Ważne informacje dotyczące rekrutacji

 

KILKA INFORMACJI O REKRUTACJI

Do przedszkola przyjmuje się dzieci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (dzieci 3-6 – letnie).

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica / opiekuna prawnego.

Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze gminy Szamotuły.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie rekrutacji są brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. Wielodzietność rodziny kandydata ( troje i więcej dzieci)
 2. Niepełnosprawność kandydata
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria te mają jednakową wartość (1punkt).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie rekrutacji lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole będzie dysponować wolnymi miejscami, na drugim etapie rekrutacji brane będą pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący przedszkole.

 1. Oboje rodziców/opiekunów prawnych pracuje/uczy się/studiuje w trybie dziennym – 20 pkt.
 2. Jeden rodzic/opiekun prawny pracuje/uczy się/studiuje w trybie dziennym – 10 pkt.
 3. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola, do którego o przyjęcie ubiega się kandydat – 8 pkt.
 4. Dziecko zamieszkuje poza gminą Szamotuły, ale co najmniej jeden rodzic /opiekun prawny pracuje na terenie gminy Szamotuły – 5 pkt.
 5. Dziecko nie otrzymało miejsca w tym przedszkolu w roku poprzednim – 3 pkt.
 6. Dziecko, którego rodzeństwo jest absolwentem przedszkola, do którego o przyjęcie stara się kandydat – 1 pkt.

Spełnianie kryteriów potwierdza się odpowiednimi dokumentami dołączonymi do wniosku.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola składa się do dyrektora przedszkola.

Wniosek może być złożony do nie więcej niż 3 przedszkoli w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. Kolejność musi być taka sama na wszystkich wnioskach.

Oświadczenia, które dołącza się do wniosku, opatrywane są klauzulą  o odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora.

Szczegółowe informacje o rekrutacji zapisane są w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016r.  – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020, poz. 901 i 1378) , Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r.  (Dz. U. poz. 610), Zarządzeniu nr 487/VIII/2021 Burmistrza Miasta  i Gminy Szamotuły z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych , klas pierwszych szkół podstawowych i oddziałów sportowych , dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Szamotuły; Uchwale nr XLIII/456/2018 z dnia 5 lutego 2018r. w sprawie ustalenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Szamotuły

Dokumenty do pobrania, harmonogram w zakładce Rekrutacja.