2 lipca 2019

Regulamin przedszkola

REGULAMIN

PRZEDSZKOLA Nr 1 JARZĘBINKA W SZAMOTUŁACH

Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst ujednolicony: Dz.U. 2015r. nr 2156,  zmiana z 2016r.)

– statut przedszkola

POSTANOWIENIA OGÓLNE:           

 1. Przedszkole Nr 1 jest publiczną placówką oświatową. Realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz odpowiednich aktach wykonawczych.
 2. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Szamotuły.
 3. Celem nadrzędnym przedszkola jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
 1. SPRAWY PORZĄDKOWE I ORGANIZACYJNE:
 1. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 – 17.00 – dla dzieci przebywających w przedszkolu powyżej 5 godzin.

Usługi świadczone przez Przedszkole w zakresie realizacji podstawy programowej ustalonej rozporządzeniem MEN z dnia 14 lutego 2017r.
(Dz.U. z 2017.poz.356) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 realizowane są bezpłatnie  w wymiarze nie mniejszym niż 5 godzin dziennie tj. od godz. 8:00-13:00.

 1. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest dokładnie wypełniona karta zgłoszeń.
 2. Dziecko zakwalifikowane do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać. Dłuższą przerwę w uczęszczaniu dziecka do przedszkola (np. ze względów zdrowotnych) rodzice zgłaszają i omawiają z dyrektorem przedszkola lub nauczycielką prowadzącą grupę.
 3.  Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne i systematycznie do niego uczęszczać.
 4. Jeżeli dziecko w wieku 6 lat nie uczęszcza systematycznie
  do przedszkola 
  a rodzice nie powiadamiają przedszkola o przyczynie nieobecności dziecka to dyrektor przedszkola powiadamia dyrektora Obwodowej Szkoły Podstawowej  w której dziecko będzie realizowało obowiązek szkolny o tym, że dziecko nie realizuje obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
 5. Odpłatność za  żywienie dziecka rodzice zobowiązani są uiścić do 10 dnia każdego miesiąca (zgodnie z zawartą umową cywilno – prawną). Opłata w przedszkolu naliczana jest z dołu czyli w miesiącu październiku rodzice uiszczają opłatę za miesiąc wrzesień a w lipcu opłatę za miesiąc czerwiec. Obowiązkiem Rodzica jest odbiór kartki
  z naliczoną odpłatnością w dniach od 3-10 każdego miesiąca
  i uregulowanie opłaty na konto Przedszkola.
 6. Przedszkole umożliwia naukę religii w grupie dzieci 6 letnich, na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica wyrażającego zgodę na uczestnictwo dziecka. Dzieci nie uczęszczające na w/w zajęcia przechodzą do innej grupy na czas trwania religii.
 7. Dyrektor upoważniony jest do skreślenia dziecka z listy dzieci przyjętych
  do przedszkola, kiedy:
 • dziecko bez usprawiedliwienia jest nieobecne w przedszkolu powyżej jednego miesiąca,
 • rodzice dziecka nie wywiązują się z umowy cywilno-prawnej, zawartej
  z przedszkolem (zaległości płatnicze powyżej 2 miesięcy)
 • w przypadku agresywnego zachowania się dziecka, stanowiącego zagrożenie dla siebie i pozostałych dzieci i nie podjęcia przez rodziców współpracy zmierzającej
  do rozwiązania problemów wychowawczych

Skreślenie z listy nie dotyczy dziecka realizującego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. W przypadku nie uiszczania opłat za przedszkole przez rodziców dziecko takie zaczyna realizować bezpłatny pobyt w ramach realizacji podstawy programowej w przedszkolu (ale bez wyżywienia) lub wskazanej szkole.

 1. W przypadku rezygnacji z przedszkola rodzice składają u dyrektora pisemną informację.

III ZAGADNIENIA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA:

 1. Wszystkie dzieci przyjęte do przedszkola w każdym roku szkolnym mogą korzystać z dobrowolnego ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice.
 2. Dziecko odbierają z przedszkola rodzice lub inne osoby upoważnione do odbioru wpisane do karty zgłoszenia lub posiadające stosowne pisemne upoważnienie. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola reguluje przyjęta w przedszkolu procedura stanowiąca załącznik
  do regulaminu.
 3. Do przedszkola może uczęszczać dziecko zdrowe. W przypadku otrzymania informacji o zachorowaniu dziecka w przedszkolu, rodzice są zobowiązani natychmiast je odebrać.
 4. W przedszkolu nie wolno dzieciom podawać żadnych leków.
 5. W przypadku stwierdzenia choroby zakaźnej u dziecka rodzice winni o tym fakcie poinformować dyrektora przedszkola. W czasie wystąpienia choroby zakaźnej
  w środowisku domowym należy dziecko zatrzymać w domu.
 6. Po każdej dłuższej nieobecności dziecka spowodowanej poważniejszą chorobą rodzice są zobowiązani dostarczyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że dziecko może już przebywać w grupie przedszkolnej.

IV  PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW:

 1. Rodzice dla dobra dzieci współpracują z przedszkolem.
 2. Wybierają spośród siebie reprezentację tzw. Radę Rodziców, której celem jest samorządny udział w życiu przedszkola zgodnie z art.80 ust.1 ustawy z dn. 14 12.2016 – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59
 3. Ze wszystkimi uwagami i wnioskami rodzice zwracają się do dyrektora przedszkola.
 4. Rodzice mają prawo do:
 • znajomości zadań wynikających z koncepcji pracy przedszkola, planu rocznego przedszkola, realizowanych programów obowiązujących
  w przedszkolu, statutu, regulaminów i procedur
 • uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania
  i rozwoju,
 • w roku poprzedzającym rozpoczęcie przez dzieci nauki w klasie I z wynikami diagnozy
 • występowania w imieniu swojego dziecka,
 • spotkań z nauczycielem w celu wymiany informacji na temat swojego dziecka,
 • aktywnego włączania się w życie przedszkola,
 • współpracy z nauczycielami w procesie przygotowywania wycieczek lub imprez kulturalnych, lub innych form współpracy,
 • pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej, udzielanej zgodnie
  z rozporządzeniem MEN z dnia 09 sierpnia 2017 w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej
  w publicznych przedszkolach, 
  polegającej na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wynikających z:

  1. niepełnosprawności
  2. z niedostosowania społecznego
  3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym
  4. z zaburzeń zachowania lub emocji
  5. ze szczególnych uzdolnień
  6. ze specyficznych trudności w uczeniu się
  7. z deficytów kompetencji i  zaburzeń sprawności językowych
  8. z choroby przewlekłej
  9. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych
  10. z niepowodzeń edukacyjnych
  11. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka
   i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi
  12. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych
   ze wcześniejszym kształceniem za granicą.
 1. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie
  bieżącej pracy z dzieckiem w formie: zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć specjalistycznychkorekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, porad i konsultacji.

 RODZICE MAJĄ OBOWIĄZEK:

 • udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka i innej, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w przedszkolu,
 • troszczenia się o prawidłowy rozwój dziecka i jego bezpieczeństwo,
 • dbania o systematyczną realizację przez dziecko obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • przestrzegania regulaminu przedszkola i ustaleń organizacyjnych placówki
 • terminowego uiszczania opłat za przedszkole,
 • kultury zachowań w różnych sytuacjach na terenie przedszkola.

VI  PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI:

Dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo do:

 • opieki, wychowania i uczenia w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa
 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej
 • szacunku dla wszystkich potrzeb i podmiotowego traktowania
 • korzystania z warunków umożliwiających osiągnięcie gotowości szkolnej
 • ochrony przed wszelkimi formami przemocy
 • rozwijania indywidualnego potencjału z uwzględnieniem jego potrzeb
  i możliwości rozwojowych
 • korzystania z oferty zajęć dodatkowych

VII OBOWIĄZKIEM DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA JEST:

 • respektowanie praw innych dzieci
 • przestrzegania zasad obowiązujących w przedszkolu
 • podporządkowywania się nakazom dotyczącym bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu, ogrodzie, podczas spacerów i wycieczek.

Regulamin wchodzi w życie z dn. 30.08.2017r.