2 lipca 2019

Regulamin przedszkola

REGULAMIN

PRZEDSZKOLA Nr 1 JARZĘBINKA W SZAMOTUŁACH

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:           
 1. Przedszkole Nr 1 jest publiczną placówką oświatową. Realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz odpowiednich aktach wykonawczych.
 2. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto i Gmina Szamotuły.
 3. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.
  W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
 1. SPRAWY PORZĄDKOWE I ORGANIZACYJNE:
 1. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 – 16:30 –
  dla dzieci przebywających w przedszkolu powyżej 5 godzin.
 2. Usługi świadczone przez Przedszkole w zakresie realizacji podstawy programowej ustalonej rozporządzeniem MEN z dnia 14 lutego 2017r.
  (Dz.U. z 2017.poz.356) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane są bezpłatnie  w wymiarze nie mniejszym
  niż 5 godzin dziennie.
 3. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest dokładnie wypełniona karta zgłoszeń.
 4. Dziecko zakwalifikowane do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać. Dłuższą przerwę w uczęszczaniu dziecka do przedszkola (np. ze względów zdrowotnych) rodzice zgłaszają i omawiają z dyrektorem przedszkola lub nauczycielką prowadzącą grupę.
 5. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne i systematycznie do niego uczęszczać.
 6. Jeżeli dziecko w wieku 6 lat nie uczęszcza systematycznie
  do przedszkola 
  a rodzice nie powiadamiają przedszkola o przyczynie nieobecności dziecka to dyrektor przedszkola powiadamia dyrektora Obwodowej Szkoły Podstawowej  w której dziecko będzie realizowało obowiązek szkolny
  o tym, że dziecko nie realizuje obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
 7. Odpłatność za  żywienie i pobyt dziecka w przedszkolu przekazywana jest rodzicom w formie SMS na podany numer telefonu do 3- każdego miesiąca. Rodzice zobowiązani są uiścić wskazaną kwotę do 10 dnia każdego miesiąca (zgodnie
  z zawartą umową cywilno – prawną). Opłata w przedszkolu naliczana jest z dołu
  czyli w miesiącu październiku rodzice uiszczają opłatę za miesiąc wrzesień a w lipcu opłatę za miesiąc czerwiec.
 8. Rodzice dzieci sześcioletnich realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne ponoszą tylko opłatę za wyżywienie.
 9. Przedszkole umożliwia naukę religii w grupie dzieci 5-6 letnich, na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica wyrażającego zgodę na uczestnictwo dziecka. Dzieci nie uczęszczające na w/w zajęcia przechodzą do innej grupy na czas trwania religii.
 10. Dyrektor upoważniony jest do skreślenia dziecka z listy dzieci przyjętych
  do przedszkola, kiedy:
 • dziecko bez usprawiedliwienia jest nieobecne w przedszkolu powyżej jednego miesiąca,
 • rodzice dziecka nie wywiązują się z umowy cywilno-prawnej, zawartej
  z przedszkolem (zaległości płatnicze powyżej 2 miesięcy)
 • w przypadku agresywnego zachowania się dziecka, stanowiącego zagrożenie
  dla siebie i pozostałych dzieci i nie podjęcia przez rodziców współpracy zmierzającej
  do rozwiązania problemów wychowawczych

Skreślenie z listy nie dotyczy dziecka realizującego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. W przypadku nie uiszczania opłat za przedszkole przez rodziców dziecko takie zaczyna realizować bezpłatny pobyt w ramach realizacji podstawy programowej w przedszkolu (ale bez wyżywienia) lub wskazanej szkole.

 1. W przypadku rezygnacji z przedszkola rodzice składają u dyrektora pisemną informację.

III. ZAGADNIENIA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA:

 1. Dziecko odbierają z przedszkola rodzice lub inne osoby upoważnione
  do odbioru wpisane do karty zgłoszenia lub posiadające stosowne pisemne upoważnienie. 
  Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola reguluje przyjęta w przedszkolu procedura stanowiąca załącznik do regulaminu.
 2. Do przedszkola może uczęszczać dziecko zdrowe. W przypadku otrzymania informacji o zachorowaniu dziecka w przedszkolu, rodzice są zobowiązani natychmiast je odebrać.
 3. W przedszkolu nie wolno dzieciom podawać żadnych leków.
 4. W przypadku stwierdzenia choroby zakaźnej u dziecka rodzice winni o tym fakcie poinformować dyrektora przedszkola. W czasie wystąpienia choroby zakaźnej należy dziecko zatrzymać w domu.
 1. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW:
 1. Rodzice dla dobra dzieci współpracują z przedszkolem.
 2. Wybierają spośród siebie reprezentację tzw. Radę Rodziców, której celem jest samorządny udział w życiu przedszkola zgodnie z art.80 ust.1 ustawy z dn. 14 12.2016 – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021r.)
 3. Ze wszystkimi uwagami i wnioskami rodzice zwracają się do dyrektora przedszkola.
 4. Rodzice mają prawo do:
 • znajomości zadań wynikających z koncepcji pracy przedszkola, planu rocznego przedszkola, realizowanych programów obowiązujących w przedszkolu, statutu, regulaminów i procedur
 • uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania
  i rozwoju,
 • w roku poprzedzającym rozpoczęcie przez dzieci nauki w klasie I z wynikami diagnozy
 • występowania w imieniu swojego dziecka,
 • spotkań z nauczycielem w celu wymiany informacji na temat swojego dziecka,
 • aktywnego włączania się w życie przedszkola,
 • współpracy z nauczycielami w procesie przygotowywania wycieczek lub imprez kulturalnych, lub innych form współpracy,
 • pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej, udzielanej zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 09 sierpnia 2017 w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach (załącznik
  do obwieszczenia MEN z dn. 09 lipca 2020), 
  polegającej na rozpoznawaniu
  i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
  oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wynikających z:

  • niepełnosprawności
  • z niedostosowania społecznego
  • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym
  • z zaburzeń zachowania lub emocji
  • ze szczególnych uzdolnień
  • ze specyficznych trudności w uczeniu się
  • z deficytów kompetencji i  zaburzeń sprawności językowych
  • z choroby przewlekłej
  • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych
  • z niepowodzeń edukacyjnych
  • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka
   i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi
  • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych ze wcześniejszym kształceniem za granicą.
 1. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie: bieżącej pracy z dzieckiem w formie: zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, terapeutycznych, porad i konsultacji. Indywidualnej pomocy wg zaleceń zawartych w opiniach
  i orzeczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, jeśli takie rodzic przedstawi dyrektorowi przedszkola oraz zajęć prowadzących przez specjalistów (pedagog specjalny, psycholog).

 

 1. RODZICE MAJĄ OBOWIĄZEK:
 • udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka i innej, mającej wpływ
  na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w przedszkolu,
 • troszczenia się o prawidłowy rozwój dziecka i jego bezpieczeństwo,
 • dbania o systematyczną realizację przez dziecko obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • przestrzegania regulaminu przedszkola i ustaleń organizacyjnych placówki
 • terminowego uiszczania opłat za przedszkole,
 • kultury zachowań w różnych sytuacjach na terenie przedszkola.
 1. PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI:

Dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo do:

 • opieki, wychowania i uczenia w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa
 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej
 • szacunku dla wszystkich potrzeb i podmiotowego traktowania
 • korzystania z warunków umożliwiających osiągnięcie gotowości szkolnej
 • ochrony przed wszelkimi formami przemocy
 • rozwijania indywidualnego potencjału z uwzględnieniem jego potrzeb
  i możliwości rozwojowych
 • korzystania z oferty zajęć dodatkowych

 VII. OBOWIĄZKIEM DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA JEST:

 • respektowanie praw innych dzieci
 • przestrzegania zasad obowiązujących w przedszkolu
 • podporządkowywania się nakazom dotyczącym bezpieczeństwa podczas pobytu
  w przedszkolu, ogrodzie, podczas spacerów i wycieczek.