2 lipca 2019

Wypadek

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU  BĄDŹ ZŁEGO SAMOPOCZUCIA DZIECKA W PRZEDSZKOLU NR 1 W SZAMOTUŁACH

 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6,     poz. 69 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Definicja:
 • wypadek dziecka to: nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną

zewnętrzną, które nastąpiło w czasie pozostawania dziecka pod opieką przedszkola:

– na terenie przedszkola,

– poza terenem przedszkola (wycieczki, spacery);

 • złe samopoczucie dziecka to: gorączka, wymioty, ból brzucha, biegunka, ból

głowy, ucha, zęba i wysypka.

 

 1. Cel procedury: zapewnienie profesjonalnych działań pracowników przedszkola

gwarantujących poszkodowanemu dziecku należytą opiekę i niezbędną pomoc.

 

 III. Zakres procedury: procedura obejmuje i reguluje działania pracowników przedszkola

w sytuacji zaistnienia wypadku bądź złego samopoczucia dziecka.

 

 1. Osoby odpowiedzialne: dyrektor, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni.
 1. W czasie zajęć edukacyjnych pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie dziecka

ponosi nauczycielka przebywająca z dzieckiem.

 1. Jeżeli nauczycielka stwierdzi, że stan techniczny sali  lub  ogrodu przedszkolnego budzi zastrzeżenia nie ma prawa z nich korzystać w pracy z dziećmi. O zaistniałym zagrożeniu natychmiast powiadamia dyrektora placówki lub osobę zastępującą.

 

 

POSTĘPOWANIE W  SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU LEKKIEGO,

NIEWYMAGAJĄCEGO INTERWENCJI  LEKARZA (powierzchowne zranienia, otarcia naskórka, stłuczenia, itp.)

 

 • Po stwierdzeniu zdarzenia należy dziecku udzielić pierwszej pomocy. Pomocy powinna udzielić osoba mająca przeszkolenie w tym zakresie Jeżeli nie, to tego rodzaju pomocy może udzielić nauczycielka opiekująca się dzieckiem, pod warunkiem , że posiada w sali podręczną apteczkę.
 • Osoba udzielająca pierwszej pomocy musi wiedzieć czy dziecko nie choruje na hemofilię lub cukrzycę, co w połączeniu z urazem mogłoby stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia dziecka.
 • W każdej sali powinna znajdować się podręczna apteczka pierwszej pomocy.
 • Nauczycielka informuje rodziców (opiekunów prawnych) o zaistniałym zdarzeniu.
 • Informację o zdarzeniu zamieszcza w zeszycie.
 • Jeżeli przyczyną zdarzenia była wadliwość sprzętu nauczycielka natychmiast  prosi  o   wycofanie go z użytkowania.
 • Zdarzenia powyższe nie wymagają wpisu do rejestru wypadków oraz spisania protokołu powypadkowego.

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE W SYTUACJI ZAISNIENIA WYPADKU LEKKIEGO WYMAGAJĄCEGO INTERWENCJI LEKARZA

 

 • Po stwierdzeniu, że wypadek, któremu uległo dziecko wymaga specjalistycznej pomocy, należy powiadomić  o  tym zdarzeniu dyrektora przedszkola                      oraz  rodziców (opiekunów prawnych) dziecka z prośbą o natychmiastowe                    ich przybycie  do przedszkola.
 • W razie sytuacji, kiedy rodzice nie mogą w trybie natychmiastowym przybyć do przedszkola, nauczycielka zobligowana jest telefonicznie ustalić dalszy tok postępowania z dzieckiem.
 • Do czasu przybycia rodziców, osoby przeszkolone  w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej lub nauczycielka przebywająca  z dzieckiem podejmują natychmiast niezbędne czynności ratujące zdrowie.
 • Dyrektor powiadamia o wypadku organ prowadzący i  radę rodziców.
 • Celem ustalenia okoliczności wypadku dyrektor powołuje zespół powypadkowy badający przyczyny jego powstania. Z prac zespołu spisywany jest protokół, który musi zawierać wnioski mające zapobiec powstania podobnych zdarzeń.
 • Wypadek jest wpisywany do rejestru, a wnioski zespołu powypadkowego omawiane są na posiedzeniu rady pedagogicznej.

 

 

PODTĘPOWANIE W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU POWODUJĄCEGO CIĘŻKIE USZKODZENIE CIAŁA LUB ZE SKUTKIEM ŚMIERTELNYM

W sytuacji kiedy nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała należy natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe, a do czasu jego przybycia osoby przeszkolone   w udzielaniu pomocy przedmedycznej lub nauczycielka przebywająca z dzieckiem podejmują natychmiast niezbędne czynności ratujące  zdrowie i życie dziecka.

 • Jeżeli w wyniku wypadku nastąpił zgon dziecka nauczycielka przebywająca z  dzieckiem zabezpiecza miejsce zdarzenia i natychmiast wzywa dyrektora .
 • Do czasu przybycia policji miejsce wypadku pozostaje zabezpieczone tak, by było możliwe pełne ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku.
 • Pracownicy przedszkola nie udzielają żadnych informacji na temat wypadku osobom z zewnątrz, nie udzielają wywiadów. Wszelkich informacji na temat wypadku udziela dyrektor.
 • Niedopuszczalne jest gromadzenie się pracowników przedszkola wokół poszkodowanego w wypadku, tworzenie atmosfery sensacji czy paniki. Należy, w miarę możliwości, starać się, żeby wypadek nie zakłócał w znacznym stopniu pracy przedszkola.
 • Celem ustalenia okoliczności wypadku dyrektor powołuje zespół powypadkowy badający przyczyny jego powstania. Z prac zespołu spisywany jest protokół, który musi zawierać wnioski mające zapobiec powstaniu podobnych zdarzeń.                                           Wypadek jest wpisywany do rejestru, a wnioski zespołu omawiane są na posiedzeniu rady pedagogicznej.
 • W czasie podejmowania przez nauczycielkę w/w czynności opiekę nad dziećmi w grupie, w której zdarzył się wypadek sprawuje inna nauczycielka, a gdy jest to niemożliwe woźna oddziałowa.

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZŁEGO SAMOPOCZUCIA DZIECKA

      W razie zauważonych przez nauczycielkę  u dziecka objawów złego samopoczucia

 1. gorączka, wymioty, ból brzucha, biegunka, ból głowy, ucha, zęba i wysypki,

nauczycielka zobligowana jest do:

 

 • Podjęcia czynności łagodzących objawy (w miarę możliwości – zimny okład, podanie gorącego płynu, położenie dziecka na leżaku).
 • Niestosowania żadnych środków farmaceutycznych.
 • Poinformowania rodziców o stanie zdrowia dziecka z prośbą o natychmiastowe przybycie do przedszkola.
 • W razie sytuacji, kiedy rodzice nie mogą przybyć do przedszkola nauczycielka ustala z nimi dalszy tok postępowania z dzieckiem.
 • Powiadomienia dyrektora przedszkola o poczynionych ustaleniach oraz zapisania ich w zeszycie informacji o dziecku.
 • W czasie podejmowania przez nauczycielkę opisanych czynności, opiekę nad dziećmi sprawuje inna nauczycielka, a gdy jest to niemożliwe woźna oddziałowa.

 

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU ZBIOROWEGO

W razie wypadku zbiorowego dyrektor lub inny pracownik przedszkola, który uzyskał wiadomość o wypadku, podejmuje następujące działania:

 • Dokonuje ogólnej oceny sytuacji, tj. sprawdza ilu jest poszkodowanych, jaki jest ich stan i czy występuje dodatkowe niebezpieczeństwo.
 • W przypadku porażenia prądem odcina dopływ prądu.
 • Niezwłocznie zapewnia poszkodowanym opiekę.
 • Sprowadza fachową pomoc medyczną –informuje telefonicznie określone służby.
 • W miarę możliwości udziela poszkodowanym pierwszej pomocy.
 • Informuje o wypadku dyrektora przedszkola.
 • Wyprowadza dzieci z zagrożonej strefy, jeżeli miejsce może stwarzać zagrożenie dla ich bezpieczeństwa.
 • Nie dopuszcza do paniki i zatarcia śladów zdarzenia, wstępnie zabezpiecza miejsce wypadku tak, aby wykluczyć dostęp osób niepowołanych.
 • Relacjonuje przebieg zdarzenia jeśli był jego świadkiem.
 • Informuje o swoich obserwacjach, uwagach, pierwszych relacjach i reakcjach dzieci oraz poszkodowanych, jeśli takie się pojawiły.
 • Sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia.

 

Załączniki:

 • Protokół powypadkowy

Niniejsza procedura została podpisana na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 04.04.2017r. i wchodzi w życie z dniem podpisania.