8 kwietnia 2019

Plan roczny

 

 

Przedszkole nr 1 „Jarzębinka” w Szamotułach

 

 

Roczny plan pracy Przedszkola Jarzębinka

na rok szkolny 2021/2022

 

Plan zaopiniowany pozytywnie

Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1/2021 z dnia 30.08.2021r.

 

Zawartość planu

 

Roczny plan pracy przedszkola powstał w oparciu o wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2020/2021 oraz wnioski
z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej. Roczny plan pracy uwzględnia ponadto:

 • kierunki polityki oświatowej państwa określone przez MEiN na rok szkolny 2021/2022
 • wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej kończącym rok szkolny
 • diagnozę potrzeb i zainteresowań
 • oczekiwania rodziców względem przedszkola (wyniki ankiety)
 • treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego
 • treści podstawy programowej oraz statut przedszkola.

 

1. Priorytety pracy przedszkola na rok szkolny 2021/2022 wynikające z kierunków polityki oświatowej państwa oraz wniosków z nadzoru sprawowanego przez dyrektora przedszkola
2. Diagnoza pracy przedszkola na koniec roku szkolnego 2020/2021
3. Obszary działalności przedszkola wraz z określeniem sposobu realizacji przyjętych zadań

1)      realizacja programów wychowania przedszkolnego/zapisów podstawy programowej.

2)      Wykaz programów przyjętych do realizacji w roku szkolnym 2021/2022

3)      realizacja kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022 oraz wniosków z nadzoru pedagogicznego

4. Konkursy dla dzieci i nauczycieli
5. Kalendarz imprez i uroczystości
6. Współpraca ze środowiskiem lokalnym
7. Zespoły zadaniowe nauczycieli
8. Przydział zajęć i zadań dodatkowych

 

1.      Cele priorytetowe przedszkola na rok szkolny 2021/2022

 1. a) Wynikające z kierunków polityki oświatowej państwa:
 2. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
 3. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości
  o zdrowie.
 4. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
 5. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
 6. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
 7. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.
 8. b) Wynikające z wniosków z nadzoru sprawowanego przez dyrektora przedszkola
 1. Szukać nowych rozwiązań motywujących rodziców dzieci z różnymi dysfunkcjami do ściślejszej współpracy, szczególnie w zakresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej, logopedycznej oraz w sytuacji zdalnego nauczania.
 2. W dalszym ciągu indywidualizować pracę z dziećmi biorąc pod uwagę ich potrzeby edukacyjne i rozwojowe.
 3. Organizować zajęcia rozwijające uzdolnienia dzieci.
 4. Opracować zmiany procedur bezpieczeństwa związanych z COVID-19 zgodnie z aktualnymi wytycznymi, egzekwować ich przestrzegania przez pracowników, dzieci, rodziców.
 5. 2czytelna informacja do rodziców, szczególnie rodziców nowych dzieci.
 6. Przestrzegać terminowości przedkładania planów miesięcznych. Przesyłania do zamieszczenia na stronie internetowej i na stronach grup.
 7. W dalszym ciągu mobilizować nauczycieli do podejmowania dokształcania, z uwzględnieniem potrzeb przedszkola w celu wzbogacenia naszej oferty edukacyjnej.
 8. Zacieśnić współpracę z innymi przedszkolami poprzez organizację konkursów, quizów.

2.      Diagnoza pracy przedszkola na koniec roku szkolnego 2020/2021

 • Baza lokalowa przedszkola i jego wyposażenie pozwalają na realizację przyjętego programu wychowania przedszkolnego;
 • Przedszkole jest bezpiecznym miejscem pracy pracowników przedszkola i pobytu dzieci;
 • Bezpieczny plac zabaw i teren przy przedszkolu sprzyja codziennym zabawom na świeżym powietrzu i umożliwia prowadzenie obserwacji przyrodniczych;
 • Przedszkole charakteryzuje atrakcyjna oferta edukacyjna, nauczyciele stosują różnorodne, nowoczesne metody aktywizujące rozwój dzieci;
 • Nauczyciele mają wysokie kwalifikacje i ustawicznie doskonalą swoje umiejętności;
 • W przedszkolu panuje dobra atmosfera pracy i klimat sprzyjający współpracy na wielu płaszczyznach;
 • Przedszkole zapewnia wszystkim dzieciom oraz ich rodzicom wsparcie psychologiczno-pedagogiczne;
 • W przedszkolu realizowane są autorskie programy edukacyjne;
 • W przedszkolu realizowane są liczne projekty edukacyjne, które wspomagają pracę z dziećmi;
 • Nauczyciele wykorzystują w pracy z dziećmi narzędzia i zasoby cyfrowe, które pozwalają przygotować je do bezpiecznego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej;
 • W przedszkolu systematycznie wzbogaca się zasoby i narzędzia cyfrowe pozwalające nauczycielom realizować proces edukacyjny za pomocą metod kształcenia na odległość;
 • Przedszkole działa zgodnie z przyjętym kalendarzem imprez i uroczystości;
 • Rozwijana jest współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz rozwoju dzieci;
 • Rodzice są zadowoleni z usług przedszkola i chętnie podejmują współpracę oraz wykazują inicjatywy własne na rzecz dzieci i przedszkola;

 

3. Obszary działalności przedszkola wraz z określeniem sposobu realizacji zadań

1) Realizacja przyjętych programów wychowania przedszkolnego, zadań przedszkola oraz zalecanych warunków wskazanych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego

 

Programy wychowania przedszkolnego
Zadania do realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne
1. Przedstawienie przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego wybranych do realizacji w bieżącym roku szkolnym, zgodnych z podstawą programową Do końca roku szkolnego 2020/2021, przed zebraniem otwierającym nowy rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup
2. Dopuszczenie przez dyrektora do użytku w  przedszkolu programu/programów wychowania przedszkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej

Załącznik 1:

Wykaz programów przyjętych do realizacji w roku szkolnym 2021/2022

Do końca roku szkolnego 2020/2021,

przed zebraniem otwierającym nowy rok szkolny

Dyrektor przedszkola
3. Realizacja zadań przedszkola wskazanych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

 

Wskazanie reprezentatywnych sposobów wykonania zadań przedszkolu przez nauczycieli w sprawozdaniu z pracy dydaktyczno-wychowawczej

Cały rok szkolny

 

Narada podsumowująca rok szkolny

 

Nauczyciele wszystkich grup
4. Codzienne uwzględnianie w pracy warunków i sposobów realizacji wskazanych w podstawie programowej dotyczących m.in. aranżacji sali, codziennego organizowania zajęć na świeżym powietrzu, organizacji zabaw, nauki i wypoczynku w przedszkolu opartych na rytmie dnia. Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup
5. Planowanie pracy tj. opracowywanie przez nauczycieli miesięcznych planów pracy wg jednolitych wytycznych opracowanych w przedszkolu. Monitorowanie realizacji podstawy programowej poprzez zamieszczanie w planach odnośników do podstawy i bieżącą weryfikację ich realizacji/nanoszenie uwag w planie. Do 28-go dnia każdego miesiąca poprzedzającego realizację planu  

2) Realizacja kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022 oraz wniosków z nadzoru pedagogicznego

 

3.2.1 Wspomaganie przez przedszkole wychowawczej roli rodziny
Zadania do realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne
1. Przeprowadzenie zebrania z rodzicami, otwierającego nowy rok szkolny. Zapoznanie m.in. z programami  wychowania przedszkolnego przyjętymi w przedszkolu, zapoznanie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Zakreślenie obszarów współpracy przedszkola z rodzicami.

Zapoznanie z założeniami rocznego planu pracy przedszkola i potrzebami w zakresie współpracy.

Wrzesień Wychowawcy grup
2. Poznanie opinii rodziców na temat przedszkola i potrzeb w zakresie współpracy oraz możliwości wsparcia przedszkola ze strony rodziców (ankieta) Wrzesień Wychowawcy grup
3. Analiza bieżących problemów wychowawczych pojawiających się w poszczególnych grupach, przekazywanie informacji podczas spotkań z rodzicami, na posiedzeniach rady pedagogicznej, w celu ustalenia działań i profilaktyki. Zasięgnięcie opinii o funkcjonowaniu dziecka od nauczycieli prowadzących grupę do której uczęszczało wcześniej (jeśli to miało miejsce). Cały rok szkolny Wychowawcy grup
4. Udział w projekcie „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – moduł I Wrzesień -maj Chętni nauczyciele
5. Organizacja konsultacji dla rodziców w formie zależnej od aktualnych wytycznych GIS

(konsultacje z zachowaniem reżimu sanitarnego lub telefoniczne)

Listopad

styczeń

maj

Wychowawcy grup
6. Opracowanie gazetek ściennych/cyfrowych dla rodziców dotyczących wychowania i wiodących kierunków pracy w przedszkolu/ tworzenie folderów z zakresu psychologii, pedagogiki, porad wspomagających rodziców w procesie wychowania i edukacji dzieci. Wrzesień-czerwiec Monika
7. Włączenie rodziców w praktyczną realizację działań przedszkola Cały rok szkolny Nauczyciele grup
8. Kontynuowanie współpracy z rodzicami jako ekspertami w swoich dziedzinach. Zapraszanie rodziców na spotkania z przedszkolakami, organizowanie wycieczek do miejsc pracy rodziców (doradztwo zawodowe) Cały rok szkolny  
9. Organizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami: logopedą.

Zachęcanie rodziców do korzystania ze wspomagania organizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

W razie potrzeb Nauczyciele 6-latków
10. Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu zgłaszanych przez nich problemów wychowawczych i edukacyjnych. W razie potrzeb Nauczyciele grup
11. Współdziałanie z rodzicami w zakresie ujednolicania oddziaływań przedszkola i środowiska rodzinnego w wychowaniu i edukacji dzieci przedszkolnych poprzez systematyczne informowanie o postępach i trudnościach dzieci. W ciągu roku szkolnego Wychowawcy grup
12. Spotkanie integracyjne z rodzicami i dziećmi w plenerze, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi GIS. Wspólne organizowanie uroczystości i imprez zaplanowanych w „Kalendarzu świąt i uroczystości”. Maj Wszyscy pracownicy przedszkola
Spodziewane efekty:

•      budowanie właściwych relacji na płaszczyźnie przedszkole – dom

•      budowanie wzajemnego zaufania

•      kształtowanie pozytywnych postaw w stosunku do przedszkola

•      ujednolicenie oddziaływań wychowawczych

•      poznanie warunków domowych i sytuacji rodzinnej dziecka

•      podniesienie świadomości edukacyjnej rodziców

•      zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców

•      inicjowanie działalności społecznej na rzecz przedszkola

•      zadowolenie rodziców z pracy przedszkola

•      podniesienie efektywności pracy szkoły

•      lepsze poznanie dziecka i jego możliwości rozwojowych i edukacyjnych

 

3.2.2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro.

Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie

Zadania do realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne
Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro
1. Stworzenie przez nauczyciela wraz z dziećmi kodeksu przedszkolaka, zawierającego zbiór zasad obowiązujących w przedszkolu. Umieszczenie kodeksu w widocznym miejscu na sali i poinformowanie rodziców o obowiązującym kodeksie w wybrany przez nauczyciela sposób (informacja na stronie internetowej/zdjęcie kodeksu/gazetka ścienna). Motywowanie dzieci do respektowania zasad i kształtowanie umiejętności samokontroli. Wrzesień Nauczyciele grup
2. Opracowanie i uzgodnienie z rodzicami systemu motywacyjnego w grupie, wspierającego motywację wewnętrzną dzieci Wrzesień Nauczyciele grup
3. Stwarzanie przyjaznego klimatu w grupie, sprzyjającego okazywaniu troskliwości i zainteresowania koleżanką /kolegą z grupy np. organizacja urodzin dzieci w grupie, utrzymywanie kontaktu z nieobecnym chorym dzieckiem poprzez komunikator Skype/pisanie listów, zachęcanie dzieci do wysyłania pocztówek do przedszkola/grupy przedszkolnej z miejsc odwiedzanych przez przedszkolaki ze swoimi rodzinami podczas wakacji. Cały rok szkolny Nauczyciele grup
4. Obchody „Dnia Przedszkolaka” – podkreślanie wartości przedszkola w rozwoju i edukacji dzieci, czerpanie radości przez dzieci z bycia przedszkolakiem. Wrzesień Nauczyciele grup
5. Wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych podczas: powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia. Cały rok szkolny Nauczyciele grup
6. Wykorzystywanie literatury w poszukiwaniu przez dzieci prawd moralnych, zrozumieniu świata, kontaktu z pięknem i potrzeby obcowania z nim. Ukazywanie na ich podstawie wartości przyjaźni/koleżeństwa, poszanowania pracy, stosunku do kłamstwa. Np. „O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci” J. Tuwim, „Moi mili” Małgorzata Strzałkowska, „Prawda” Bożena Kozłowska, „Mama ma zmartwienie” Danuta Wawiłow Cały rok szkolny Nauczyciele grup
  Dostarczanie dzieciom literackich wzorów postępowania ludzi dobrych, prawdomównych. Zachęcanie dzieci do poszukiwania takich osób w swoim najbliższym otoczeniu.    
7. Udział w projekcie „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – moduł V Luty-maj Chętni nauczyciele
8. Obchody wybranych świąt z „Kalendarza świąt nietypowych” nawiązujących do wartości takich jak dobro/przyjaźń/szacunek np.

Dzień postaci z bajek – 5.11

Dzień dobrych uczynków – 19.05

Dzień niezapominajki – 15.05

Wg kalendarza świąt nietypowych Chętni nauczyciele
9. Organizowanie wycieczek do: muzeum, kina, teatru.

Alternatywa – wycieczki wirtualne.

W ciągu roku szkolnego  
Spodziewane efekty:

•      nabycie przez dzieci umiejętności odróżniania dobrego zachowania od złego

•      rozwijanie empatii dziecięcej – dziecko dostrzega i reaguje na krzywdę drugiego człowieka

•      nabycie przez dzieci umiejętności nazywania uczuć własnych i drugiego człowieka/podawania przykładów właściwego i niewłaściwego zachowania

•      nabycie przez dzieci umiejętności rozładowania emocji tj. złość

•      uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych

Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego
Zadania Termin Osoby odpowiedzialne
1. „Co to znaczy być szlachetnym?” – wytłumaczenie dzieciom postawy szlachetności na przykładach zaczerpniętych z życia dzieci. Wybrany przez nauczyciela  
2. „Przedszkolni Wolontariusze” – promowanie idei wolontariatu na terenie przedszkola. Wybrany przez nauczyciela Wszyscy n-le
3. Zaangażowanie przedszkola w akcje charytatywne o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim np. „Góra grosza”, „Marzycielska poczta” Wg harmonogramu akcji Ela, Kasia, Ania
4. Spotkanie z Mikołajem – przedstawienie historii życia biskupa z Mirry jako ponadczasowego wzoru dobroczynności Grudzień Ania
5. Zorganizowanie akcji na rzecz schroniska – niesienie pomocy potrzebującym zwierzętom, nauka właściwego zachowania wobec nich Wybrany przez nauczyciela Ela, Ania, Kasia, Magda
6. Dokarmianie ptaków zimą w przedszkolnym ogrodzie. Spotkanie z ornitologiem/alternatywa on-line grudzień-marzec Wszyscy n-le
Spodziewane efekty:

•      Zapoznanie dzieci z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie,

•      Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych,

•      Kształtowanie postaw prospołecznych

•      Rozwijanie empatii

•      Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego

•      Kreowanie roli przedszkola jako centrum lokalnej aktywności

•      Współdziałanie z organizacjami społecznymi

•      Angażowanie się w działania na rzecz społeczności przedszkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem

•      Kształtowanie umiejętności działania zespołowego

Kształtowanie dbałości o zdrowie
Zadania do realizacji Termin Osoby odpowiedzialne
Zdrowe odżywianie
1. Realizacja tematyki tygodniowej dotyczącej promowania zdrowego stylu życia dzieci poprzez poszerzenie wiadomości na temat zdrowego odżywiania się, ukazanie dzieciom wartości zdrowia i potrzeby jego ochrony – „Wiem co jem”)

– tematyka tygodniowa na temat zdrowia w każdej grupie.

  Wszyscy n-le
2. Aranżacja sali w taki sposób, aby umożliwiła celebrowanie posiłków (kulturalne, spokojne ich spożywanie połączone z nauką posługiwania się sztućcami), a także umożliwianie wybierania potraw przez dzieci (walory odżywcze i zdrowotne produktów), a nawet ich komponowania np. umożliwienie dzieciom wyboru dodatków do pieczywa do śniadań i podwieczorków – w starszych grupach tzw. szwedzki stół – samodzielne przygotowanie kanapek z dostarczonych różnych składników    
3. Przeprowadzenie warsztatów kulinarnych – samodzielne przygotowywanie zdrowych posiłków przez dzieci.  Zachęcanie dzieci do zjadania warzyw, przypominanie o ich znaczeniu dla zdrowia, pobudzanie zmysłu smaku, węchu, wzroku przez samodzielne przygotowywanie i zjadanie ich.    
4. Zorganizowanie w każdej grupie kącików do prowadzenia obserwacji i doświadczeń przyrodniczych związanych z hodowlą różnych roślin: fasoli, zbóż, ziół.    
5. Promowanie zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania się poprzez kontakt dzieci z literaturą dziecięcą: opowiadaniami, bajkami, wierszami poruszającymi tematykę zdrowego odżywiania się. Przykłady: „Na straganie” J. Brzechwa, „Dla każdego coś zdrowego”  W. Karaszewski, „Warzywa” K. Roguski    
6. Zorganizowanie „Dnia Zdrowego Śniadania” – ukazanie roli śniadanie w codziennej diecie oraz uświadomienie dzieciom, co powinno zawierać, żeby było wartościowe Listopad  
7. Obchody wybranych świąt z kalendarza świat nietypowych, których celem jest ukazanie wartości zdrowego odżywiania się np.

Dzień marchewki – 04.04

Dzień mleka – 01.06

Dzień jabłka – 20.09

  Wszyscy n-le
Ruch to zdrowie
1. Promowanie zdrowego stylu życia dzieci poprzez rozbudzanie zamiłowania do aktywności fizycznej –  tematyka tygodniowa na temat aktywności fizycznej/sportu w każdej grupie. W ciągu roku szkolnego  
2. Codzienne ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe z wykorzystaniem różnorodnych przyborów do ćwiczeń gimnastycznych inspirujących dzieci do twórczej aktywności ruchowej. W ciągu roku szkolnego  
3. Wykorzystywanie różnorodnych metod służących zdobywaniu doświadczeń twórczych w zakresie ruchu, m.in:  Ruch Rozwijający W. Sherborne, EPR D. Dziamskiej, edukacja kinezjologiczna P. Denisona, metoda M. Ch. Knillów. W ciągu roku szkolnego  
4. Tworzenie warunków sprzyjających aktywności ruchowej i pobytowi na świeżym powietrzu:-organizowanie spacerów i wycieczek (zgodnie z aktualnymi wytycznymi GIS), międzygrupowych zawodów sportowych. W ciągu roku szkolnego  
5. Uczestnictwo w akcji: „Dzień Pustej Sali” – przeprowadzenie zajęć poza budynkiem przedszkola np. na placu zabaw

 

Czerwiec  
6. Udział przedszkola w inicjatywie o zasięgu europejskim: „Move week”,  prezentującą korzyści wynikające z aktywnego trybu życia oraz regularnego uprawiania sportu. Wg harmonogramu organizatora  
7. „Międzynarodowy Dzień Tańca” –zorganizowanie warsztatów tanecznych na terenie przedszkola/nawiązanie współpracy z instruktorem tańca Maj Ela
8. Udział przedszkola w akcji: „Sprintem do maratonu” organizowanej przez „Bliżej Przedszkole” Maj

 

 
9. Zorganizowanie wycieczki na stadion sportowy/boisko szkolne. Termin wybrany przez nauczyciela

 

 
Higiena
1. Udział przedszkola w „Światowym Dniu Mycia Rąk”.  Kształtowanie przekonania o konieczności stosowania zasad higieny osobistej i przestrzeganie higieny otoczenia: prawidłowe mycie rąk, higiena jamy ustnej, włosów i paznokci, samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po wyjściu z toalety. październik  
2. Promowanie dbałości o własne ciało poprzez kontakt dzieci z literaturą dziecięcą.

Przykłady: „Grzebień i szczotka” J. Brzechwa, „Przed lusterkiem” A Chruścielewska,  „Ręka rękę myje” T. Fiutowska.

Cały rok szkolny  
3. Organizowanie wycieczek edukacyjnych do apteki/sklepu z artykułami higienicznymi (w momencie sprzyjającej sytuacji pandemicznej. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi GIS). Alternatywa online/offline Termin wybrany przez nauczyciela  
4. Spotkanie z lekarzem/pielęgniarką – zapoznanie dzieci z zawodem lekarza/pielęgniarki, zwrócenie uwagi na spożywanie zdrowych produktów, korzystania z ruchu na świeżym powietrzu, przestrzeganie zasad higieny oraz wykazanie związku między chorobą a leczeniem i koniecznością przyjmowania lekarstw. Alternatywa online/offline. Termin wybrany przez nauczyciela  
5. Nawiązanie współpracy ze stomatologiem: pogadanki na temat dbania o higienę jamy ustnej, nauka prawidłowego mycia zębów, przeglądy stomatologiczne. Alternatywa online/offline. Termin wybrany przez nauczyciela  
Spodziewane efekty:

•      Zapewnienie dobrego samopoczucia dzieci poprzez zaspokojenie jego codziennych potrzeb

•      Zapewnienie dzieciom optymalnej ilości zajęć i zabaw ruchowych

•      Nabycie przez dzieci wiedzy na temat zdrowego odżywiania, ukazanie dzieciom jego wpływu na ich kondycję fizyczną i psychiczną

•      Poznanie przez dzieci i rodziców elementarnych działań związanych z profilaktyką zdrowotną, a także postaw proekologicznych oraz stosowanie ich w życiu codziennym.

•      Promocja zdrowego stylu życia – dzieci i rodzice wiedzą jakie znaczenie ma ruch oraz właściwe żywienie

•      Ujednolicenie działań prozdrowotnych nauczycieli, personelu, rodziców i dzieci

 

 

3.2.3 Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych.
Zadania do realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne
Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej
1. ROZTROPNOŚĆ

Organizowanie zabaw i aktywności kształcących umiejętność podejmowania i wdrażania właściwych decyzji.

Projektowanie przez przedszkolaków „Planu dnia w przedszkolu” – rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez samodzielne, dokładne i rzetelne wywiązywanie się z podejmowanych zadań, wyrażanie szacunku do innych, sprawiedliwe postępowanie.  Wykorzystanie w pracy elementów „Planu daltońskiego”

W ciągu roku szkolnego  
2. SPRAWIEDLIWOŚĆ

Organizowanie zabaw i aktywności kształcących u dzieci postawy fair-play i umiejętności współdziałania z innymi podczas gier i zabaw ruchowych, uczenie szacunku do umiejętności innych dzieci.

Organizowanie aktywności uczących dzieci, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panowania nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie/podczas grania w grę planszową/czekania na dzień przedszkolnego dyżuru/zgłaszanie się podczas zajęć do odpowiedzi/czekanie na zabranie głosu w trakcie dyskusji.

W ciągu roku szkolnego  
3. MĘSTWO

Organizowanie zabaw i aktywności  uczących dzieci rozwiązywania napotkanych przez nie trudności – zapobieganie postawom zniechęcenia, wzmacnianie dążeń do osiągnięcia obranego przez dzieci celu.

Ukazanie dzieciom postaw męstwa i wdzięczności za jej podjęcie dla dobra społeczeństwa poprzez udział w akcjach:

„Serce za odwagę” – przygotowanie kartek świątecznych dla Powstańców warszawskich i żołnierzy Podziemia Niepodległościowego, żyjących w Polsce, na Ukrainie, Litwie i Białorusi

„Bohater-On” – akcja, której celem jest uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promowanie historii Polski XX wieku.

W ciągu roku szkolnego  
4. UMIARKOWANIE

Kształtowanie u dzieci umiejętności mądrego korzystania z posiadanych zasobów i zapobieganie zjawisku konsumpcjonizmu.

„Sztuka wyboru” – aranżowanie sytuacji edukacyjnych

„Skąd się biorą pieniądze” – zajęcia na temat wartości pieniądza i pracy

„Pomyślmy zanim wyrzucimy” – zajęcia plastyczne oparte na idei recyklingu

„Ten prezent zrobię sam/a” – własnoręczne wykonanie prezentu na „Dzień Babci i Dziadka”

„Lista zakupów” – zaprojektowanie obrazkowej listy zakupów, przedstawiającej rzeczy niezbędne dzieciom

W ciagu roku szkolnego  
5. Udział w projekcie: „Mądre bajki z całego świata” https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja/baza-wiedzy/Jak_Znalezc_Dobry_Moment_Na_Rozmowe_O_Uczuciach_I_Emocjach_Z_Dziecmi np.

Roztropność: „Jak skrzaty zaczęły ze sobą współpracować”

Sprawiedliwość: „Jak dwa kangury o mało jednego lasu nie zadeptały”

Męstwo: „Jak mały dzik Danyło przegonił wielkiego niedźwiedzia ”

Umiarkowanie: „Jak Maisa z Naimą na jeden dzień życiem się zamieniły”

W ciagu roku szkolnego  
Wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy
1. Realizacja tematyki tygodniowej „Jestem Polakiem i Europejczykiem” Maj  
2. Przygotowanie prezentacji multimedialnej prezentującej wybrane obiekty dziedzictwa europejskiego i przedstawienie jej dzieciom Maj Aga
3. Wykorzystanie do pracy z dziećmi zasobów multimedialnych na temat Europy zamieszczonych na stronie https://europa.eu/learning-corner/learning-materials_pl W ciągu roku szkolnego  
4. Wyeksponowanie książek, albumów przedstawiających ciekawe miejsca, zabytki z różnych stron Europy W ciągu roku szkolnego  
7. „Dziecięca literatura europejska”- zapoznanie z bajkami wybranych państw europejskich. W ciągu roku szkolnego  
Spodziewane efekty:

•              poznanie życia ludności w krajach Europy,

•              kształtowanie poczucia przynależności do Europy,

•              budowanie i rozwijanie zainteresowań innymi kulturami europejskimi

•              zdobycie wiedzy o wybranych krajach Europy tj. położenie na mapie Europy, symbole narodowe, stolica, charakterystyczne zabytki oraz zabawy dziecięce, bajki , twórcy danego kraju, potrawy, kultura – muzyka, malarstwo, taniec

Edukacja patriotyczna, nauczanie historii oraz poznawanie polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych
1. Realizacja tematyki tygodniowej „Polska-moja ojczyzna” Listopad/maj  
2. Prowadzenie zajęć umożliwiających poznanie:

•      historii państwa polskiego

•      historii Święta Niepodległości 11 listopada

•      symboli narodowych

•      legend o miastach polskich

•      polskich poetów i autorów książek dla dzieci

•      polskich kompozytorów

•      polskich malarzy i rzeźbiarzy

•      polskich naukowców

Stworzenie kącików czasowych do w/w zagadnień.

Cały rok szkolny  
3. Obchody Dnia Niepodległości w przedszkolu (przygotowanie kokard narodowych/poczęstunku w narodowych barwach – śniadanie w barwach narodowych) Listopad  
4. Udział w akcji MEiN: „Szkoła do hymnu” – odśpiewanie hymnu o godz. 11:11 w łączności z przedszkolami w całej Polsce Listopad  
5. „Dzień języka ojczystego” – wprowadzenie dzieci w kulturę mowy ojczystej i języka ojczystego Luty  
6. Przekazywania informacji na temat regionów naszego kraju, ludzi ich zamieszkujących za pomocą różnych środków przekazu: legendy, podania, wiersze, baśnie, spotkania z twórcami ludowymi, wycieczki, odwiedzanie muzeów. W ciągu roku szkolnego  
7. Zapoznawanie ze strojami ludowymi, obrzędami, zwyczajami, gwarą, poznawania wzorów i ornamentów ludowych, tańców i przyśpiewek ludowych. Maj Magda
8. Udział w projekcie „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – moduł realizujący temat patriotyzmu Listopad-grudzień  
9. Uczenie dzieci rozumienia tożsamości narodowej. Zapoznanie dzieci z historią i teraźniejszością „Małej Ojczyzny” poprzez: zajęcia w trenie, spotkania z ciekawymi ludźmi, stwarzanie warunków i sytuacji sprzyjających integracji ze środowiskiem lokalnym (zgodnie z aktualnymi wytycznymi GIS)

 

 

W ciągu roku szkolnego  
Spodziewane efekty:

•      wzmocnienie więzi uczuciowej z rodziną

•      zapoznanie dzieci z najbliższą okolicą

•      uwrażliwienie na piękno ojczystej przyrody

•      rozbudzenie poczucia przynależności narodowej/przybliżanie przeszłości narodu (legendy, podania)

•      zapoznanie z historią powstania państwa polskiego/święta Niepodległości Polski

•      zapoznanie znaczenia symboli narodowych oraz prawidłowych zachowań w trakcie słuchania hymnu Polski;

•      zapoznanie z regionami kraju i kulturą ludową oraz najważniejszymi w kraju miastami

•      zapoznanie ze świętami oraz związanymi z nimi polskimi tradycjami i obrzędami, kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości przedszkolnych, państwowych

 

3.2.4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19

w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa.

 

 

Zadania do realizacji

Terminy Osoby odpowiedzialne
Działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19
1. „Dzień Kropki” –  święto celebrujące inność, kreatywność i rozwijanie ukrytego potencjału, tam gdzie nikt się go nie spodziewa, a więc zróżnicowanych potrzeb rozwojowych wrzesień  
2. Przeprowadzenie obserwacji/diagnozy wstępnej w oparciu o arkusze będące składową programu wychowania przedszkolnego wrzesień-październik  
3. Formułowanie wniosków z obserwacji/diagnozy wstępnej – określenie mocnych i słabych stron grupy listopad  
4. Prowadzenia dla każdego dziecko „Portfolio” zawierającego wytwory dzieci, karty ćwiczeń od momentu rozpoczęcia uczęszczania do przedszkola do jego zakończenia.    
5. Badanie rozwoju mowy przez logopedę. Zajęcia logopedyczne: – przeprowadzenie badań przesiewowych – prowadzenie zajęć indywidualnych wg programu pracy logopedy październik  
6. Informowanie rodziców o postępach/ewentualnych problemach rozwojowych wychowanków. wrzesień  
7. Wdrażanie wniosków poprzez modyfikowanie indywidualnych i grupowych planów pracy z dzieckiem w grupie. Ustalenie kierunków indywidualnej pracy z dzieckiem listopad-czerwiec  
8. Zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych podczas bieżącej pracy z dziećmi W ciągu roku szkolnego  
9. Diagnoza dojrzałości szkolnej – opracowanie i przekazanie pisemnej informacji o gotowości do podjęcia nauki w szkole. Do 30.04.2022  
10. Nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających ich funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dziecka oraz planowania dalszych działań. W ciągu roku szkolnego  
11. Przeprowadzenie warsztatów dla rodziców ukierunkowanych na wspieranie dzieci przeżywających  trudności po doświadczeniach związanych z sytuacją pandemiczną. W razie potrzeb  
Wzmacnianie pozytywnego klimatu przedszkola oraz poczucia bezpieczeństwa
1. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci na terenie przedszkola poprzez przestrzeganie procedur/instrukcji obowiązujących w przedszkolu oraz odpowiedzialną postawę wszystkich pracowników przedszkola.

Zapoznanie nowych pracowników z dokumentami/bieżąca aktualizacja dokumentów.

Cały rok szkolny

 

Nauczyciele/

pracownicy obsługi wszystkich grup

 

Dyrektor

2. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci poprzez zapoznanie rodziców przedszkolaków z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w przedszkolu m.in. przyprowadzania i odprowadzania dzieci; zakazie odbierania dzieci przez opiekunów pod wpływem alkoholu. Zamieszczenie procedur na stronie internetowej przedszkola. Podczas pierwszego spotkania z rodzicami Nauczyciele wszystkich grup

 

Dyrektor

3. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci poprzez zapewnienie kanału szybkiej komunikacji na linii: przedszkole – rodzice/opiekunowie prawni przedszkolaków. Uwrażliwienie rodziców na konieczność niezwłocznej aktualizacji numeru kontaktowego w przypadku jego zmiany. Podczas pierwszego spotkania z rodzicami Nauczyciele wszystkich grup
4. Budowanie poczucia bliskości i bezpieczeństwa w grupie dzięki zabawom integracyjnym Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup
5. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci na terenie przedszkola poprzez organizację wycieczki po budynku przedszkola – zapoznanie z układem pomieszczeń, zasadami korzystania z szatni przedszkolnej, łazienki. Przypomnienie dzieciom o zakazie samowolnego wyjścia z sali przedszkolnej. wrzesień

 

Nauczyciele wszystkich grup
6. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom na placu przedszkolnym – zapoznanie ze sposobem korzystania z urządzeń. Niezwłoczne zgłaszanie przez nauczycieli i pracowników obsługi usterek/konieczności napraw sprzętu    
7. Nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia – zapoznanie z zasadami bezpiecznej ewakuacji. Przeprowadzenie próbnej ewakuacji z udziałem straży pożarnej wrzesień Nauczyciele wszystkich grup
8. Zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi i sposobami wzywania pomocy w przypadku choroby, pożaru, wypadku wrzesień Nauczyciele wszystkich grup
9. Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego spaceru z wykorzystaniem węża spacerowego i kamizelek odblaskowych.  Utrwalenie zasady nie oddalania się bez wiedzy nauczycieli wrzesień-październik Nauczyciele wszystkich grup
10. Uwrażliwienie dzieci na zagrożenia, które mogą im towarzyszyć w drodze do przedszkolu i domu. Spacer po okolicy. Wycieczka do miasteczka ruchu drogowego, na pobliskie skrzyżowanie, obserwacja przejścia dla pieszych Cały rok  
11. Kształtowanie odpowiednich postaw u dzieci w sytuacji zagrożenia – znajomość numerów ratunkowych wrzesień-październik Nauczyciele wszystkich grup
12. Poszerzanie wiedzy dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej – spotkanie z ratownikiem medycznym    
13. Kształtowanie myślenia przyczynowo – skutkowe na temat: „Niebezpieczne przedmioty”    
14. Dbałość o przestrzeganie praw dzieci w przedszkolu, w tym prawo do bezpiecznej nauki i zabawy. Organizacja: „Dnia praw dziecka” w przedszkolu listopad Nauczyciele wszystkich grup
15. Bezpieczne ferie zimowe/bezpieczne wakacje

poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla lata – zachowanie dzieci podczas burzy,

Styczeń/luty Nauczyciele wszystkich grup
16. Ograniczenie zachowań agresywnych i przemocy w przedszkolu

Rozwijanie wiedzy rodziców na temat przyczyn i sposobów niwelowania zachowań agresywnych wśród dzieci poprzez artykuły.

   
17. Stworzenie czasowych kącików zainteresowań związanych z bezpieczeństwem.    
18. Rozwijanie postawy asertywności wśród dzieci oraz umiejętności szukania pomocy w sytuacjach trudnych W ciągu roku szkolnego  
19. Przestrzeganie zasad warunkujących bezpieczeństwo w kontaktach z nieznajomymi.

Zapoznanie ze sposobami radzenia sobie w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych. Kształtowanie nawyku przezwyciężania w sobie chęci skorzystania z oferowanych przez nieznajomych korzyści.

   
20. Dbałość o zdrowie psychiczne dzieci poprzez organizowanie zabaw relaksacyjnych i wyciszających, wprowadzenie elementów bajkoterapii, muzykoterapii, czytanie dzieciom literatury terapeutycznej, zorganizowanie „Kącika relaksacji/wyciszenia” w salach. W ciagu roku szkolnego  
Spodziewane efekty:

•      rozwijanie umiejętności dbania i troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo w czasie pobytu w domu, w przedszkolu, na placu zabaw.

•      nabycie umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu/wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności pozwalające na rozpoznawanie niebezpieczeństw i przewidywanie ich skutków .

•      nabycie umiejętności, doświadczenia i wiedzy niezbędnych w życiu codziennym.

•      nabycie pożądanych nawyków i odruchów w sytuacji zagrożenia.

•      kształtowanie umiejętności bezpiecznego i kulturalnego zachowania się dziecka na drodze i w środkach komunikacji publicznej.

•      poznanie zasad zachowania się w obliczu niebezpieczeństw w kontaktach z żywiołami;

•      wyrobienie postawy zaufania wobec pracowników policji, straży pożarnej, znajomość numerów telefonów alarmowych;

•      dostrzeżenie potrzeby ochrony życia i zdrowia własnego oraz kolegów.

 

 

 

Korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
Zadania do realizacji    
1. Wybór optymalnej formy kształcenia na odległość w przypadku konieczności wprowadzenia edukacji zdalnej, w porozumieniu z rodzicami:

•      nauczanie w formie konsultacji wspomaganej komputerem,

•      korespondencyjnej wymiany materiałów szkoleniowych i prac kontrolowanych oraz konsultowania się dziecka z nauczycielem różnymi sposobami (telefon, poczta elektroniczna, zamknięte grupy fb i messenger),

•      wymiana informacji miedzy nauczycielem, a rodzicem z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, przesyłanie zadań/ propozycji jako posty,

•      tworzenie poczty grupowej.

 

   
2. Ustalenie sposobu monitorowania postępów dzieci oraz sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności dzieci, w tym informowania rodziców o postępach dziecka w nauce podczas edukacji zdalnej.    
3. Ustalenie źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej, z których dzieci i ich rodzice mogą korzystać:

•      materiały dostępne na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych,

•      materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii.

 

   
4. Ustalenie sposobu dokumentowania realizacji zadań przedszkola z zakresu kształcenia na odległość – raport tygodniowy.    
5. Bezpieczne korzystanie z internetu. „Dzień bezpiecznego internetu” – inicjatywa mająca na celu informowanie o zagrożeniach płynących z sieci oraz promowanie bezpieczeństwa informatycznego. luty  
6. Udział w projekcie: „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – moduł II    
7. Udział w europejskiej inicjatywie : CODE WEEK październik Ela
8. Planowanie zajęć z zakresu podstaw kodowania z wykorzystaniem maty do kodowania.    
9. Uczestnictwo nauczycieli w grupie : „@aktywni – podążaj odważnie za nowoczesną edukacją” celem zdobycia inspirujących pomysłów na zajęcia z wykorzystaniem technologii cyfrowych.   Aga
10. Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych dzieci poprzez przestrzeganie zapisów „Polityki bezpieczeństwa danych osobowych” m.in. przechowywanie danych w bezpiecznym miejscu, przetwarzania danych w zakresie nadanym upoważnieniom    
Spodziewane efekty:

•      wzrost świadomości dzieci o negatywnych konsekwencjach związanych z nadmiernego korzystaniem z internetu/gier komputerowych

•      zapewnienie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w przedszkolu

•      optymalizacja wypracowanego w przedszkolu systemu nauczania na odległość

 

3.2.5. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.
Zadania do realizacji    
1. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.    
2. Opracowanie kodeksu małego ekologa    
3. Obchody wybranych świąt z kalendarza świat nietypowych dotyczących ekologii i przyrody. Wykorzystanie scenariuszy zajęć ze strony: „Ekokalendarz” https://www.ekokalendarz.pl/   Ela
4. „Akcja-segregacja” – segregowanie papieru w sali/wdrażanie dzieci do oszczędzania papieru i właściwego gospodarowania przyborami dostępnymi na sali    
5. Udział w akcji „Dzień Ziemi” – porządkowanie ogrodu przedszkolnego i otoczenia przedszkola wspólnie z pracownikami przedszkola. Dostrzeganie i ocena przez dzieci piękna otaczającej przyrody. kwiecień  
6. Zapoznanie z charakterystycznymi zmianami w przyrodzie w toku bezpośredniej obserwacji    
7. Urządzanie kącików przyrody przez cały rok szkolny, zgodnie z tematykami i aktualną porą roku    
8. Zajęcia z wykorzystaniem map Polski – zwrócenie uwagi na zróżnicowanie regionów Polski charakteryzujących się różnym ukształtowaniem terenu, bogactwami naturalnymi i różną roślinnością,    
9. „Mini-olimpiada ekologiczna”- zorganizowanie międzygrupowego turnieju wiedzy podczas którego przedszkolaki będą miały możliwość wykazania się posiadaną wiedzą na temat ekologii.

 

kwiecień Grażyna. Ela
Spodziewane efekty:

•      ukształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie oraz środowisko naturalne/postawa szacunku wobec innych i przyrody

•      rozwijanie zamiłowania do piękna przyrody.

•      poszerzanie wiedzy na temat środowiska dzieci

•      postrzeganie i rozumienie przez dzieci zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie

•      nabieranie odpowiedzialności i troski o otaczający świat zwierząt i roślin.

•      wzrost świadomości zagrożeń ekologicznych

 

 1. Konkursy dla dzieci i nauczycieli

Udział w konkursach organizowanych przez instytucje zewnętrzne: plastycznych, muzycznych, recytatorskich, przyrodniczych i ekologicznych.

Korzystanie z bazy konkursów na stronach:

https://blizejprzedszkola.pl/konkursy

https://konkursydladzieci.eu/

Organizacja konkursu przez przedszkole – Palma Wielkanocna – Monika.

5. Kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym 2021/2022

Lp. Nazwa imprezy/uroczystości Termin realizacji Uwagi
1. Dzień Przedszkolaka Wrzesień  
2. Pasowanie na przedszkolaka Październik  
3. Dzień Niepodległości Listopad  
4. Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka Listopad  
5. Dzień Pluszowego Misia Listopad  
6. Mikołajki Grudzień  
7. Wigilia w przedszkolu Grudzień  
8. Dzień Babci i Dzień Dziadka Styczeń/ Luty  
9. Bal Karnawałowy Luty  
10. Powitanie wiosny Marzec  
11. Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci Kwiecień  
12. Światowy Dzień Ziemi Kwiecień  
13. Biało- czerwone święta majowe Maj  
14. Dzień Pszczółki Maj  
14. Dzień Rodziny – Mama, Tata i Ja Czerwiec  
15. Pożegnanie Starszaków Czerwiec  

 

 1. Współpraca ze środowiskiem lokalnym
L.p Instytucje Osoba odpowiedzialna Termin
1. Cykl spotkań z ciekawymi ludźmi – rodzicami przedszkolaków (doradztwo zawodowe)    
2. Przedszkole nr…..    
3. Szkoła Podstawowa nr 1    
4. Szkoła Muzyczna    
5. Biblioteka dla dzieci    
6. Nadleśnictwo    
7. Policja    
8. Straż pożarna    
9. Ratownicy medyczni    
10. Straż miejska    
11. Szamotulski Dom Kultury    

 

7. Przydział zadań i zajęć dodatkowych z dziećmi

Lp. Zadanie dodatkowe Nazwisko i imię nauczyciela
1. Prowadzenie kroniki przedszkolnej Jakubowska Agnieszka
2. Aktualizacja strony internetowej przedszkola Jakubowska Agnieszka
3. Dekoracja holu Dobak Elżbieta, Kwiatkowska Magdalena
4. Kącik dla rodziców – artykuły Łochowicz-Peach Monika
5. Protokoły rady pedagogicznej Gajzler Katarzyna, Jakubowska Agnieszka

 

8. Zespoły zadaniowe nauczycieli

Lp. Nazwa zespołu Skład zespołu  Terminy realizacji
4. Zespół do spraw statutu, modyfikacji regulaminów i procedur Małgosia, Aga, Kinga, Kasia  

 

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej Przedszkola nr 1 zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1 z dnia 30.08.2021r.

 

Załącznik 1:

Wykaz programów przyjętych do realizacji w roku szkolnym 2021/2022

– Zabawy z porami roku – dr Iwona Lewkowicz, dr Anna Tworkowska-Baraniuk, wyd. Podręcznikarnia 2020

– Od zabawy do nauki – program wychowania przedszkolnego – dobre praktyki, D. Kucharska, A. Pawłowska-Niedbała, D. Skora-Banasik, I. Zbroszczyk, J. Święcicka, E. Wilkos, wyd. Nowa Era 2017

– Program Wychowania przedszkolnego – W. Żaba-Żabińska, W. Majewska, R. Paździo , wyd. MAC Edukacja 2020

– Samodzielne – wszechstronne – szczęśliwe, program wychowania w przedszkolu, pod red. E. Wilczyńskiej, Nowa Era 2021