8 kwietnia 2019

Plan roczny

 

 

 

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 1 „JARZĘBINKA”

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Roczny plan pracy przedszkola powstał w oparciu o wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020 oraz wnioski z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej. Roczny plan pracy uwzględnia ponadto kierunki polityki oświatowej państwa określone przez MEN na rok szkolny 2020/2021.

 

Spis treści

 1. Priorytety pracy przedszkola na rok szkolny 2020/2021…………………………………………………………………………….. 3
 2. Diagnoza stanu przedszkola na koniec roku szkolnego 2019/2020……………………………………………………………… 3
 3. Obszary działalności przedszkola wraz z określeniem sposobu realizacji zadań……………………………………………….. 4
 4. Wykaz programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji:…………………………………………………… 15
 5. Kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym 2020/2021:……………………………………………………………………. 15
 6. Przydział zadań i zajęć dodatkowych z dziećmi………………………………………………………………………………………… 16
 7. Zespoły zadaniowe nauczycieli……………………………………………………………………………………………………………….. 17
 8. Spodziewane efekty………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

 

1.      Priorytety pracy przedszkola na rok szkolny 2020/2021 (dotyczące przedszkoli):

 

 1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom
  z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych.
 2. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 3. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

 

 

2.      Diagnoza stanu przedszkola na koniec roku szkolnego 2019/2020

 

 • Przedszkole jest bezpiecznym miejscem pracy dla dzieci. Teren przy przedszkolu sprzyja zabawom na świeżym powietrzu.
 • Baza lokalowa przedszkola pozwala na realizację przyjętego programu wychowania przedszkolnego
 • Kąciki zainteresowań (stałe i czasowe) są stale ubogacane, sprzyjają podejmowaniu przez dzieci samodzielnej eksploracji świata, z poszanowaniem ich indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 • Przedszkole wyróżnia atrakcyjna oferta edukacyjna, panuje w nim dobra atmosfera pracy.
 • Organizacja zajęć w przedszkolu zapewnia wszechstronny rozwój dzieci, rozwija kreatywność, samodzielność, umiejętność współdziałania w grupie oraz przygotowuje je do dalszej edukacji
 • W trakcie kształcenia na odległość nauczyciele udostępniają materiały w rozsądnej ilości i odpowiednich odstępach czasowych. Są to: opracowane przez nich propozycje twórczej aktywności dzieci, linki do słuchowisk, audycji radiowych, informacje o programach telewizyjnych (pasma edukacyjne Telewizji Polskiej), a także programy, zabawy on-line, propozycje wykonania prac plastycznych, projektów technicznych, zabaw badawczych i eksperymentó
 • W przedszkolu realizowane są autorskie programy edukacyjne oraz projekty edukacyjne, które wspomagają pracę z dziećmi.
 • Nauczyciele, organizując dzieciom czas, umożliwiają im samodzielny wybór zabawy, sposób wykonania zadania, organizowania czasu wolnego zgodnie z ich zainteresowaniami.
 • Przedszkole działa zgodnie z kalendarzem imprez, uroczystości i wycieczek.
 • Nauczyciele ustawicznie doskonalą swoje umiejętności zawodowe.
 • Rozwijana jest współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz rozwoju dzieci
 • Nauczyciele wykorzystują w pracy z dziećmi wybrane metody multimedialne, które pozwalają przygotować je do bezpiecznego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej
 • Rodzice chętnie podejmują współpracę i są zadowoleni z usług przedszkola

 

3. Obszary działalności przedszkola wraz z określeniem sposobu realizacji zadań

 

 1. Wychowanie do wartości.
 2. Kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

 

Cele i sposoby realizacji

ze wskazaniem alternatywy on-line

Terminy  Osoby odpowiedzialne za realizację
Wychowanie do wartości
Wychowanie do wartości w oparciu o projekt: „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”.

 

Moduł I:

„Książki dzieciństwa” – ukazanie wartości czytania dzieciom w oparciu o współpracę z rodzicami. Wzmacnianie więzi między dziećmi a rodzicami poprzez nawiązanie do ich osobistych doświadczeń i wspomnień – książka dzieciństwa.

Wspólne rozmowy na temat uniwersalnych prawd zawartych w literaturze. Pielęgnowanie przyjaźni poprzez odkrywanie wspólnych zainteresowań czytelniczych.

 

Moduł II:

„Mały Miś w świecie emocji” – kształtowanie u dzieci umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozróżniania emocji oraz rozwijanie zdolności radzenia sobie z nimi. Kształtowanie postaw prospołecznych: empatii oraz chęci niesienia pomocy osobom przeżywającym trudne stany emocjonalne.

 

Moduł III:

„Dbamy o zdrowie z Małym Misiem”  Kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia i bezpieczeństwa poprzez propagowanie zdrowego stylu życia i tworzenie warunków do dokonywania wyborów sprzyjających zdrowiu – poznanie wartości zdrowia.

I

Wrzesień 2020-maj 2021

 

 

Wrzesień 2020-maj 2021

 

Nauczyciele grup biorących udział w projekcie
Moduł IV:

Zmisiowany eko-kalendarz.

Rozwijanie zainteresowań przyrodniczo – technicznych, wyobraźni twórczej oraz kreatywności i aktywności poznawczej dzieci. Kształtowanie postawy odpowiedzialności i troski za zwierzęta i przyrodę, wartości proekologiczne. Wartość – piękno przyrody ożywionej i nieożywionej.

 

Moduł V:

Misiowe laboratorium „Czterech żywiołów”.

Kształtowanie postawy odpowiedzialności, respektowania zasad i umów. Mądrość jako wartość wypływająca z doświadczenia.

 

 

JEDNOŚĆ/RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH

 

„Kodeks przedszkolaka” – tworzenie przez dzieci, przy pomocy nauczyciela, zbioru zasad i norm postępowania obowiązujących w przedszkolu

 

„Cele naszej grupy” – ustalenie celów grupowych na rok szkolny 2020/2021

 

 

„Czarodziejskie słowa” – wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych

 

Obchody „Dnia Przedszkolaka” – podkreślenie wagi przedszkola w rozwoju i edukacji dzieci, czerpanie radości przez dzieci z bycia przedszkolakiem

 

Stwarzanie przyjaznego klimatu w grupie sprzyjającego okazywaniu troskliwości i zainteresowania kolegą/koleżanką z grupy: zorganizowanie kącika urodzinowego dla dzieci, organizacja urodzin dziecka w grupie, utrzymywanie kontaktu z nieobecnym chorym dzieckiem itp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

Cały rok szkolny

 

Wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

Ustalenie dyżurów w przedszkolu i zakresu obowiązków z nim związanych

 

Pogadanka na temat odpowiedzialności w różnych zawodach np. strażak, lekarz, kierowca.

 

Podejmowanie z dziećmi działań na rzecz grupy i przedszkola oraz prac użytecznych

 

„Za co jestem odpowiedzialny?” – próby scharakteryzowania swoich obowiązków domowych i przedszkolnych przez dzieci

 

 

 

Wrzesień

 

Adekwatnie do terminu tematyk tygodniowych

 

Cały rok szkolny

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

PATRIOTYZM

Zapoznanie dzieci z godłem Polski, hymnem państwowym oraz barwami narodowymi – rozumienie ich znaczenia dla tożsamości narodowej.

 

Wyposażenie dziecka w zasób wiedzy o ,,małej ojczyźnie” poprzez:

oparcie znacznej części zajęć na bezpośrednich doświadczeniach w terenie, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, stwarzanie warunków i sytuacji sprzyjających integracji ze środowiskiem lokalnym. udział w patriotycznych uroczystościach lokalnych.

 

Budzenie zainteresowania dzieci własną miejscowością, zapoznanie z ważniejszymi zabytkami, herbem, legendami i charakterystycznym budownictwem – umożliwienie dzieciom poznania najbliższego otoczenia poprzez wycieczki i spacery

 

Wykonywanie przez dzieci prac plastyczno-konstrukcyjnych na temat swojej miejscowości i symboli narodowych. Zorganizowanie w holu  kącika regionalnego i patriotycznego

 

Udział dzieci w uroczystościach przedszkolnych i regionalnych (patrz: Kalendarz świąt i uroczystości).

 

Wg programu wychowania przedszkolnego

 

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup
POKOJOWOŚĆ

 

Obchody „Dnia Pokoju” w przedszkolu

 

Organizacja zajęć i zabaw kształcących umiejętność rozwiązywania konfliktów

 

 

 

 

Styczeń 2021

 

 

Nauczyciele:

 

Organizacja warsztatów psychologicznych we współpracy z Poradnią psychologiczno-pedagogiczną

 

Zagospodarowanie kącików czytelniczych o pozycje z zakresu kształtowania wartości (przykłady: „Wielka księga wartości”, „O wartościach, czyli rady nie od parady”, „12 ważnych opowieści. Polscy autorzy o wartościach”, „Księga wartości i dobrych obyczajów”.)

Luty 2021

 

 

Cały rok szkolny

Nauczyciele

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

Szczęście, optymizm, humor

(poczucie trwałego zadowolenia oraz wewnętrznej harmonii i spokoju, które są skutkiem życzliwości i akceptacji siebie i świata, a także wiary w jego zasadnicze dobro)

 

Udział w „Dniu Kropki” – wzbudzenie u dzieci kreatywności, pomysłowości i zachęcenie ich do tworzenia, działania. Zorganizowanie zajęć, które pomagają dzieciom odkryć ich talenty i motywują do dzielenia się swoją mocną stroną. Prezentacja filmiku „The dot” https://www.youtube.com/watch?v=rETI9cQxNgQ

 

 

Z uśmiechem mi do twarzy” – przedszkolne obchody „Dnia Uśmiechu”. Tworzenie wspólnie z dziećmi fotobudki i wykonanie zdjęć do „grupowej galerii uśmiechów”.

 

Organizowanie sytuacji edukacyjnych z wprowadzanymi do nich celowo elementami humoru – Prima aprilis

 

 

 

 

 

 

Wrzesień 2020

 

 

 

 

 

Październik

 

 

 

Kwiecień

 

 

 

 

 

Rejestracja i zdanie relacji celem pozyskania certyfikatu dla przedszkola

na stronie http://www.thedotclub.org/dotday/register

 

 

 

 

Grupy starsze

Słuchanie opowiadań, wierszy, bajek, piosenek nawiązujących     do aktualnie obchodzonych świąt/omawianych tematyk. Uczenia się na pamięć utworów. Przygotowywanie się do uroczystości przedszkolnych. Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup
Kształtowanie postaw oraz ukazanie wartości na przykładzie bohaterów bajek. Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup
Prowadzenie zajęć uwzględniających wzorce właściwych zachowania i utrwalających dobre nawyki. Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup
Wymiana doświadczeń między nauczycielami ( dzielenie się wiedzą, scenariuszami, pomocami dydaktycznymi..), prowadzenie zajęć koleżeńskich

 

Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup
Doskonalenie własnego warsztatu pracy, poprzez samokształcenie, udział w szkoleniach, warsztatach i kursach dotyczących wychowania do wartości Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup
Współpraca z rodzicami w celu wzbogacania wiedzy, zbiorów i pomocy przybliżających dzieciom omawianą problematykę. Cały rok szkolny

 

 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup
Kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

 

Wybór optymalnej formy kształcenia na odległość w przypadku konieczności wprowadzenia edukacji zdalnej, w porozumieniu z rodzicami:

·         nauczanie w formie konsultacji wspomaganej komputerem – uczenie się kierowane przez nauczyciela, w czasie rzeczywistym,

·         korespondencyjnej wymiany materiałów szkoleniowych i prac kontrolowanych oraz konsultowania się dziecka z nauczycielem różnymi sposobami komunikacyjnymi (telefon, poczta elektroniczna) w czasie rzeczywistym,

·         wymieniania informacji między nauczycielem a rodzicem z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, np. poprzez Skype-a,

·         przesyłanie zadań/propozycji zabaw jako posty na facebooku

·         utworzenie poczty grupowej/wirtualnego dysku

 

Wrzesień 2020 Nauczyciele wszystkich grup, rodzice
Ustalenie sposobu monitorowania postępów dzieci oraz sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności dzieci, w tym również informowania rodziców o postępach dziecka w nauce podczas edukacji zdalnej Wrzesień 2020 Nauczyciele wszystkich grup, rodzice
Ustalenie źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej, z których dzieci i ich rodzice mogą korzystać:

a)      materiały i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,

b)      materiały dostępne na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,

c)      materiały prezentowane w programach publicznej telewizji
i radiofonii,

d)     Stworzenie bazy linków i aplikacji

Wrzesień 2020 Nauczyciele wszystkich grup
Ustalenie sposobu dokumentowania realizacji zadań przedszkola z zakresu kształcenia na odległość – załącznik nr „Wzór raportu” Wrzesień 2020 Nauczyciele wszystkich grup
Udział w projekcie: „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – moduły …….

Uwaga! Autor gwarantuje realizację projektu w formule kształcenia na odległość wskazując na mozliwosci organizacyjne w scenariuszach do modułów.

Wrzesień 2020 -maj 2021 Nauczyciele grup biorących udział w projekcie
Udział w wyzwaniu Cała Polska programuje” https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQJNZETnGz9AgYGA1JCFhZ9-mE_KTyCkIttXv9Saimt4dRjA/viewform

„Zaprogramuj zdrowie”; „Muzyczny kod”; „Marzę, myślę, konstruuję”; „Rysuję, maluję…koduję”, „Kubeczki od A do Z”, „Zakodowane gry planszowe”, „Gesty, symbole, bloczki – programy na różne sposoby utworzone”, „Bezpieczni w sieci”, „Pętle – czyli szukamy powtórzeń w codziennych czynnościach”, „Debugowanie czyli błędy są ok”

Uwaga! Udział w wydarzeniu służy równocześnie rozwijaniu kompetencji kluczowych.

Wg harmonogramu organizatora Nauczyciele grup starszych
Udział w projekcie: „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – moduł

Uwaga! Autor gwarantuje realizację projektu w formule kształcenia na odległość w formie postów na facebookowej stronie „Misiowa Mama”

 

Wrzesień 2020 -maj 2021 Nauczyciele grup biorących udział w projekcie
Dzień Bezpiecznego Internetu 2021 Luty 2021 Nauczyciele wszystkich grup
Uczestnictwo nauczycieli w grupie: „@aktywni – podążaj odważnie za nowoczesną edukacją” celem zdobycia inspirujących pomysłów na zajęcia z wykorzystaniem technologii cyfrowych Cały rok szkolny Chętni nauczyciele

 

Uwaga! Wszystkie planowane działania mają uwzględniać indywidulane potrzeby dzieci, z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych, zainteresowań oraz zdolności.

4.  Wykaz programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji:

 • Program wychowania przedszkolnego „Zabawy z porami roku” dr Iwona Lewkowicz, dr Anna Tworkowska-Baraniuk, wydawnictwo Podręcznikarnia 2020r.
 • Program wychowania przedszkolnego „Rozwój –Wychowanie – Edukacja” Anna Stalmach-Tkacz, Karina Mucha; wydawnictwo Nowa Era
 • Program wychowania przedszkolnego  Wiesława Żaba – Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo; MAC EDUKACJA 2020r.

 

Uwaga! W przypadku kształcenia na odległość dyrektor ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji zestawu programów wychowania przedszkolnego

 

5. Kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym 2020/2021:

 

Lp. Nazwa imprezy/uroczystości Termin realizacji Uwagi
1. Dzień Kropki Wrzesień  
2. Dzień Przedszkolaka Wrzesień  
3. Dzień Jarzębinki – pasowanie na przedszkolaka Październik  
3. Dzień Zdrowego Śniadania Listopad  
4. Uroczystość  przedszkolna z okazji Święta Niepodległości Listopad W zależności od sytuacji epidemicznej
6. Mikołajki Grudzień  
7. Wigilia w przedszkolu Grudzień  
8. Bal karnawałowy grupowy Styczeń  
9. Dzień Babci i Dzień Dziadka Styczeń Online
10. Powitanie wiosny Marzec  
11. Wielkanoc – śniadanie wielkanocne Kwiecień  
12. Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci Kwiecień  
13. Światowy Dzień Ziemi Kwiecień  
14. Piknik Rodzinny Czerwiec W zależności od sytuacji epidemicznej
15. Pożegnanie Starszaków Czerwiec  

 

Uwaga! Przebieg uroczystości zależny od aktualnej sytuacji związanej z pandemią. W przypadku kształcenia na odległość – przygotować prezentacje multimedialne związane z danym świętem. Z kolei w przypadku braku możliwości uczestnictwa rodziców – przygotować transmisję on-line z uroczystości.

 

6. Przydział zadań i zajęć dodatkowych z dziećmi

 

Lp. Zadanie dodatkowe Nazwisko i imię nauczyciela
1. Prowadzenie kroniki przedszkolnej Każdy wychowawca grupy
3. Aktualizacja strony internetowej przedszkola Agnieszka
5. Dekoracja holu Gablota – Edyta , Ania, dół – Ela, Magda; góra – Basia, Kasia, Ania
8. Protokoły rady pedagogicznej Ewa

 

7. Spodziewane efekty

Nauczyciele:

 • rozwijają kompetencje kluczowe dzieci, w tym kompetencje cyfrowe ukierunkowane na bezpieczne korzystanie z nowoczesnych technologii
 • wykorzystują w procesach edukacyjnych narzędzia i zasoby cyfrowe oraz metody kształcenia na odległość.
 • wspomagają rodziców w nabywaniu przez dzieci umiejętności społecznych
 • komunikują się z rodzicami osobiście, ale również za pomocą strony internetowej przedszkola, poczty elektronicznej lub facebooka
 • zapewniają wysoką jakości kształcenia oraz wsparcie psychologiczno – pedagogicznego wszystkim dzieciom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

Dzieci:

 • są aktywne, chętnie uczestniczą w zajęciach zarówno na terenie przedszkola, jak i podczas kształcenia na odległość
 • są samodzielne, dbają o bezpieczeństwo własne i innych
 • są świadome niebezpieczeństw związanych z technologią cyfrową
 • radzą sobie w sytuacjach trudnych

Przedszkole:

 • jest postrzegane w lokalnym środowisku jako placówka dobrze przygotowująca do szkoły
 • dba o bezpieczeństwo dzieci, w tym bezpieczeństwo cyfrowe
 • wychowuje do wartości moralnych takich jak: szacunek, odpowiedzialność, pokojowość, przyjaźń, piękno.

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej Przedszkola nr 1 w Szamotułach zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1 z dnia 27.08.2020r.