauczycieli bibliografii we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w …………………………………….. Cały rok szkolny Nauczyciele grup

Nauczyciele specjaliści

6 „Dzień ukraiński w przedszkolu” – organizacja w grupach do których uczęszczają dzieci z Ukrainy zajęć na temat kultury ukraińskiej. Zaproszenie do organizacji dnia rodziców dzieci. Nauczyciele grup

Wiewiórek i Czarnych Łabędzi

Spodziewane efekty:

•         wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa dzieci z doświadczeniem migracyjnym

•         uzyskanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez dzieci i rodziców

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny
Zadania do realizacji Termin Osoby odpowiedzialne
1 Podział zadań związanych z diagnozowaniem dzieci: obserwacje „przesiewowe” – nauczyciele, pogłębione – specjaliści wg zasady:

– logopeda: mowa/mutyzm wybiórczy/dzieci obcojęzyczne

– pedagog specjalny: objawy niedostosowania społecznego/dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

– terapeuta pedagogiczny: zaburzenia percepcji wzrokowej/słuchowej

– psycholog: obszar emocjonalny rozwoju dziecka

Cały rok szkolny Dyrektor

 

Nauczyciele

 

Nauczyciele specjaliści

2 Przeprowadzenie obserwacji/diagnozy wstępnej w oparciu o arkusze będące składową programu wychowania przedszkolnego wrzesień-październik Nauczyciele grup
3 Badanie rozwoju mowy przez logopedę.

Badania psychologiczne/badania prowadzone przez pedagoga specjalnego/terapeutę pedagogicznego/psychologa w ramach „diagnozy pogłębionej”

Listopad/kwiecień/

czerwiec

Psycholog

Terapeuta pedagogiczny

Pedagog specjalny

4 Formułowanie wniosków z obserwacji/diagnozy wstępnej oraz końcowej – określenie mocnych i słabych stron grupy Październik/

kwiecień

Nauczyciele grup we współpracy ze specjalistami
5 Współpraca nauczycieli ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu – ustalenie zasad i harmonogramu współpracy Cały rok szkolny Nauczyciele grup we współpracy ze specjalistami
6 Informowanie rodziców o postępach/ewentualnych problemach rozwojowych wychowanków. Organizacja konsultacji dla rodziców w formie porad indywidualnych/warsztatów/konsultacji Cały rok szkolny Nauczyciele grup
7 Wdrażanie wniosków poprzez modyfikowanie indywidualnych i grupowych planów pracy z dzieckiem w grupie. Ustalenie kierunków indywidualnej pracy z dzieckiem listopad-czerwiec Nauczyciele grup

 

Nauczyciele specjaliści

8 Zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych podczas bieżącej pracy z dziećmi W ciągu roku szkolnego Nauczyciele grup

 

Nauczyciele specjaliści

9 Prace powołanych zespołów do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

– planowanie pracy,

– prowadzenie i dokumentowanie zajęć rewalidacyjnych,

– organizowanie spotkań z rodzicami i specjalistami,

– podsumowanie wyników pracy.

Wg harmonogramu zespołu Zespołu ds. ppp
10 Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich formach wskazanych w rozporządzeniu ws. ppp tj:

•         bieżąca praca z dzieckiem

•         zajęcia rozwijające uzdolnienia

•         zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęć o charakterze terapeutycznym;

•         porady i konsultacje

Cały rok szkolny Dyrektor

 

Nauczyciele grup

 

Nauczyciele specjaliści

12 Doskonalenie wewnętrznych procedur i narzędzi do organizowania, udzielania i dokumentowania udzielanej dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego. Cały rok szkolny Dyrektor

 

Nauczyciele grup

 

Nauczyciele specjaliści

13 Diagnoza dojrzałości szkolnej – opracowanie i przekazanie pisemnej informacji o gotowości do podjęcia nauki w szkole (Uwaga! Nowy druk informacji MEiN I/82)

 

Do 30.04.2024 Nauczyciele zerówek
Współpraca z podmiotami działającymi na rzecz wsparcia rodziny
1 Nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Szamotułach w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających ich funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dziecka oraz planowania dalszych działań. Opracowywanie informacji na temat dzieci przez nauczycieli na potrzeby opracowywanych przez poradnię opinii/orzeczeń W ciągu roku szkolnego Dyrektor
2 Współpraca z instytucjami szkoleniowymi/metodykami – przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli podnoszących ich kompetencje w zakresie współpracy z rodzicami/zasad udzielania wsparcia rodzinie/reagowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych oraz przeprowadzanie warsztatów dla rodziców W ciągu roku szkolnego Dyrektor
3 Współpraca z Powiatową Komendą Policji w Szamotułach – współpraca z policją w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, włączenie się policji w działalność profilaktyczną przedszkola W razie potrzeb Dyrektor

Wszyscy nauczyciele

4 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach – współpraca z asystentami rodziny, pomoc uprawnionym rodzicom w uzyskaniu dofinansowania dożywiania w przedszkolu  i innych form pomocy W razie potrzeb Dyrektor

 

Nauczyciele grup

5 Lokalne fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz wsparcia rodziny:

 

W razie potrzeb Dyrektor

 

Nauczyciele grup

6 Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie – współpraca z centrum i opiekunami dzieci w przypadku uczęszczania do przedszkola dzieci objętych pieczą zastępczą W razie potrzeb Dyrektor

Pedagog specjalny

7 Praca nauczycieli/nauczycieli specjalistów w zespole ds. „Niebieskie Karta W razie potrzeb Wyznaczeni nauczyciele/specjaliści
8 Sąd – wnioskowanie o wgląd w sytuację rodziny w przypadku podejrzenia, że  dobro dziecka jest zagrożone lub już naruszone W razie potrzeb Dyrektor

Pedagog specjalny

9 Biblioteka Pedagogiczna w Szamotułach – przygotowanie prezentacji wartościowych publikacji książkowych dla rodziców/ wsparcie nauczycieli w rozwijaniu umiejętności współpracy z rodzicami dzieci Maj Dyrektor

………………..

Spodziewane efekty:

•         uzyskanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez dzieci i rodziców

•         optymalizacja działań podejmowanych w przedszkolu w zakresie wsparcia rodziny

•         rozszerzenie zakresu i form współpracy z instytucjami zewnętrznymi

•         podniesienie jakości wsparcia udzielanego rodzinom przedszkolaków

 

5. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania dzieci do rozwijania ich aktywności fizycznej.
     
1 Codzienna aktywność ruchowa przedszkolaków w formie ćwiczeń i zabaw ruchowych, w tym codzienna (w miarę możliwości) organizacja zajęć na świeżym powietrzu w każdej grupie wiekowej. W ciągu roku szkolnego Wszyscy nauczyciele
2 Wykorzystywanie przez nauczycieli różnorodnych metod pobudzających dzieci do aktywności fizycznej tj. opowieść ruchowa, gimnastyka twórcza R. Labana, K. Orfa, gimnastyki rytmicznej A. i M. Kniessów oraz ruchu rozwijającego W. Sherborne

 

W ciągu roku szkolnego Wszyscy nauczyciele
3 Organizowanie zabaw rytmicznych przy muzyce i piosenkach/zabaw tanecznych/zumba/aerobik W ciągu roku szkolnego Wszyscy nauczyciele
4 Informacje dla rodziców nt. znaczenia aktywności ruchowej u dzieci na gazetce dla rodziców, stronie Internetowej i Facebooku W ciągu roku szkolnego Wszyscy nauczyciele
5 Udział w akcji społecznej „Narodowy Dzień Sportu 2023” we współpracy ze Szkołą Piłki Nożnej Wrzesień Nauczyciele:

……………………..

……………………..

6 Udział w akcji: „Sprintem do Maratonu” organizowanej przez wydawnictwo: „Bliżej Przedszkola”, mającej na celu promocja zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu, w tym czasu na świeżym powietrzu Maj Nauczyciele:

……………………..

…………………….

7 Spotkania z trenerami różnych dyscyplin/ wycieczki do różnych obiektów sportowych tj. stadion/hala sportowa W ciągu roku szkolnego Nauczyciele:

……………………..

…………………….

8 Udział w wydarzeniu sportowym o zasięgu europejskim: „Move week”, mającym na celu promowanie korzyści płynących z aktywnego stylu życia oraz regularnego uprawniania sportu i aktywności fizycznej. Maj Nauczyciele:

……………………..

9 „Dzień pustej sali” – udział przedszkolaków w międzynarodowym święcie edukacji na świeżym powietrzu. Czerwiec Nauczyciele:

……………………..

10 Zorganizowanie: „Podchody Przedszkolaków” w partnerstwie z innymi przedszkolami Czerwiec Nauczyciele:

……………………..

11 Udział w akcji Misiowej Mamy: „Spacerujemy – zdrowia nie marnujemy!” – zachęcanie rodziców do cyklicznego spacerowania z dziećmi W ciągu roku szkolnego Nauczyciele:

……………………..

12 Wzbogacenie bazy przedszkola w przybory sportowe W ciągu roku szkolnego Dyrektor
Spodziewane efekty:

chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych oraz w ćwiczeniach gimnastycznych;

•       zachęcenie dzieci do udziału w spacerach, wycieczkach

•       poznanie przez dzieci różnorodnych form aktywnego wypoczynku

•       poznanie przez dzieci zasad rywalizacji sportowej

•       nabycie przez dzieci umiejętności współpracy w zespole podczas aktywności ruchowej

•       doskonalenie umiejętność pokonywania przez dzieci własnych słabości

•       ukształtowanie umiejętność rozładowywania napięć i emocji poprzez aktywność fizyczną

 

7.      Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.
Zadania do realizacji Termin Osoby odpowiedzialne
1 Diagnoza potrzeb szkoleniowych nauczycieli w zakresie rozwijanie umiejętności metodycznych w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych wrzesień Lider WDN
2 Uczestnictwo nauczycieli w grupie : „@aktywni – podążaj odważnie za nowoczesną edukacją” celem zdobycia inspirujących pomysłów na zajęcia z wykorzystaniem technologii cyfrowych. Cały rok szkolny Chętni nauczyciele
3 Udział w ogólnopolskim projekcie p. Anny Świć: „Uczymy Dzieci Programować” Wg harmonogramu programu Chętni nauczyciele
4 Bezpieczne korzystanie z internetu „Dzień bezpiecznego internetu” – inicjatywa mająca na celu informowanie o zagrożeniach płynących z sieci oraz promowanie bezpieczeństwa informatycznego. luty Nauczyciele grup
5 Udział w projekcie: „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – wykonywanie zadań z poszczególnych modułów z wykorzystaniem narzędzi informatycznych/warsztat literackie on-line/sprawozdawczość na stronie www.mac.pl/malymis Wg harmonogramu projektu Grupa Wilczki
6 Planowanie zajęć z zakresu podstaw kodowania z wykorzystaniem maty do kodowania, gier edukacyjnych z użyciem gry „Scottie Go”, robota Dash/Photon. W razie potrzeb Nauczyciele grup starszych.
7 Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych dzieci poprzez przestrzeganie zapisów „Polityki bezpieczeństwa danych osobowych” m.in. przechowywanie danych w bezpiecznym miejscu, przetwarzania danych w zakresie nadanym upoważnieniom Cały rok szkolny Dyrektor

 

Nauczyciele

Spodziewane efekty:

•      wzrost świadomości dzieci o negatywnych konsekwencjach związanych z nadmiernego korzystaniem z internetu/gier komputerowych

zapewnienie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w przedszkolu

3. Realizacja zadań wynikających z działalności statutowej przedszkola

 

3.1 Udział dzieci i nauczycieli w konkursach

Udział w konkursach organizowanych przez instytucje zewnętrzne: plastycznych, muzycznych, recytatorskich, przyrodniczych i ekologicznych.

Korzystanie z bazy konkursów na stronach:

https://blizejprzedszkola.pl/konkursy

https://konkursydladzieci.eu/

 

Organizacja konkursu ekologicznego przez przedszkole – Edyta Biedna

 

3.2 Organizacja imprez i uroczystości

 

Lp. Nazwa imprezy/uroczystości Termin realizacji Uwagi
1. Dzień Przedszkolaka Wrzesień
2. Dzień Niepodległości Listopad
3. Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka Listopad
4. Mikołajki Grudzień
5. Wigilia w przedszkolu Grudzień
6. Bal karnawałowy Luty
7. Dzień Babci i Dzień Dziadka Styczeń
8. Powitanie wiosny Marzec
9. Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci Kwiecień
10. Światowy Dzień Ziemi Kwiecień
11. Piknik Rodzinny Czerwiec
12. Quest – Poznajemy Szamotuły Czerwiec
12. Pożegnanie Starszaków Czerwiec

3.3 Współpraca ze środowiskiem lokalnym

L.p Instytucje Osoba odpowiedzialna Termin
1. Cykl spotkań z ciekawymi ludźmi – rodzicami przedszkolaków (doradztwo zawodowe)
2. Przedszkola
3. Szkoła Podstawowa nr 1
4. Szkoła Muzyczna
5. Szkoły specjalna
6. Biblioteka dla dzieci
7. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
8. Dom Pomocy Społecznej
9. Policja
10. Straż pożarna
11. Ratownicy medyczni
12. Straż miejska
13. Szamotulski Ośrodek Kultury
14. Lokalne firmy

 

3.4 Przydział zadań i zajęć dodatkowych nauczycielom

Lp. Zadanie dodatkowe Nazwisko i imię nauczyciela
1. Aktualizacja strony internetowej przedszkola Jakubowska Agnieszka
3. Dekoracja holu Jądrzyk Grażyna
5. Sprzęt sportowo-rekreacyjny Biedna Edyta
6. Protokoły rady pedagogicznej Szymaniak Monika

 

3.5 Zespoły zadaniowe nauczycieli

Lp. Nazwa zespołu Skład zespołu  Terminy realizacji
2. Zespół do spraw statutu, modyfikacji regulaminów i procedur Wszyscy nauczyciele Listopad
3. Zespół do spraw projektów i akcji edukacyjnych
4. Zespół ds. rozwijania czytelnictwa Wszyscy nauczyciele

 

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej Przedszkola nr 1 w Szamotułach zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr ……… z dnia ………………

 

Członkowie rady pedagogicznej: Podpis:
1.      Maria Echaust- Kiełpińska – przewodnicząca RP  
2.      Edyta Biedna
3.      Małgorzata Kąkol
4.      Katarzyna Gajzler
5.      Aneta Klimko
6.      Teresa Liberska
7.      Kinga Hoffgunst
8.      Agnieszka Jakubowska
9.      Roma Smigielska
10.  Grażyna Jądrzyk