8 kwietnia 2019

Plan roczny

 

 

Przedszkole Jarzębinka nr 1 w Szamotułach

 

 

Roczny plan pracy Przedszkola nr 1 na rok szkolny 2022/2023

 

Plan zaopiniowany pozytywnie

uchwałą Rady Pedagogicznej Nr  1/14/09/2022  z dnia 14.09.2022r.

 

Zawartość planu      

 

Roczny plan pracy przedszkola powstał w oparciu o wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2021/2022 oraz wnioski z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej. Roczny plan pracy uwzględnia ponadto:

 • kierunki polityki oświatowej państwa określone przez MEiN na rok szkolny 2022/2023
 • wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej kończącym rok szkolny
 • diagnozę potrzeb i zainteresowań
 • oczekiwania rodziców względem przedszkola
 • treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego
 • treści podstawy programowej oraz statutu przedszkola.

 

1. Priorytety pracy przedszkola na rok szkolny 2022/2023 wynikające z kierunków polityki oświatowej państwa oraz wniosków z nadzoru sprawowanego przez dyrektora przedszkola
2. Diagnoza pracy przedszkola na koniec roku szkolnego 2021/2022
3. Obszary działalności przedszkola wraz z określeniem sposobu realizacji przyjętych zadań

1) realizacja programów wychowania przedszkolnego/zapisów podstawy programowej. Wykaz programów przyjętych do realizacji w roku szkolnym 2022/2023

2) realizacja kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023

2.1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

1) wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro/czynienie dobra

2) kształtowanie umiejętności świadomego podejmowania decyzji

2.2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny

2.3. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

2.3.1 Udział nauczycieli w projekcie: „Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym”.  Stworzenie na bazie projektu programu własnego przedszkola.

2.3.2 Rozwijanie zdolności do doświadczania i wyrażania emocji we właściwy i konstruktywny sposób

2.3.3. Kształtowanie i wzmacnianie poczucie bezpieczeństwa w domu i przedszkolu

2.4. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy

2.5. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb

2.6. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

2.7. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom w przedszkolach

3) realizacja wniosków z nadzoru pedagogicznego

4. Konkursy dla dzieci i nauczycieli
5. Kalendarz imprez i uroczystości
6. Współpraca ze środowiskiem lokalnym
7. Zespoły zadaniowe nauczycieli
8. Przydział zajęć i zadań dodatkowych

1.      Cele priorytetowe przedszkola na rok szkolny 2022/2023

 1. a) Wynikające z kierunków polityki oświatowej państwa:

 

 1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy
 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb
 5. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
 6. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach

 

 1. b) Wynikające z wniosków z nadzoru sprawowanego przez dyrektora przedszkola

 

 • Doskonalić sposób prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli
 • Szukać nowych rozwiązań motywujących rodziców dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami do ściślejszej współpracy, szczególnie w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz w sytuacji nauki na odległość.
 • W dalszym ciągu indywidualizować pracę z dziećmi biorąc pod wzgląd ich potrzeby edukacyjne i rozwojowe, udzielać wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, ściśle współpracować z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • W dalszym ciągu mobilizować nauczycieli do podejmowania doskonalenia, zwracając uwagę na potrzeby placówki w celu wzbogacenia naszej oferty edukacyjnej np. wczesne wspomaganie rozwoju
 • Kontynuować działania  związane  z  promocją  przedszkola  poprzez  udział  dzieci  w konkursach  i  uroczystościach

 

2.      Diagnoza pracy przedszkola na koniec roku szkolnego 2021/2022

 • Przedszkole jest bezpiecznym miejscem pracy pracowników przedszkola i pobytu dzieci. Bezpieczny plac zabaw i teren przy przedszkolu sprzyja codziennym zabawom na świeżym powietrzu i i umożliwia prowadzenie obserwacji przyrodniczych.
 • Przedszkole charakteryzuje atrakcyjna oferta edukacyjna, nauczyciele stosują różnorodne, nowoczesne metody aktywizujące rozwój dzieci
 • Nauczyciele mają wysokie kwalifikacje i ustawicznie doskonalą swoje umiejętności.
 • W przedszkolu panuje dobra atmosfera pracy i klimat sprzyjający współpracy na wielu płaszczyznach
 • Przedszkole zapewnia wszystkim potrzebującym dzieciom oraz ich rodzicom wsparcie psychologiczno-pedagogiczne
 • W przedszkolu realizowane są autorskie programy edukacyjne
 • W przedszkolu realizowane są liczne projekty edukacyjne, które wspomagają pracę z dziećmi.
 • Nauczyciele wykorzystują w pracy z dziećmi narzędzia i zasoby cyfrowe, które pozwalają przygotować je do bezpiecznego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej.
 • Przedszkole wychowuje do wartości oraz kształtuje właściwe postawy dzieci.
 • Przedszkole działa zgodnie z przyjętym kalendarzem imprez i uroczystości
 • Rozwijana jest współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz rozwoju dzieci
 • Rodzice są zadowoleni z usług przedszkola i chętnie podejmują współpracę oraz wykazują inicjatywy własne na rzecz dzieci i przedszkola

 

3. Obszary działalności przedszkola wraz z określeniem sposobu realizacji zadań

1) Realizacja przyjętych programów wychowania przedszkolnego, zadań przedszkola oraz zalecanych warunków wskazanych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego

Programy wychowania przedszkolnego
Zadania do realizacji Termin Osoby odpowiedzialne
1. Przedstawienie przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego wybranych do realizacji w bieżącym roku szkolnym, zgodnych z podstawą programową

 

Dopuszczenie przez dyrektora do użytku w  przedszkolu programu/programów wychowania przedszkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej

Do końca roku szkolnego 2021/2022, przed zebraniem otwierającym nowy rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup
2. Realizacja zadań przedszkola wskazanych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

 

Wskazanie reprezentatywnych sposobów wykonania zadań przedszkolu przez nauczycieli w sprawozdaniu z pracy dydaktyczno-wychowawczej

Cały rok szkolny

 

Narada podsumowująca rok szkolny

 

Nauczyciele wszystkich grup
3. Codzienne uwzględnianie w pracy warunków i sposobów realizacji wskazanych w podstawie programowej dotyczących m.in. aranżacji sali, codziennego organizowania zajęć na świeżym powietrzu, organizacji zabaw, nauki i wypoczynku w przedszkolu opartych na rytmie dnia. Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup
4. Planowanie pracy tj. opracowywanie przez nauczycieli miesięcznych planów pracy wg jednolitych wytycznych opracowanych w przedszkolu. Monitorowanie realizacji podstawy programowej poprzez zamieszczanie w planach odnośników do podstawy i bieżącą weryfikację ich realizacji/nanoszenie uwag w planie. Do 25-go dnia każdego miesiąca poprzedzającego realizację planu

2) Realizacja kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023

 

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
Zadania do realizacji Termin Osoby odpowiedzialne
a) wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro/czynienie dobra
1. Stworzenie przez nauczyciela wraz z dziećmi kodeksu przedszkolaka, zawierającego zbiór zasad obowiązujących w przedszkolu. Umieszczenie kodeksu w widocznym miejscu na sali i poinformowanie rodziców o obowiązującym kodeksie w wybrany przez nauczyciela sposób (informacja na stronie internetowej/zdjęcie kodeksu/gazetka ścienna). Motywowanie dzieci do respektowania zasad i kształtowanie umiejętności samokontroli. Wrzesień Nauczyciele grup
2. Opracowanie i uzgodnienie z rodzicami systemu motywacyjnego w grupie, wspierającego motywację wewnętrzną dzieci Wrzesień Nauczyciele grup
3. Stwarzanie przyjaznego klimatu w grupie, sprzyjającego okazywaniu troskliwości i zainteresowania koleżanką /kolegą z grupy np. organizacja urodzin dzieci w grupie, utrzymywanie kontaktu z nieobecnym chorym dzieckiem poprzez komunikator Skype/pisanie listów, zachęcanie dzieci do wysyłania pocztówek do przedszkola/grupy przedszkolnej z miejsc odwiedzanych przez przedszkolaki ze swoimi rodzinami podczas wakacji. Cały rok szkolny Nauczyciele grup
4. Wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych podczas: powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia. Cały rok szkolny Nauczyciele grup
5. Wykorzystanie literatury w poszukiwaniu przez dzieci prawd moralnych, zrozumieniu świata, kontaktu z pięknem i potrzeby obcowania z nim. Ukazywanie na ich podstawie wartości przyjaźni/koleżeństwa, poszanowania pracy, stosunku do kłamstwa. Cały rok szkolny Nauczyciele grup
6. Dostarczanie dzieciom literackich wzorów postępowania ludzi dobrych, prawdomównych. Zachęcanie dzieci do poszukiwania takich osób w swoim najbliższym otoczeniu. Cały rok szkolny Nauczyciele grup
7. Udział w projekcie „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – moduł Luty-maj Chętni nauczyciele
8. Organizowanie wycieczek do: muzeum, kina, teatru. Obcowanie ze sztuką jako źródłem piękna i doznać estetycznych.  Alternatywa – wycieczki wirtualne. W ciągu roku szkolnego Nauczyciele grup
9. „Co to znaczy być szlachetnym?” – wytłumaczenie dzieciom postawy szlachetności na przykładach zaczerpniętych z życia dzieci. Wybrany przez nauczyciela Nauczyciele grup
10. „Przedszkolni Wolontariusze” – promowanie idei wolontariatu na terenie przedszkola. Zaangażowanie przedszkola w akcje charytatywne o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim np. „Góra grosza”, grudzień Nauczyciele grup
11. Spotkanie z Mikołajem – przedstawienie historii życia biskupa z Mirry jako ponadczasowego wzoru dobroczynności grudzień Nauczyciele grup
12. Zorganizowanie akcji na rzecz schroniska – niesienie pomocy potrzebującym zwierzętom, nauka właściwego zachowania wobec nich. Dokarmianie ptaków zimą w przedszkolnym ogrodzie. październik Nauczyciele grup
13. Zbiórka nakrętek/makulatury i przekazanie na wybrany cel dobroczynny. Wg potrzeb Nauczyciele grup
b) kształtowanie umiejętności świadomego podejmowania decyzji
Zadania do realizacji Termin Osoby odpowiedzialne
1. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych jako warunek samodzielności:

– nauka mycia i wycierania rąk

– nauka ubierania i zdejmowania butów

– nauka ubierania i zdejmowania bluzek, getrów, kurtki itd.

– nauka posługiwania się nożem i widelcem

Cały rok szkolny Nauczyciele grup
2. Tworzenie sytuacji sprzyjających samodzielności:

– samodzielny dobór materiałów do wykonania zadania np. plastycznego

– praca z dziećmi metodą stacyjek zadaniowych np. na każdym stoliku inne zadanie – dziecko musi wykonać kolejno wszystkie zadania, a ich wykonanie zaznaczyć na planszy

Cały rok szkolny Nauczyciele grup
3. Ustalenie wspólnie z dziećmi zasad dyżurów, wyboru dyżurnego i jego obowiązków Cały rok szkolny Nauczyciele grup………….
4. Udział dzieci w module projektu Mały Miś – prowadzenie zajęć przez dzieci według metody nauczania rówieśniczego Wg harmonogramu projektu …………………
5. Rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji poprzez zabawy i gry planszowe (gry polegające na wyborze drogi/ wyborze scenariusza). Zabawy słowne np „co byś zrobił, gdybyś…”. Wymyślanie alternatywnych zakończeń opowieści – elementy metody storyline Cały rok szkolny Nauczyciele grup
Spodziewane efekty:

•       nabycie przez dzieci umiejętności odróżniania dobrego zachowania od złego

•       rozwijanie empatii dziecięcej – dziecko dostrzega i reaguje na krzywdę drugiego człowieka

•       nabycie przez dzieci umiejętności nazywania uczuć własnych i drugiego człowieka/podawania przykładów właściwego i niewłaściwego zachowania

•       nabycie przez dzieci umiejętności rozładowania emocji tj. złość

•       uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych

•       Zapoznanie dzieci z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie,

•       Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych,

•       Kształtowanie postaw prospołecznych

•       Rozwijanie empatii

•       Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego

•       Kreowanie roli przedszkola jako centrum lokalnej aktywności

•       Współdziałanie z organizacjami społecznymi

•       Angażowanie się w działania na rzecz społeczności przedszkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem

•       Kształtowanie umiejętności działania zespołowego

 

2. Wspomaganie przez przedszkole wychowawczej roli rodziny

 

Zadania do realizacji Termin Osoby odpowiedzialne
1. Przeprowadzenie zebrania z rodzicami, otwierającego nowy rok szkolny. Zapoznanie m.in. z programami  wychowania przedszkolnego przyjętymi w przedszkolu, przekazanie broszury nt. podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Zakreślenie obszarów współpracy przedszkola z rodzicami.

Zapoznanie z założeniami rocznego planu pracy przedszkola i potrzebami w zakresie współpracy.

Wrzesień Wychowawcy grup
2. Poznanie opinii rodziców na temat przedszkola i potrzeb w zakresie współpracy oraz możliwości wsparcia przedszkola ze strony rodziców (ankieta) Wrzesień Wychowawcy grup
3. Analiza bieżących problemów wychowawczych pojawiających się w poszczególnych grupach, przekazywanie informacji podczas spotkań z rodzicami, na posiedzeniach rady pedagogicznej, w celu ustalenia działań i profilaktyki. Zasięgnięcie opinii o funkcjonowaniu dziecka od nauczycieli prowadzących grupę do której uczęszczało wcześniej (jeśli to miało miejsce). Cały rok szkolny Wychowawcy grup
4. Udział w projekcie „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – moduł I Wrzesień -maj Chętni nauczyciele
5. Godzina dostępności dla rodziców Cały rok Nauczyciele grup
6. Opracowanie gazetek ściennych/cyfrowych dla rodziców dotyczących wychowania i wiodących kierunków pracy w przedszkolu/ tworzenie folderów z zakresu psychologii, pedagogiki, porad wspomagających rodziców w procesie wychowania i edukacji dzieci. – Strefa dla Rodzica Wrzesień-czerwiec Nauczyciele:

………………………

7. Włączenie rodziców w praktyczną realizację działań przedszkola, akcja Cztery Pory Roku Cały rok szkolny Nauczyciele grup
8. Kontynuowanie współpracy z rodzicami jako ekspertami w swoich dziedzinach. Zapraszanie rodziców na spotkania z przedszkolakami, organizowanie wycieczek do miejsc pracy rodziców (doradztwo zawodowe) Cały rok szkolny Nauczyciele grup
9. Organizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami: psychologiem, logopedą.

Zachęcanie rodziców do kontaktu z  Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

W razie potrzeb Nauczyciel odpowiedzialny:
10. Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu zgłaszanych przez nich problemów wychowawczych i edukacyjnych. W razie potrzeb Nauczyciele grup
11. Współdziałanie z rodzicami w zakresie ujednolicania oddziaływań przedszkola i środowiska rodzinnego w wychowaniu i edukacji dzieci przedszkolnych poprzez systematyczne informowanie o postępach i trudnościach dzieci. W ciągu roku szkolnego Wychowawcy grup
12. Spotkanie integracyjne z rodzicami i dziećmi w plenerze, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi GIS. Wspólne organizowanie uroczystości i imprez zaplanowanych w „Kalendarzu świąt i uroczystości”. Maj Wszyscy pracownicy przedszkola
Spodziewane efekty:

•      budowanie właściwych relacji na płaszczyźnie przedszkole – dom

•      budowanie wzajemnego zaufania

•      kształtowanie pozytywnych postaw w stosunku do przedszkola

•      ujednolicenie oddziaływań wychowawczych

•      poznanie warunków domowych i sytuacji rodzinnej dziecka

•      podniesienie świadomości edukacyjnej rodziców

•      zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców

•      inicjowanie działalności społecznej na rzecz przedszkola

•      zadowolenie rodziców z pracy przedszkola

•      podniesienie efektywności pracy szkoły

•      lepsze poznanie dziecka i jego możliwości rozwojowych i edukacyjnych

 

3. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci
a) rozwijanie zdolności do doświadczania i wyrażania emocji we właściwy i konstruktywny sposób
Zadania do realizacji Termin Osoby odpowiedzialne
1. Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego (10.10.2022). Inauguracja projektu dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i klas I-III Październik …………………
3. Przeprowadzenie warsztatów na temat emocji przez psychologa w każdej grupie wiekowej:

1) nauka rozróżniania emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, kształtowanie świadomości, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie

2) mini-trening odporności emocjonalnej: nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, nauka panowania nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji

……………. Psycholog
4. Udział w projekcie „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – moduł II Wg harmonogramu projektu ………………….
5. „Zabawy i gry z emocjami” – przeprowadzenie cyklu zabaw rozwijających zdolność doświadczania i wyrażania emocji (inspiracje do zabaw w materiałach) Cały rok szkolny Nauczyciele grup
 b) kształtowanie i wzmacnianie poczucie bezpieczeństwa w domu i przedszkolu
1. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci na terenie przedszkola poprzez przestrzeganie procedur/instrukcji obowiązujących w przedszkolu oraz odpowiedzialną postawę wszystkich pracowników przedszkola.

Zapoznanie nowych pracowników z dokumentami/bieżąca aktualizacja dokumentów.

Cały rok szkolny

 

Nauczyciele/

pracownicy obsługi wszystkich grup

 

Dyrektor

2. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci poprzez zapoznanie rodziców przedszkolaków z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w przedszkolu m.in. przyprowadzania i odprowadzania dzieci; zakazie odbierania dzieci przez opiekunów pod wpływem alkoholu. Zamieszczenie procedur na stronie internetowej przedszkola. Podczas pierwszego spotkania z rodzicami Nauczyciele wszystkich grup

 

Dyrektor

3. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci poprzez zapewnienie kanału szybkiej komunikacji na linii: przedszkole – rodzice/opiekunowie prawni przedszkolaków .Uwrażliwienie rodziców na konieczność niezwłocznej aktualizacji numeru kontaktowego w przypadku jego zmiany. Podczas pierwszego spotkania z rodzicami Nauczyciele wszystkich grup
4. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci na terenie przedszkola poprzez organizację wycieczki po budynku przedszkola – zapoznanie z układem pomieszczeń, zasadami korzystania z szatni przedszkolnej, łazienki. Przypomnienie dzieciom o zakazie samowolnego wyjścia z sali przedszkolnej. wrzesień

 

Nauczyciele wszystkich grup
5. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom na placu przedszkolnym – zapoznanie ze sposobem korzystania z urządzeń. Niezwłoczne zgłaszanie przez nauczycieli i pracowników obsługi usterek/konieczności napraw sprzętu Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup
6. Nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia – zapoznanie z zasadami bezpiecznej ewakuacji. Przeprowadzenie próbnej ewakuacji z udziałem straży pożarnej październik Nauczyciele wszystkich grup
7. Zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi i sposobami wzywania pomocy w przypadku choroby, pożaru, wypadku wrzesień Nauczyciele wszystkich grup
8. Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego spaceru z wykorzystaniem węża spacerowego i kamizelek odblaskowych.  Utrwalenie zasady nie oddalania się bez wiedzy nauczycieli wrzesień-październik Nauczyciele wszystkich grup
9. Uwrażliwienie dzieci na zagrożenia, które mogą im towarzyszyć w drodze do przedszkolu i domu. Spacer po okolicy. Wycieczka do miasteczka ruchu drogowego, na pobliskie skrzyżowanie, obserwacja przejścia dla pieszych Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup
10. Kształtowanie odpowiednich postaw u dzieci w sytuacji zagrożenia – znajomość numerów ratunkowych wrzesień-październik Nauczyciele wszystkich grup
11. Poszerzanie wiedzy dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej – spotkanie z ratownikiem medycznym ……………… ………………..
12. Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego na temat: „Niebezpieczne przedmioty” …………….. ………………..
13. Dbałość o przestrzeganie praw dzieci w przedszkolu, w tym prawo do bezpiecznej nauki i zabawy. Organizacja: „Dnia praw dziecka” w przedszkolu listopad Nauczyciele wszystkich grup
14. Bezpieczne ferie zimowe/bezpieczne wakacje: poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla lata – zachowanie dzieci podczas burzy Styczeń/luty Nauczyciele wszystkich grup
15. Stworzenie czasowych kącików zainteresowań związanych z bezpieczeństwem. …………….. Nauczyciele wszystkich grup
c) kształtowanie pozytywnej samooceny i szacunku dla innych
1. Przeprowadzenie zabawy dla dzieci pomagających dostrzec własne mocne strony, umiejętności, wyjątkowość (propozycje w materiałach) ……………. ……………….
3. Obchody wybranych świąt z „Kalendarza świąt nietypowych” np.

Dzień osób starszych

Dzień dobrych uczynków

Dzień sąsiada

 

3.10

19.05

9.06

…………………
4. Nawiązanie współpracy z Domem Seniora – kształtowanie szacunku dzieci do osób starszych luty Edyta
d) rozwijanie zdolności do optymalnego funkcjonowania w przedszkolu/grupie rówieśniczej/ lokalnej społeczności
1. Zajęcia adaptacyjne w przedszkolu. Wrzesień Nauczyciele grup………….
2. Budowanie poczucia bliskości i bezpieczeństwa w grupie dzięki zabawom integracyjnym/z wykorzystaniem metody KLANZA Cały rok szkolny Nauczyciele grup
3. Ustalenie norm i zasad panujących w grupie. Kodeks dobrego zachowania i system motywacyjny omówiony z rodzicami na zebraniu organizacyjnym Wrzesień Nauczyciele grup
4. Obchody „Dnia Przedszkolaka” – podkreślanie wartości przedszkola w rozwoju i edukacji dzieci, czerpanie radości przez dzieci z bycia przedszkolakiem. Wrzesień Koordynator:…………………
5. Rozpoznanie sytuacji domowej wychowanków oraz diagnozowanie jej pod kątem potencjalnych zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego dziecka Cały rok szkolny Nauczyciele grup
6. Ograniczenie zachowań agresywnych w przedszkolu – zajęcia przeprowadzone przez pedagoga specjalnego/psychologa

Rozwijanie wiedzy rodziców na temat przyczyn i sposobów niwelowania zachowań agresywnych wśród dzieci poprzez spotkania informacyjne i rozmowy indywidualne z pedagogiem specjalnym/psychologiem. Uświadamianie dzieciom konsekwencji zachowań agresywnych;

……………. psycholog/pedagog specjalny
7. Rozwijanie postawy asertywności wśród dzieci oraz umiejętności szukania pomocy w sytuacjach trudnych …………… Nauczyciele grup
8. Dbałość o zdrowie psychiczne dzieci poprzez organizowanie zabaw relaksacyjnych i wyciszających, wprowadzenie elementów bajkoterapii, muzykoterapii, czytanie dzieciom literatury terapeutycznej, zorganizowanie „Kącika relaksacji/wyciszenia” w salach.

 

W ciągu roku szkolnego Nauczyciele grup
9. Przestrzeganie zasad warunkujących bezpieczeństwo w kontaktach z nieznajomymi.

Zapoznanie ze sposobami radzenia sobie w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych. Kształtowanie nawyku przezwyciężania w sobie chęci skorzystania z oferowanych przez nieznajomych korzyści.

…………….. ………………….
e) rozwijanie zdolności do inicjowania i podtrzymywania głębszych relacji (przyjaźń, miłość) oraz uczenia się funkcjonowania w świecie w sposób produktywny
1. Obchody wybranych świąt z „Kalendarza świąt nietypowych” nawiązujących do wartości takich jak dobro/przyjaźń/szacunek np.

Dzień niezapominajki

Dzień przyjaciela

 

 

15.05

9.06

…………………
2. Kształtowanie atmosfery życzliwości i akceptacji wśród dzieci, uświadomienie istoty charakteru kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń, kształtowanie umiejętności utrzymywania poprawnych kontaktów z rówieśnikami, nauka właściwych reakcji w sytuacjach trudnych – nieporozumieniach, konfliktach i sporach rówieśniczych. Cały rok szkolny Nauczyciele grup
4. Czytanie dzieciom książek o przyjaźni i budowaniu relacji społecznych np. „Edzio i przyjaciele”Astrid Desbordes,  „Przestańcie się kłócić” Pellissier Caroline , Aladjidi Virginie, „Mogę grać z wami?” Willems Mo, „Oskar i rzeczy” Kivirahk Andrus , „Jesteś moim przyjacielem”/”Przyjaciele na zawsze” Engler Michael Cały rok szkolny Nauczyciele grup
5. Rozwijanie umiejętności wartościowego spędzania czasu wolnego w domu/przedszkolu  – ukazanie roli ruchu w życiu dziecka i spędzania czasu na świeżym powietrzu. Cały rok szkolny Nauczyciele grup
Spodziewane efekty:

•      rozwijanie umiejętności dbania i troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo w czasie pobytu w domu, w przedszkolu, na placu zabaw.

•      nabycie umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu/wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności pozwalające na rozpoznawanie niebezpieczeństw i przewidywanie ich skutków .

•      nabycie umiejętności, doświadczenia i wiedzy niezbędnych w życiu codziennym.

•      nabycie pożądanych nawyków i odruchów w sytuacji zagrożenia.

•      kształtowanie umiejętności bezpiecznego i kulturalnego zachowania się dziecka na drodze i w środkach komunikacji publicznej.

•      poznanie zasad zachowania się w obliczu niebezpieczeństw w kontaktach z żywiołami;

•      wyrobienie postawy zaufania wobec pracowników policji, straży pożarnej, znajomość numerów telefonów alarmowych;

•      nabycie umiejętności rozpoznawania podstawowych emocji tj. radość, lęk, smutek, złość, zaskoczenie

•      nabycie umiejętności nazywania przeżywanych przez dzieci emocji podstawowych i wyjaśnienie, dlaczego czuje się w taki, a nie inny sposób

•      dostrzeganie wartości przyjaźni w życiu człowieka,

•      uświadomienie sobie przez dzieci, co to znaczy być czyimś przyjacielem i mieć przyjaciela,

•      rozwijanie umiejętności doceniania wzajemnej pomocy, pozytywnego patrzenia na siebie,

•      rozwijanie umiejętności samodzielnego formułowanie sądów i wypowiadanie się na forum grupy

•      nabywanie poczucia pewności siebie

 

4. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy
Zadania do realizacji Termin Osoby odpowiedzialne
Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej
1. ROZTROPNOŚĆ

Organizowanie zabaw i aktywności kształcących umiejętność podejmowania i wdrażania właściwych decyzji. Projektowanie przez przedszkolaków „Planu dnia w przedszkolu” – rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez samodzielne, dokładne i rzetelne wywiązywanie się z podejmowanych zadań, wyrażanie szacunku do innych, sprawiedliwe postępowanie.  Wykorzystanie w pracy elementów „Planu daltońskiego”

W ciągu roku szkolnego ………………
2. SPRAWIEDLIWOŚĆ

Organizowanie zabaw i aktywności kształcących u dzieci postawy fair-play i umiejętności współdziałania z innymi podczas gier i zabaw ruchowych, uczenie szacunku do umiejętności innych dzieci. Organizowanie aktywności uczących dzieci, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panowania nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie/podczas grania w grę planszową/czekania na dzień przedszkolnego dyżuru/zgłaszanie się podczas zajęć do odpowiedzi/czekanie na zabranie głosu w trakcie dyskusji.

W ciągu roku szkolnego ………………..
3. MĘSTWO

Organizowanie zabaw i aktywności  uczących dzieci rozwiązywania napotkanych przez nie trudności – zapobieganie postawom zniechęcenia, wzmacnianie dążeń do osiągnięcia obranego przez dzieci celu.

Ukazanie dzieciom postaw męstwa i wdzięczności za jej podjęcie dla dobra społeczeństwa poprzez udział w akcjach:

„Serce za odwagę” – przygotowanie kartek świątecznych dla Powstańców warszawskich i żołnierzy Podziemia Niepodległościowego, żyjących w Polsce, na Ukrainie, Litwie i Białorusi

„Bohater-On” – akcja, której celem jest uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promowanie historii Polski XX wieku.

W ciągu roku szkolnego Nauczyciele grup
4. UMIARKOWANIE

Kształtowanie u dzieci umiejętności mądrego korzystania z posiadanych zasobów i zapobieganie zjawisku konsumpcjonizmu.

„Sztuka wyboru” – aranżowanie sytuacji edukacyjnych

„Skąd się biorą pieniądze” – zajęcia na temat wartości pieniądza i pracy

„Pomyślmy zanim wyrzucimy” – zajęcia plastyczne oparte na idei recyklingu

„Ten prezent zrobię sam/a” – własnoręczne wykonanie prezentu na „Dzień Babci i Dziadka”

„Lista zakupów” – zaprojektowanie obrazkowej listy zakupów, przedstawiającej rzeczy niezbędne dzieciom

W ciągu roku szkolnego ………………..
5. Udział w projekcie: „Mądre bajki z całego świata” https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja/baza-wiedzy/Jak_Znalezc_Dobry_Moment_Na_Rozmowe_O_Uczuciach_I_Emocjach_Z_Dziecmi np.

Roztropność: „Jak skrzaty zaczęły ze sobą współpracować”

Sprawiedliwość: „Jak dwa kangury o mało jednego lasu nie zadeptały”

Męstwo: „Jak mały dzik Danyło przegonił wielkiego niedźwiedzia ”

Umiarkowanie: „Jak Maisa z Naimą na jeden dzień życiem się zamieniły”

W ciągu roku szkolnego ………………..
Wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy
1. Realizacja tematyki tygodniowej ………………………………………….. (wpisać tematy planowane w grupach np. „Jestem Polakiem i Europejczykiem”) Maj ……………..
2. Przygotowanie prezentacji multimedialnej prezentującej wybrane obiekty dziedzictwa europejskiego i przedstawienie jej dzieciom maj ………………..
3. Wyeksponowanie książek, albumów przedstawiających ciekawe miejsca, zabytki z różnych stron Europy W ciągu roku szkolnego
4. „Dziecięca literatura europejska”- zapoznanie z bajkami wybranych państw europejskich. W ciągu roku szkolnego
5. Polska

Realizacja tematyki tygodniowej: „Polska moja ojczyzna”

Obchody Dnia Niepodległości

Udział w akcji MEiN: „Szkoła do hymnu”

Udział w projekcie „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

„Serce za odwagę”

„Bohater-On”

W ciągu roku szkolnego

 

Wg kalendarza uroczystości

 

Wg harmonogramu projektów

Spodziewane efekty:

•              poznanie życia ludności w krajach Europy,

•              kształtowanie poczucia przynależności do Europy,

•              budowanie i rozwijanie zainteresowań innymi kulturami europejskimi

•              zdobycie wiedzy o wybranych krajach Europy tj. położenie na mapie Europy, symbole narodowe, stolica, charakterystyczne zabytki oraz zabawy dziecięce, bajki , twórcy danego kraju, potrawy, kultura – muzyka, malarstwo, taniec

 

5. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb
Zadania do realizacji Termin Osoby odpowiedzialne
1. Udział nauczycieli w szkoleniu: Doskonalenie kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego w pracy z dzieckiem z doświadczeniem migracyjnym marzec Dyrektor

 

wszyscy nauczyciele

2. Optymalizacja form komunikacji z dzieckiem i rodzicem przybyłym z zagranicy Cały rok szkolny Nauczyciele grup

………………….

3. Udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom (zgodnie z potrzebami) Cały rok szkolny Nauczyciele grup

………………….

Nauczyciele specjaliści

………………….

4. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom dzieci w formie porad/konsultacji/warsztatów (zgodnie z potrzebami) Cały rok szkolny Nauczyciele grup

………………….

Nauczyciele specjaliści

………………….

5. „Dzień ukraiński w przedszkolu” – organizacja w grupach do których uczęszczają dzieci z Ukrainy zajęć na temat kultury ukraińskiej. Zaproszenie do organizacji dnia rodziców dzieci. Do ustalenia. Nauczyciele grup

………………….

Spodziewane efekty:

•         wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa dzieci z doświadczeniem migracyjnym

•         uzyskanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez dzieci i rodziców

 

 

6. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
Zadania do realizacji Termin Osoby odpowiedzialne
1. Diagnoza potrzeb szkoleniowych nauczycieli w zakresie rozwijanie umiejętności metodycznych w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych wrzesień Lider WDN
2. Uczestnictwo nauczycieli w grupie : „@aktywni – podążaj odważnie za nowoczesną edukacją” celem zdobycia inspirujących pomysłów na zajęcia z wykorzystaniem technologii cyfrowych. Cały rok szkolny Chętni nauczyciele
3. Udział w europejskiej inicjatywie : CODE WEEK 8-23.10.2022 ………………..
4. Udział w ogólnopolskim projekcie p. Anny Świć: „Uczymy Dzieci Programować” Wg harmonogramu programu ………………
5. Bezpieczne korzystanie z internetu „Dzień bezpiecznego internetu” – inicjatywa mająca na celu informowanie o zagrożeniach płynących z sieci oraz promowanie bezpieczeństwa informatycznego. Luty ……………….
6. Udział w projekcie: „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – wykonywanie zadań z poszczególnych modułów z wykorzystaniem narzędzi informatycznych/warsztat literackie on-line/sprawozdawczość na stronie www.mac.pl/malymis Wg harmonogramu projektu ………………
7. Wybór optymalnej formy kształcenia na odległość w przypadku konieczności wprowadzenia edukacji zdalnej, w porozumieniu z rodzicami:

•       nauczanie w formie konsultacji wspomaganej komputerem,

•       korespondencyjnej wymiany materiałów szkoleniowych i prac kontrolowanych oraz konsultowania się dziecka z nauczycielem różnymi sposobami (telefon, poczta elektroniczna, Skype),

•       wymiana informacji miedzy nauczycielem, a rodzicem z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, przesyłanie zadań/ propozycji jako posty,

•       tworzenie poczty grupowej.

W razie potrzeb Dyrektor

……………….

9. Ustalenie sposobu monitorowania postępów dzieci oraz sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności dzieci, w tym informowania rodziców o postępach dziecka w nauce podczas edukacji zdalnej. W razie potrzeb Dyrektor

……………….

10. Ustalenie źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej, z których dzieci i ich rodzice mogą korzystać:

•       materiały dostępne na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych,

•       materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii.

W razie potrzeb Dyrektor

……………….

Nauczyciele

………………..

Nauczyciele specjaliści

 

11. Ustalenie sposobu dokumentowania realizacji zadań przedszkola z zakresu kształcenia na odległość W razie potrzeb Dyrektor
12. Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych dzieci poprzez przestrzeganie zapisów „Polityki bezpieczeństwa danych osobowych” m.in. przechowywanie danych w bezpiecznym miejscu, przetwarzania danych w zakresie nadanym upoważnieniom Cały rok szkolny Dyrektor

 

Nauczyciele

Spodziewane efekty:

•      wzrost świadomości dzieci o negatywnych konsekwencjach związanych z nadmiernego korzystaniem z internetu/gier komputerowych

•      zapewnienie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w przedszkolu

•      optymalizacja wypracowanego w przedszkolu systemu nauczania na odległość

 

7. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.
 Zadania do realizacji Termin Osoby odpowiedzialne
1. Współpraca nauczycieli ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu

Aktualizacja przedszkolnych procedur w związku ze zwiększonym wymiarem godzin zajęć specjalistów

Organizacja konsultacji dla rodziców w formie porad indywidualnych/warsztatów

Podział zadań związanych z diagnozowaniem dzieci: obserwacje „przesiewowe” – nauczyciele, pogłębione – specjaliści wg zasady:

– logopeda: mowa/mutyzm wybiórczy/dzieci obcojęzyczne

– pedagog specjalny: objawy niedostosowania społecznego/dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

– terapeuta pedagogiczny: zaburzenia percepcji wzrokowej/słuchowej

– psycholog: obszar emocjonalny rozwoju dziecka

Skatalogowanie pomocy/stworzenie banków

Cały rok szkolny Dyrektor

 

Nauczyciele

 

Nauczyciele specjaliści

2. Przeprowadzenie obserwacji/diagnozy wstępnej w oparciu o arkusze będące składową programu wychowania przedszkolnego wrzesień-październik Nauczyciele grup
3. Formułowanie wniosków z obserwacji/diagnozy wstępnej – określenie mocnych i słabych stron grupy listopad Nauczyciele grup
4. Badanie rozwoju mowy przez logopedę. Zajęcia logopedyczne: – przeprowadzenie badań przesiewowych – prowadzenie zajęć indywidualnych wg programu pracy logopedy październik Logopeda
5. Badania psychologiczne/badania prowadzone przez pedagoga specjalnego w ramach „diagnozy pogłębionej” Październik Psycholog

 

Pedagog specjalny

6. Informowanie rodziców o postępach/ewentualnych problemach rozwojowych wychowanków. Cały rok szkolny Nauczyciele grup
7. Wdrażanie wniosków poprzez modyfikowanie indywidualnych i grupowych planów pracy z dzieckiem w grupie. Ustalenie kierunków indywidualnej pracy z dzieckiem listopad-czerwiec Nauczyciele grup

 

Nauczyciele specjaliści

8. Zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych podczas bieżącej pracy z dziećmi W ciągu roku szkolnego Nauczyciele grup

 

Nauczyciele specjaliści

9. Prace powołanych zespołów do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

– planowanie pracy,

– prowadzenie i dokumentowanie zajęć rewalidacyjnych,

– organizowanie spotkań z rodzicami i specjalistami,

– podsumowanie wyników pracy.

Wg harmonogramu zespołu Zespołu ds. ppp
9. Diagnoza dojrzałości szkolnej – opracowanie i przekazanie pisemnej informacji o gotowości do podjęcia nauki w szkole. Do 30.04.2023 Nauczyciele zerówek
10. Nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających ich funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dziecka oraz planowania dalszych działań. W ciągu roku szkolnego Dyrektor

 

 

 1. Konkursy dla dzieci i nauczycieli

 

Udział w konkursach organizowanych przez instytucje zewnętrzne: plastycznych, muzycznych, recytatorskich, przyrodniczych i ekologicznych.

 

5.      Kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym 2022/2023

Lp. Nazwa imprezy/uroczystości Termin realizacji Uwagi
1. Dzień Przedszkolaka Wrzesień
2. Pasowanie na Przedszkolaka Październik
3. Dzień Niepodległości Listopad
4. Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka Listopad
5. Święto Pluszowego Misia Listopad
6. Mikołajki Grudzień
7. Wigilia w przedszkolu Grudzień
8. Bal karnawałowy Styczeń
9. Dzień Babci i Dzień Dziadka Styczeń
10. Powitanie wiosny Marzec
11. Dzień Teatru Marzec
12. Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci Kwiecień
13. Światowy Dzień Ziemi Kwiecień
14. Święta Narodowe Kwiecień/Maj
15. Święto Rodziny Czerwiec
16. Pożegnanie Starszaków Czerwiec

 

 1. Współpraca ze środowiskiem lokalnym

 

L.p Instytucje Osoba odpowiedzialna Termin
1. Cykl spotkań z ciekawymi ludźmi – rodzicami przedszkolaków (doradztwo zawodowe)
2. Przedszkole w ramach konkursów
3. Szkoła Podstawowa nr 1
4. Szkoła Muzyczna
6. Biblioteka dla dzieci
8. Nadleśnictwo Żurawiniec
9. Policja
10. Straż pożarna
11. Ratownicy medyczni
12. Straż miejska
13. Szamotulski Dom Kultury

 

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej Przedszkola nr 1 zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1/14/09/2022 z dnia 14.009.2022r.