8 kwietnia 2019

Grupy

GRUPA JARZĘBINKOWE SMYKI 

Kręgi tematyczne na maj :

  1. Nasze ulubione książki.
  2. Zawody naszych rodziców.
  3. Mama jest najważniejsza.
  4. Duże i małe rodziny w akcji.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na maj:

Obszar fizyczny:

– wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka sprzyjającej nabywaniu doświadczeń w fizycznym obszarze jego rozwoju

-rozwijanie sprawności ruchowej poprzez gry i zabawy ruchowe oraz ćwiczenia gimnastyczne

-doskonalenie umiejętności swobodnego, spontanicznego poruszania się w terenie

-utrwalenie umiejętności odwzorowywania wzorów opartych na liniach składających się na pisanie liter

-doskonalenie umiejętności odwzorowywania i odtwarzania rysunków obserwowanych rzeczy, przedmiotów, postaci, figur, znaków, wzorów, układów

-kształtowanie umiejętności budowania, montowania i tworzenia konstrukcji według własnych pomysłów i według podanych wzorów

Obszar emocjonalny:

-rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć, jakie towarzyszą dziecku w kontakcie z literaturą

-wdrażanie do wczuwania się  w emocje i uczucia bohaterów literackich itp.

-wdrażanie do wyrażania swoich emocji podczas oglądania i czytania książek

-rozwijanie motywacji do czytania, oglądania i słuchania książek

-wdrażanie do umiejętności odczytywania i interpretowania treści wyrażanych w sposób niewerbalny

-budowanie szacunku do szanowania emocji własnych i innych osób

-wdrażanie do zdolności okazywania uczucia miłości i szacunku w stosunku do bliskich

-kształtowanie postaw przejawiania życzliwości i troski w stosunku do najbliższych

-zacieśnianie więzi ze środowiskiem rodzinnym i społecznym

-doskonalenie umiejętności dzielenia się własnymi uczuciami, wewnętrznymi przeżyciami, kłopotami, radościami

-kształtowanie empatii

Obszar społeczny:

-budowanie świadomości, że obcowanie ze sztuką – literaturą jest wartościowe i może sprawiać przyjemność, wywoływać radość oraz inne emocje

-wyrabianie gotowości do współdziałania z innymi, radzenia sobie z odpowiedzialnością za podjęte działania

-kształcenie zdolności dostrzegania wartości pracy i dążenia do celu oraz konieczności bycia wytrwałym

-rozwijanie świadomości wartości relacji z innymi ludźmi

-rozwijanie umiejętności oceny swojego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych

-zapoznanie z rolami społecznymi osób różnych zawodów

-wdrażanie do umiejętności organizowania zabaw z podziałem na role

-wdrażanie do aktywnego podejmowania działań na rzecz innych

-poznanie wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina

Obszar poznawczy:

-rozwijanie zainteresowań czytelniczych, poznawanie języka literackiego

-stwarzanie okazji do doskonalenia mowy, rozwijanie pamięci

-doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 18, z wykorzystaniem liczmanów, liczydełek

-zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „ź”, Ź, „ć”,’Ć”

-wdrażanie do  czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznaną literą

-rozwijanie umiejętności czytania prostych tekstów złożonych z poznanych liter

-rozwijanie umiejętności czytania globalnego

-wdrażanie do aktywnego poszukiwania odpowiedzi na pytania, wykazywania się ciekawością i aktywnością poznawczą

-kształcenie umiejętności wypowiadania się na temat wybranego przez siebie zawodu

-doskonalenie umiejętności rozpoznawania modeli monet i banknotów oraz posługiwania się nimi w praktyce

-rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego

-kształtowanie umiejętności prowadzenia rozmowy na temat planowania zabaw, zajęć, pracy, podejmowanych działań i sytuacji problemowych, które występują w czasie ich realizacji

-doskonalenie umiejętności odczytywania instrukcji opartych na znakach graficznych i prostych wyrazach

-doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się pojęciami odnoszącymi się orientacji przestrzennej, kierunkowej i cech wielkościowych

-doskonalenie mimiki, ekspresji, operowanie ciałem

-wzbogacenie słownictwa o pojęcia dotyczące środowiska społecznego rodziny

-kształcenie umiejętności wykorzystania czytania w sytuacjach zadaniowych

-kształtowanie biegłości w wykorzystaniu umiejętności matematycznych w sytuacjach typowych i nietypowych