8 kwietnia 2019

Statut

Statut

 

STATUT 2020

Przedszkola nr 1 „Jarzębinka”

w Szamotułach

ul. Staszica 7

64-500 Szamotuły

 

Przedszkole działa na podstawie:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148),  Ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późniejszymi zmianami),
rozporządzeń do tej ustawy oraz niniejszego statutu.

Traci moc statut zatwierdzony w dniu 28.11.2017 r.
Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 27. 08. 2020 r.

ROZDZIAŁ 1


Postanowienia ogólne

 • 1
 1. Przedszkole nr 1 „Jarzębinka” jest placówką publiczną prowadzoną przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 2. Przedszkole działa na podstawie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Konwencji
  o Prawach Dziecka, ustawy z dnia 14 grudnia  2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela i rozporządzeń wykonawczych do tych  ustaw oraz niniejszego statutu.
 3. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest
  z dochodów własnych Miasta i Gminy Szamotuły, rodziców w formie opłat godzinowych za pobyt dziecka  w przedszkolu a uzyskane wpływy odprowadzane są na rachunek bankowy organu prowadzącego.
 4. Umowy w zakresie zakupu towarów i usług w imieniu Miasta i Gminy Szamotuły zawiera dyrektor przedszkola.
 • 2
 1. Nazwa przedszkola brzmi:

Przedszkole nr 1 „Jarzębinka”

 1. Stanisława Staszica 7

          64 – 500 Szamotuły

 1.  Nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu.
 2. Przedszkole używa pieczęci podłużnej kauczukowej w brzmieniu

Przedszkole nr 1 „Jarzębinka”

 1. Stanisława Staszica 7

64 – 500 Szamotuły

NIP 7871972891

REGON 631579543

 1. Przedszkole posiada logo.

Wzór logo oraz zasady jego stosowania określa dyrektor przedszkola w drodze zarządzenia z uwzględnieniem sytuacji w jakich można je stosować oraz trybu uzyskiwania pozwolenia na stosowanie logo w sytuacjach zarządzeniem nieokreślonych.

 • 3
 1. Organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Szamotuły, ul. Dworcowa 26, Szamotuły
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty,
  Kościuszki 93, 60-101 Poznań
 3. Ilekroć w dalszej treści statutu użyte zostanie określenie:
 4. przedszkole lub placówka – należy przez to rozumieć Przedszkole nr 1 „Jarzębinka”
 5. rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 6. dzieci – należy przez to rozumieć również wychowanków przedszkola;
 7. ustawa – należy rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.
  z 2019 r. poz. 1148 ze zmianami).

 

ROZDZIAŁ 2

Cele i zadania przedszkola

wynikające z przepisów prawa, w tym w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia;

 

 

 • 4

Cele przedszkola

 

 1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.
 2. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.
 3. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

 

 • 5

Zadania przedszkola

 

 1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
 2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
 3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
 4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
 5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
 7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
 9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
 10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
 11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
 12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
 13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
 14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
 15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
 16. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.
 17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

 

 • 6
 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
 2. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;
 3. zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym,
  jak i psychicznym;
 4. stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż;
 5. współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc;
 6. budzi świadomość dotyczącą zdrowia i jego zagrożeń;
 7. kształtuje prawidłową postawę fizyczną;
 8. wyzwala ekspresję i rozwija sprawność ruchową poprzez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz podejmowane spontanicznie przez dzieci

 

 • 7

Przedszkole udziela dzieciom tego potrzebującym, pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega
  na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka, rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest dobrowolna i bezpłatna.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest z inicjatywy:
 4. rodziców dziecka;
 5. dyrektora przedszkola;
 6. nauczyciela;
 7. specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem;
 8. poradni;
 9. asystenta edukacji romskiej;
 10. pracownika socjalnego;
 11. asystenta rodziny;
 12. kuratora sądowego;
 13. organizacji pozarządowej;
 14. innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 15. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści (psycholodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni).
 16. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także
  w formie:
 17. zajęć rozwijających uzdolnienia;
 18. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 19. zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
 20. porad i konsultacji.
 21. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom
  w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 22. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
 23. Dyrektor w drodze zarządzenia określi w procedurze zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 24. Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.
 25. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem
  o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego a także o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, jeżeli PPP lub specjalistyczna wskaże, że dziecko może przebywać w grupie dzieci.
 26. Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi polega na umożliwieniu realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych.
 27. Przedszkole nie posiada warunków do przyjęcia dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 28. Przedszkole może organizować indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne , zwane dalej „indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym” dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie
  do przedszkola, przy czym:
 • ta forma nauczania i wychowania nie jest formą kształcenia specjalnego,
 • indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym mogą być objęte dzieci, w stosunku do których zespół orzekający działający w Publicznej PPP orzekł o potrzebie takiej formy kształcenia lub wychowania.
 • Dziecko objęte indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym pozostaje wychowankiem przedszkola
 • Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się w miejscu pobytu dziecka
  w domu rodzinnym, w rodzinie zastępczej, w szczególnych przypadkach
  w przedszkolu z grupą lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu.
 • W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się program wychowania przedszkolnego , dostosowując go do możliwości dziecka określonych przez PPP.
 • Tygodniowy wymiar zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego wynosi
  od 4-6 godzin, które należy organizować w ciągu 2 dni.
 • Dziecku objętemu indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym w celu jego integracji ze środowiskiem i zapewnieniem mu pełnego osobistego rozwoju, dyrektor w miarę posiadanych możliwości uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia dziecka organizuje różne formy uczestniczenia w życiu przedszkola, w szczególności umożliwia udział w uroczystościach i imprezach przedszkolnych.
 • W przedszkolu indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje dyrektor przedszkola na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych w porozumieniu
  z organem prowadzącym.
 1. Przedszkole nie ma warunków do tworzenia zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzenia psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.
 2. W przypadku dzieci, które uczęszczają do przedszkola i uzyskały opinię o potrzebie wczesnego wspomagania, dyrektor przedszkola wskaże placówki, które
  w porozumieniu z organem prowadzącym organizują zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i różne formy współpracy z jego rodziną.
 3. Zadania przedszkola w zakresie działalności wychowawczej:
 4. wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w przygotowywaniu go do nauki szkolnej;
 5. rozwijanie w dziecku pozytywnego obrazu własnej osoby poprzez poznawanie
  i wyrażanie własnych uczuć, dostrzeganie swoich problemów i możliwości;
 6. wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną;
 7. inspirowanie aktywnej postawy wobec środowiska w bezpośrednich kontaktach
  z przyrodą i życiem społecznym najbliższego otoczenia;
 8. budzenie poczucia więzi z krajem rodzinnym i wspólnotą ogólnoludzką;
 9. rozwijanie wrażliwości estetycznej i twórczej;
 10. przygotowanie do organizowania i wykonywania pracy;
 11. wskazywanie w ramach realizowanego programu na współczesne zagrożenia społeczne młodego człowieka oraz na postawy i zachowania alternatywne
  pod względem tych zagrożeń.
 12. Przedszkole organizuje zajęcia religii.
 13. Rodzice składają pisemną zgodę na udział dziecka w zajęciach religii.
 14. Nauka religii odbywa się w wymiarze jednej godziny tygodniowo w grupie dzieci 6-letnich.
 15. Dzieciom nie uczestniczącym w nauce religii przedszkole zapewnia opiekę nauczyciela.
 16. Nauczyciela religii w przedszkolu zatrudnia się wyłącznie na podstawie imiennego pisemnego skierowania do danego przedszkola wydanego przez:
 • w przypadku Kościoła Katolickiego – właściwego biskupa diecezjalnego;
 • w przypadku pozostałych kościołów oraz innych związków wyznaniowych – właściwe władze zwierzchnie tych kościołów i związków wyznaniowych.
 1. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii w zakresie metodyki nauczania  i zgodności
  z programem prowadzi dyrektor przedszkola oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

ROZDZIAŁ 3

Sposób realizacji zadań przedszkola

 

 • 8
 1. W celu realizacji zadań przedszkola nauczyciel lub zespół nauczycieli pracujący
  z grupą dzieci realizują program (lub programy) wychowania przedszkolnego zaopiniowany przez radę pedagogiczną i dopuszczony do użytku przez dyrektora przedszkola oraz wpisany do przedszkolnego zestawu programów wychowania przedszkolnego.
 2. Program wychowania przedszkolnego nauczyciele realizują we współpracy z rodzicami oraz instytucjami działającymi w najbliższym środowisku.
 3. Główną formą pracy z dziećmi w przedszkolu jest zabawa w budynku przedszkola
  i na świeżym powietrzu. W sytuacjach szczególnych ( np. pandemii covid 19 i in.) dopuszcza się kształcenie na odległość, pracę zdalną.
 4. Pobyt na świeżym powietrzu jest elementem codziennej pracy z dziećmi.
 5. W celu realizacji programu wychowania przedszkolnego nauczyciele:
 6. wykorzystują każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu:
 • zajęcia kierowane,
 • zajęcia niekierowane,
 • czas posiłków,
 • spacery i wycieczki,
 • uroczystości przedszkole,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • czas przeznaczony na odpoczynek;
 1. stwarzają warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego;
 2. diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju;
 3. aranżują sale przedszkolne w sposób umożliwiający dzieciom:
 • podejmowanie różnych form działania m.in. w kącikach zainteresowań,
 • odpoczynek w miejscu do tego przeznaczonym,
 • celebrowanie i wybieranie posiłków,
 • podejmowanie prac porządkowych.
 1. Czynności złożone mające na celu przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania nie odbywają się z udziałem całej grupy, lecz w trakcie zabawy z dziećmi zainteresowanymi ich poznawaniem.
 2. Organizując zajęcia z dziećmi nauczyciele biorą pod uwagę ich możliwości i potrzeby.
 3. Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia opisanym w ramowym rozkładzie dnia.

 

 • 9

W przypadku dzieci niepełnosprawnych przedszkole zapewnia:

 1. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 2. warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci;
 3. zajęcia specjalistyczne;
 4. inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne;
 5. integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi pełnosprawnymi;
 6. przygotowanie dzieci do samodzielności w życiu dorosłym.

 

 • 10
 1. Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do podjęcia nauki w szkole.
 2. Pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej.
 3. Nauczyciele współpracują z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-edukacyjnych zgodnie z opracowanym na każdy rok planem współpracy z rodzicami uwzględniającym potrzeby rodziców i dzieci oraz poprzez:
  1. zapoznanie rodziców z najważniejszymi dokumentami regulującymi pracę przedszkola w szczególności podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz programami wychowania przedszkolnego realizowanymi w danej grupie;
  2. systematyczne informowanie rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka i zachęcanie do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego;
  3. podnoszenie świadomości pedagogicznej rodziców poprzez:
 • organizację warsztatów dla rodziców,
 • spotkań ze specjalistami,
 • opracowywanie prelekcji, referatów, materiałów na określony temat, przedstawianych na zebraniach rady pedagogicznej, umieszczanych na gazetkach tematycznych
  w przedszkolu i zamieszczanych na stronie internetowej.

 

ROZDZIAŁ 4

 

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz poza przedszkolem

 • 11
 1. Dyrektor przedszkola, powierza oddział, opiece dwu lub więcej nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań, przy ewentualnym uwzględnieniu propozycji rodziców dzieci danego oddziału.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dyrektor stara się w miarę możliwości tak organizować pracę przedszkola, aby ten sam nauczyciel opiekował się danym oddziałem do czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego oddziału.
 3. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia

i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.

 1. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia,
  z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora, na wniosek nauczycieli, programami wychowania przedszkolnego.
 3. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki
  w przedszkolu trwa 60 minut.
 4. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci:
  1. z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut;
  2. z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30-45 minut.
 5. Dzieci nie uczestniczące w zajęciach religii mają w czasie ich trwania zapewnioną opiekę nauczyciela.
 6. Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe są odpowiedzialne za bezpieczeństwo powierzonych  ich opiece dzieci.

 

 • 12
 1. Podczas pobytu dzieci na placu zabaw, zajęcia i zabawy poszczególnych grup odbywają się w wyznaczonym miejscu, ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci oraz zgodnie z Regulaminem korzystania z urządzeń na placu zabaw.
 2. W trakcie zabaw poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki piesze), jak i na placu przedszkolnym zapewniona jest opieka nauczycielki oraz dodatkowo opieka woźnej.
 3. Wyjścia nauczyciela z grupą dzieci poza teren przedszkola odnotowywane są w Zeszycie spacerów i wycieczek.
 4. W przypadku wycieczek wyjazdowych poza teren przedszkola obowiązują zasady określone w Regulaminie organizacji wycieczek.

 

 • 13
 1. Rodzice są zobowiązani do przyprowadzania do przedszkola zdrowego dziecka,
  a w przypadku otrzymania informacji o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu
  w placówce, do niezwłocznego odebrania dziecka.
 2. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci,  np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące, nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.
 3. Nauczyciel odbierający dziecko ma prawo zmierzyć dziecku temperaturę za pomocą termometru bezdotykowego w przypadku podejrzenia, że jest ono chore. Do badania temperatury wymagana jest zgoda rodziców.
 4. Rodzice odmawiający przeprowadzenia badania, o którym mowa w pkt.3, mają obowiązek zapewnienia dziecku opieki. Przedszkole odmawia przyjęcia dziecka.
 5. W przypadku, gdy badanie, o którym mowa w pkt.3, wykaże u dziecka podwyższoną temperaturę, przedszkole odmawia przyjęcia dziecka w danym dniu. Rodzice mają obowiązek zapewnić dziecku opiekę.
 6. W przypadku zagrożenia życia dziecka, przedszkole wzywa karetkę pogotowia
  i powiadamia o tym jego rodziców. Dziecko zostaje powierzone opiece lekarza i pozostaje w obecności nauczyciela lub dyrektora, którzy towarzyszą mu do czasu pojawienia się rodziców.
 7. W celu uniemożliwienia wejścia do przedszkola osób postronnych w przedszkolu działa domofon, którym osoby przychodzące kontaktują się z nauczycielem lub kancelarią.
 1. Za bezpieczeństwo dzieci podczas imprez, uroczystości i festynów organizowanych poza godzinami pracy przedszkola odpowiedzialni są rodzice bądź opiekunowie dziecka.
 2. Podczas zajęć i zabaw wymagających szczególnej ostrożności nauczyciel zobowiązany jest poprosić o pomoc innego pracownika przedszkola.

 

 

ROZDZIAŁ 5

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

 

 1. W sprawowaniu opieki nad wychowankami konieczne jest przestrzeganie przez rodziców obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola, bezpośrednio
  z sal, a w szczególnych sytuacjach wg określonych przez dyrektora przedszkola procedur np. podczas pandemii covid 19.
 2. Dzieci mogą odbierać inne osoby dorosłe, które ukończyły 18 lat, upoważnione na piśmie przez rodziców, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.
 3. Upoważnienie do odbioru dziecka jest ważne przez rok szkolny.
 4. Rodzice dziecka, przyprowadzający i odbierający je z przedszkola są odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
 5. Dziecko jest przyprowadzane i odbierane z przedszkola w godzinach określonych
  w umowie cywilno – prawnej zawartej między dyrektorem przedszkola a rodzicem
  (opiekunem)
  6.  W celu ewidencji obecności i rozliczania rzeczywistego czasu pobytu dziecka w przedszkolu
  wprowadza się elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w e-CUW, czytnik
  rejestrujący oraz indywidualne breloki zbliżeniowe.
 6. Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu obowiązuje wszystkie dzieci i
  ich rodziców korzystających z usług przedszkola.
 7. W przypadku, gdy przedszkole pełni dyżur wakacyjny i przyjmuje na ten czas dzieci z innej
  placówki, dopuszcza się odnotowywanie obecności tych dzieci w inny sposób.
 8. Szczegółowe zasady korzystania z breloków zbliżeniowych zawarte są w ,,Regulaminie
  korzystania z breloków zbliżeniowych.”
 9. Dziecko jest przyprowadzane i odbierane przez rodziców (prawnych opiekunów) lub przez
  inne osoby upoważnione w formie pisemnej. W wyjątkowych wypadkach- telefonicznej.
 10. Przedszkole może odmówić oddania dziecka pod opiekę osobie odbierającej, której stan
  budzi uzasadnione wątpliwości, co do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa.
 11. O każdym przypadku odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie
  poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji przedszkole podejmuje wszelkie
  możliwe czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
 12. Życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być
  poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, odbiór z ogrodu przedszkolnego odbywa się
  poprzez wejście przez drzwi wejściowe następnie poprzez szatnię, a w szczególnych sytuacjach np. pandemii według odrębnych procedur.
 14. Nie wolno rodzicom po odebraniu dziecka z przedszkola pozostać w ogrodzie w momencie,
  gdy na jego terenie są inne dzieci z przedszkola pod opieką nauczycieli.
 15. Przypadki spóźnień odbioru dziecka monitorowane są i odnotowywane w zeszycie
  ,, Ewidencja spóźnień”. Rodzice/ prawni opiekunowie dziecka zobowiązani będą do zapłaty kary umownej w wysokości 50,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu po godzinie jego zamknięcia. Opłata ta zostanie doliczona do opłt za korzystanie z usług przedszkola w kolejnym okresie rozliczeniowym.
 16. Szczegółowe zapisy umieszczone są w Procedurze Przyprowadzania i Odbierania Dziecka
  dostępnej w przedszkolu i na stronie internetowej.

 

ROZDZIAŁ 6

Formy współdziałania z rodzicami

 • 14

 

 1. Rodzice współdecydują w sprawach przedszkola i uczestniczą w podejmowanych działaniach.
 1. Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.
 2. W celu zapewnienia partnerskiej współpracy z rodzicami organizowane są następujące jej formy:
 3. zebrania ogólne;
 4. zebrania grupowe;
 5. spotkania indywidualne dyrektora, nauczycieli i specjalistów z rodzicami;
 6. uroczystości przedszkolne;
 7. zajęcia otwartych (przynajmniej jedno w każdym półroczu);
 8. umieszczanie informacji w kąciku dla rodziców;
 9. udział w akcji charytatywnych;
 10. informacje umieszczane na stronie internetowej przedszkola;
 11. pogadanki, prelekcje i zajęcia warsztatowe.
 12. Dyrektor przedszkola organizuje spotkanie z rodzicami dzieci nowoprzyjętych do przedszkola, w maju każdego roku, w celu omówienia zasad organizacji przedszkola oraz zapoznania ze sposobem przygotowania dziecka do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej.
 13. Po zakończeniu rekrutacji dzieci na następny rok szkolny, przedszkole organizuje spotkania adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych i ich rodziców w celu:
 14. obniżenia poczucia lęku u dzieci i rodziców dzięki poznaniu nauczycielek i sali,
  w której dzieci będą przebywać;
 15. umożliwienia obserwacji stosowanych w przedszkolu metod wychowawczo-dydaktycznych;
 16. obserwowania dzieci w kontaktach grupowych.
 17. W sytuacjach szczególnych np. pandemii Covid-19 spotkania adaptacyjne mogą zostać odwołane.
 18. Na początku września dyrektor spotyka się na zebraniu z rodzicami wszystkich wychowanków w celu zapoznania ich z kierunkami działań w danym roku szkolnym oraz najważniejszymi sprawami organizacyjnymi.
 19. Nauczycielki poszczególnych grup organizują spotkanie ze wszystkimi rodzicami
  na początku września w celu wyboru rady rodziców, zapoznania z najważniejszymi dokumentami przedszkola, omówieniu spraw organizacyjnych, w tym przypomnienia zasad bezpieczeństwa, opracowania planu współpracy na dany rok, zapoznania
  z kierunkami działań przedszkola w danym roku szkolnym.
 20. Przynajmniej dwa razy do roku nauczyciele organizują spotkania z obojgiem rodziców, mające na celu wymianę informacji na temat dziecka oraz ustalenie wspólnych kierunków działań.
 21. W ciągu roku szkolnego nauczyciele pełnią dyżury w wyznaczone dni tygodnia, raz w miesiącu. Mogą to być dyżury za pomocą dostępnych komunikatorów. Informacja na ten temat udostępniona jest na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych przedszkola.

 

 • 15

 

 1. Nauczyciele oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą obserwację pedagogiczną mającą na celu rozpoznawanie indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych i edukacyjnych, mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz dysharmonii rozwojowych dziecka w celu wspierania potencjału rozwojowego lub podjęcia wczesnej interwencji.
 2. W przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne
  w oparciu o obserwację pedagogiczną nauczyciele dokonują analizy i oceny gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).
 3. Obserwacje dokumentowane są na arkuszach obserwacji i diagnozy.
 4. Na początku listopada nauczyciele zapoznają rodziców z wynikami obserwacji wstępnej
  w grupach młodszych i diagnozy przedszkolnej w grupach starszych.
 5. Do końca kwietnia nauczycielki dzieci 6- letnich oraz 5- letnich, które mają podjąć naukę
  w szkole, zapoznają rodziców z wynikami diagnozy szkolnej i wręczają informację
  o gotowości szkolnej.
 6. Rodzic kwituje odbiór informacji o gotowości szkolnej własnoręcznym podpisem
  w dzienniku.
 7. Nauczyciele dzieci 3 – 5 letnich zapoznają w czerwcu rodziców z wynikami obserwacji końcowych.
 8. Fakt zapoznania się z wynikami obserwacji rodzice potwierdzają podpisem.
 9. Nauczyciele angażują rodziców jako pełnoprawnych partnerów w życie grupy, zachęcają do współdecydowania o podejmowanych działaniach np.: organizowanych wycieczkach, uroczystościach itp.
 10. Komunikacja między nauczycielem i rodzicem może odbywać się za pośrednictwem telefonu , poczty e-mailowej oraz innych dostępnych komunikatorów.

 

 • 16.

 

 1. Rodzice mają prawo do:
 2. uzyskiwania i wymiany informacji na temat możliwości rozwojowych dziecka, jego postępów, stanie gotowości szkolnej, problemów i zachowania oraz na temat pracy przedszkola;
 3. uzgadniania z nauczycielami i specjalistami kierunków oraz zakresu zadań związanych
  z rozwojem dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami;
 4. wyrażania i przekazywania nauczycielom, dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;
 5. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu
  i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa – radę rodziców;
 6. zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktycznej i wychowawczej.
 7. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka, należy:
 8. przestrzeganie niniejszego statutu i innych wewnętrznych uregulowań przedszkola;
 9. przyprowadzanie i odbieranie dzieci zgodnie z ustalonymi zasadami zapewniającymi dzieciom bezpieczeństwo oraz ustalonymi godzinami;
 10. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;
 11. umożliwienie dzieciom podlegającym obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
 12. zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
 13. niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych, wszawicy i innych chorobach wieku dziecięcego;
 14. kontaktowanie się z nauczycielami oraz uczestnictwo w zebraniach ogólnych
  i grupowych w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;
 15. udzielanie nauczycielom rzetelnej informacji o dziecku;
 16. przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych, których stan nie zagraża im samym oraz innym dzieciom i pracownikom przedszkola;
 17. wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka.
 18. Stały harmonogram spotkań z rodzicami:

1) zebrania ogólne – 2 razy w roku,

2) zebrania grupowe – 1 raz na kwartał,

3) zajęcia otwarte – minimum 2 razy w roku oraz inne formy wg potrzeb.

 1. Formy współdziałania z rodzicami to …

Pomaganie rodzicom w opiece nad dzieckiem i jego wychowaniem poprzez:

kontakty indywidualne z rodzicami, zebrania ogólne i grupowe, zajęcia otwarte, konsultacje i wspieranie rodziców na zebraniach ogólnych i grupowych.

 

ROZDZIAŁ 7

Organy przedszkola

 

 • 17

Organami przedszkola są:

 1. Dyrektor przedszkola,
 2. Rada pedagogiczna,
 3. Rada rodziców.

 

 • Głównym celem działania organów przedszkola jest współdziałanie ze sobą, w ramach swoich kompetencji realizując cele i zadania przedszkola.
 • Rada pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.
 • Działające w przedszkolu organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.

 

 • 18

Dyrektor Przedszkola

 1. Dyrektor Przedszkola działa zgodnie ze statutem i przepisami prawa,
  a w szczególności:
 2. kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz;
 3. sprawuje nadzór pedagogiczny poprzez:
 • Planowanie, organizowanie i przeprowadzanie badań jakości pracy przedszkola,
 • Inspirowanie i wspomaganie nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy przedszkola oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego,
 • Tworzeniu warunków do współdziałania rady pedagogicznej i organizowania form wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia jakości pracy,
 • Opracowanie planu rozwoju przedszkola,
 • Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach.
 1. sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne;
 2. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
 3. stwarza warunki do działania w placówce wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki;
 4. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
  w organizacji praktyk pedagogicznych;
 5. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
 6. w zakresie spraw organizacyjnych:
 • opracowuje arkusz organizacyjny przedszkola;
 • realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
 • ustala ramowy rozkład dnia dla każdego oddziału na wniosek rady pedagogicznej;
 • dopuszcza do użytku program wychowania przedszkolnego po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i wpisuje go do zestawu programów obowiązujących w przedszkolu
  w danym roku szkolnym;
 • organizuje i wnioskuje o pomoc psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu:
 1. w zakresie spraw finansowych:
 • opracowuje plan finansowy przedszkola;
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej przedszkoli;
 1. w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych oraz biurowych:
 • sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą przedszkola;
 • organizuje wyposażenie przedszkola w środki edukacyjne i stosowny sprzęt;
 • ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i dokumentacji innych pracowników przedszkola;
 1. w zakresie spraw porządkowych, bhp:
 • zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • egzekwuje przestrzeganie ustalonego w przedszkolu porządku oraz dbałość o czystość
  i estetykę przedszkola.
 1. Jako kierownik zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli
  i pracowników nie będących nauczycielami:
 2. zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
 3. przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe;
 4. występuje z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników placówki;
 5. wykonuje zadania związane z awansem zawodowym nauczyciela, w tym nadaje
  (w drodze decyzji administracyjnej) nauczycielowi stażyście stopień nauczyciela kontraktowego;
 6. określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników przedszkola, zgodnie z przepisami kodeksu pracy;
 7. ustala regulamin pracy, premiowania i nagradzania pracowników przedszkola oraz regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 8. administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem;
 9. ustala plan urlopów pracowników przedszkola.
 10. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami , organem prowadzącym i nadzorującym przedszkole oraz z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną.
 11. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go inny nauczyciel tego przedszkola wyznaczony przez organ prowadzący.
 12. Dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy
  w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności przedszkola.
 13. W szczególnych sytuacjach dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną decyduje o zmianach w funkcjonowaniu przedszkola (np. podczas pandemii covid 19).
 • 19

Rada pedagogiczna

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji statutowych zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 2. W skład rady wchodzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

W zebraniach rady mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

 1. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
 2. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
  w każdym semestrze i po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 3. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  z inicjatywy dyrektora przedszkola, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej, a także jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej.
 5. Do kompetencji rady pedagogicznej należy:
 6. opiniowanie i zatwierdzanie planów pracy przedszkola;
 7. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
 8. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 9. uchwalenie regulaminu swojej działalności;
 10. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy – nie dotyczy dziecka realizującego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne;
 11. przygotowanie projektu statutu przedszkola lub jego zmian, zatwierdzanie statutu
  i jego zmiany;
 12. ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny
  w celu doskonalenia pracy przedszkola.
 13. Rada pedagogiczna opiniuje:
 14. organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;
 15. projekt planu finansowego przedszkola;
 16. propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
  w ramach wynagrodzenia zasadniczego, a także dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 17. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 18. kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w przedszkolu;
 19. program wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem do realizacji.
 20. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora.
 21. Uchwały rady podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 22. Zebrania rady są protokołowane.
 23. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
 24. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej jeśli jest ona niezgodna
  z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.
 25. Zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności.
 26. Rada pedagogiczna w celu realizacji swoich zadań tworzy zespoły zadaniowe.
 27. W przedszkolu funkcjonują doraźne zespoły zadaniowe zgodnie z aktualnymi potrzebami.
 28. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, powołany przez dyrektora na wniosek członków zespołu.
 29. Zespół realizuje zadania zawarte w planie pracy zespołu na dany rok szkolny.
 30. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego zebrania rady pedagogicznej w danym roku szkolnym.

 

 • 20

Rada Rodziców

 1. Rada rodziców jest organem społecznie działającym na rzecz przedszkola, wspierającym jego działalność statutową, stanowiącym reprezentację rodziców wszystkich wychowanków. Decyzje rady rodziców są jawne.
 2. Zasady tworzenia rady rodziców są obligatoryjne, zgodne z ustawą o systemie oświaty art.53.
 3. Członkowie rady rodziców wybierani są na pierwszym zebraniu ogólnym rozpoczynającym rok szkolny. W skład rady rodziców wchodzi, po jednym przedstawicielu  z  każdego oddziału wybranych w tajnych wyborach ( jeden rodzic reprezentuje jedno dziecko)
 4. Do kompetencji rady rodziców należy w szczególności:
 1. uchwalenie regulaminu swej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola, a także wewnętrznej struktury i trybu pracy rady;
 2. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego
  i profilaktycznego przedszkola;
 3. występowanie do rady pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola;
 4. opiniowanie projektu finansowego składanego przez dyrektora;
 5. wyrażanie opinii w sprawie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia
  i wychowania w przedszkolu;
 6. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.
 7. Rada ma prawo do wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi prowadzącemu, opinii na temat pracy przedszkola.
 8. Dyrektor zapewnia radzie rodziców organizacyjne warunki działania, a także stale
  z nią współpracuje osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.

 

 • 21
 1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą w celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowanków oraz podnoszenia poziomu jakości pracy przedszkola.
 2. Organy przedszkola zobowiązane są do współdziałania w celu wymiany informacji
  o podejmowanych oraz planowanych działaniach i decyzjach.
 3. Organy przedszkola mogą zapraszać na swoje zebrania przedstawicieli innych organów
  w celu wymiany poglądów i informacji.
 4. Rodzice przedstawiają dyrektorowi przedszkola swoje wnioski i opinie w formie pisemnej poprzez swoją reprezentację tzn. radę rodziców.
 5. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.
 6. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
  w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 7. Wszelkie spory pomiędzy organami przedszkola rozstrzygane są wewnątrz przedszkola,
  z zachowaniem drogi służbowej.
 8. W przypadku wystąpienia sporów pomiędzy organami przedszkola podmiotami rozstrzygającymi są:
 9. Rada Pedagogiczna a Dyrektor Przedszkola – organ prowadzący w porozumieniu
  z organem nadzorującym;
 10. Rada Pedagogiczna a Rada Rodziców – Dyrektor Przedszkola;
 11. Rada Rodziców a Dyrektor – Rada Pedagogiczna oraz organ prowadzący
  w porozumieniu z organem nadzorującym.

 

ROZDZIAŁ 8

Organizacja pracy przedszkola

 • 22
 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3. do 7. roku życia, czyli do momentu rozpoczęcia przez nie nauki szkolnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko w wieku 2,5 lat.
 1. Dziecko w wieku powyżej 7 lat, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat. Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor właściwej obwodowo szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej i na wniosek rodziców.
 2. Przedszkole jest placówką 6 oddziałową.
 3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 4. W uzasadnionych przypadkach, w czasie absencji dzieci i nauczycieli, np. w okresach międzyświątecznych, dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o łączeniu oddziałów.
 5. Ze względu na organizację pracy przedszkola w godz. od 6:30 do 8:00 i 00-16.30 dzieci łączone są  w grupy międzyoddziałowe.
 6. Dziecko niepełnosprawne może zostać przyjęte do przedszkola, o ile stopień i rodzaj niepełnosprawności pozwala na zapewnienie przez przedszkole odpowiednich warunków rozwoju (przygotowanie kadry, zmniejszona liczebność oddziałów).
 7. W przypadku dziecka niepełnosprawnego, jeżeli rodzic nie przedstawi orzeczenia PPP
  o stopniu niepełnosprawności, traktowane jest jako dziecko pełnosprawne.
 8. W razie zaistnienia potrzeby przyjęcia dzieci niepełnosprawnych przewiduje się utworzenie oddziału integracyjnego o zmniejszonej liczbie dzieci w grupie od 15 do 20, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.
 9. Przedszkole zapewnia dzieciom należącym do mniejszości narodowych, warunki umożliwiające podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej i językowej.
 1. Dzieci przyjmuje się do przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 1. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na wniosek rodzica.
 2. W szczególnie uzasadnionych wypadkach (wypadki losowe) dyrektor ma prawo przyjąć dziecko do przedszkola nie stosując zapisów regulaminu rekrutacji.
 3. Osoby niebędące obywatelami polskimi są przyjmowane do przedszkola na warunkach
  i w trybie dotyczącym obywateli polskich.
 4. Szczegółowe zasady rekrutacji zawarte są w Regulaminie rekrutacji do Przedszkola … .

 

 

 • 23
 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od dnia 1 września do 31 sierpnia
  z wyjątkiem przerw w miesiącach wakacyjnych.
 2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący i zatwierdzana w arkuszu organizacyjnym pracy przedszkola. W okresie ferii zimowych dyżur pełnią przedszkola pełniące dyżur letni w poprzednim roku kalendarzowym.
 3. W okresie między przypadającymi świętami przedszkole funkcjonuje w oparciu
  o pisemne zgłoszenia rodziców.
 4. Przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu od godziny 6.30 do 16.30.
 5. Podstawy organizacji pracy przedszkola określa:
 6. arkusz organizacji przedszkola;
 7. plan pracy przedszkola- wynikający z planu wieloletniego;
 8. ramowy rozkład dnia,
 9. Szczegółową organizację pracy wychowawczo- dydaktyczno -opiekuńczej w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Projekt organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
 10. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności: liczbę oddziałów, liczbę dzieci, czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników przedszkola z podziałem na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym pracowników zajmujących stanowisko kierownicze, ogólną liczbę godzin finansowych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.
 11. W arkuszu organizacji przedszkola podaje się w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień.
 12. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący z uwzględnieniem przepisów w sprawie podstaw programowych wychowania przedszkolnego, określa na każdy rok szkolny projekt organizacyjny przedszkola. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.
 13. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
 14. 6 sal zajęć dla poszczególnych oddziałów;
 15. pomieszczenie do pracy logopedycznej i terapeutycznej;
 16. szatnie dla dzieci;
 17. pomieszczenia gospodarcze;
 18. łazienki i toalety;
 19. pomieszczenia administracyjne (dla dyrektora i intendenta);
 20. pomieszczenia kuchenne;
 21. strych
 22. piwnicę.
 23. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego.
 • 24

Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora
na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem przepisów w sprawie bezpieczeństwa
i higieny.

 1. Ramowy rozkład dnia określa: godziny pracy przedszkola ze wskazaniem godzin pracy poszczególnych oddziałów, czas realizacji podstawy programowej, godziny posiłków, rodzaj zajęć wykraczających poza realizację podstawy programowej.
 2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 3. Przedszkole na życzenie rodziców organizuje dla dzieci 6-letnich naukę religii. Rodzice pisemnie wyrażają zgodę na udział dzieci w tych zajęciach.
 4. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu prowadzone są nieodpłatne  zajęcia dodatkowe, teatrzyki, wycieczki i inne zajęcia wynikające z zainteresowań
  i uzdolnień  Rodzaj zajęć w danym roku szkolnym uzależnia się od potrzeb rodziców oraz możliwości lokalowych i kadrowych przedszkola.
 5. Czas trwania zajęć jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
 6. z dziećmi w wieku 3,4 lat – ok. 15 min.
 7. z dziećmi w wieku 5,6 lat – ok. 30 min..
 8. Przedszkole może organizować dla dzieci różne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.
 9. W szczególnych sytuacjach (np. podczas pandemii covid 19) dyrektor przedszkola,
  w porozumieniu z organem prowadzącym, Powiatową Stacją Sanitarno –  Epidemiologiczną może zmienić organizację pracy przedszkola.

 

 

ROZDZIAŁ 9

Zasady odpłatności

 

 1. Działalność przedszkola jest finansowana przez Miasto i Gminę Szamotuły oraz rodziców
  w formie opłat godzinowych za pobyt dziecka w przedszkolu.
 2. Zasady odpłatności ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miasta i Gminy Szamotuły.
 3. Opłaty za zajęcia z wychowania przedszkolnego wykraczające poza nieodpłatny dzienny wymiar zajęć wnoszą wyłącznie rodzice dzieci w wieku 3-5 lat oraz tych dzieci 6-letnich, które rok szkolny rozpoczęły w wieku 5 lat. Dzieci, rozpoczynające rok szkolny jako 6-latki, są objęte subwencją oświatową.
 4. Przedszkole organizuje wyżywienie dla wychowanków tj. śniadania, obiady i podwieczorki.
 5. Koszty wyżywienia w przedszkolu pokrywane są przez rodziców (prawnych
  opiekunów).
 6. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu
  z organem prowadzącym na podstawie obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych.
 7. W przypadku alergii dziecka, kuchnia przygotowuje posiłki dostosowane do potrzeb dziecka.
 8. Czas pobytu dziecka w przedszkolu, rodzice deklarują w momencie przyjęcia dziecka
  do przedszkola i podpisania umowy z przedszkolem.
 9. Opłatę za wyżywienie wnosi się przelewem na wskazany przez przedszkole numer rachunku bankowego.
 10. W przypadku powstania zaległości w opłatach przekraczających dwa miesiące, dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.
 11. Skreślenie z listy nie zwalnia rodziców z konieczności uregulowania należności.

 

ROZDZIAŁ 10

Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników przedszkola

 • 25
 1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora i innych nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.
 2. Pracownicy pedagogiczni, administracyjni i obsługowi podlegają bezpośrednio dyrektorowi przedszkola.
 3. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa
  w punkcie 1, określają odrębne przepisy.

 

 • 26

Zadania pracowników pedagogicznych  – nauczyciele

 

 1. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola.
 2. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą.
  Jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Ma obowiązek kierować się dobrem dzieci, troszczyć się o ich zdrowie,
  a także szanować ich godność osobistą.
 3. Do szczegółowych zadań nauczyciela należy:
 4. współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania
  i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających
  w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, podczas m.in.: kontaktów indywidualnych, zebrań grupowych, zajęć otwartych i pokazowych, zajęć warsztatowych, innych;
 5. planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej
  oraz odpowiedzialność za jej jakość;
 6. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji, przeprowadzanie
  w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole i przygotowanie do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości
  do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 5 – 6 letnich.
 7. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną i inną.
 8. samokształcenie i doskonalenie zawodowe;
 9. dbanie o pomoce dydaktyczne i sprzęt przedszkolny, jak również estetyczny wygląd sal przedszkolnych;
 10. wykorzystywanie w pełni dostępnych w placówce środków dydaktycznych oraz bazy przedszkolnej;
 11. realizacja uchwał rady pedagogicznej;
 12. staranne i terminowe prowadzenie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu;
 13. odpowiedzialność za powierzoną salę zajęć w celu utrzymania gotowości funkcjonalnej zapewniającej bezpieczeństwo, ład i estetykę wystroju.
 14. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej
  i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych
  i naukowych.
 15. Nauczyciel ma prawo do awansu zawodowego po spełnieniu warunków określonych odrębnymi przepisami.
 16. Nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego sprawdzania obecności w danym dniu na poszczególnych godzinach zajęć. Na koniec miesiąca dokonuje podliczenia frekwencji.
 17. Nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu publicznym przysługuje ochrona przewidziana dla funkcjonariuszu publicznych (podczas lub w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych).
 • 27
 1. Przedszkole zatrudnia specjalistów: psychologa, logopedę, terapeutę.
 2. Do zadań psychologa należy:
 1. Sprawowanie opieki psychologicznej nad dziećmi uczęszczającymi do przedszkola
 2. Rozpoznawanie możliwości i potrzeb dziecka oraz umożliwienie ich zaspokojenia;
 3. Prowadzenie obserwacji dzieci, dotyczącej oceny funkcjonowania różnych sfer podlegających rozwojowi;
 4. Prowadzenie działań diagnostycznych, dotyczących możliwości psychofizycznych dzieci;
 5. Wspieranie mocnych stron dziecka;
 6. Współpraca z nauczycielami w celu minimalizowania skutków zakłóceń i/lub zaburzeń rozwojowych występujących u dzieci;
 7. Współpraca z nauczycielami w celu minimalizowania zaburzeń zachowania przedszkolaków;
 8. Współpraca z nauczycielami w celu inicjowania różnych form pomocy wychowawczej;
 9. Wspieranie nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 10. Współpraca z rodzicami, poprzez konsultacje indywidualne lub cykliczne;
 11. Prowadzenie warsztatów psychologicznych dla nauczycieli.
 12. Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola wynikających
  z bieżących potrzeb.
 1. Do zadań logopedy należy:
 2. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dzieci,
 3. prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców
  w zakresie stymulowania rozwoju mowy uczniów i eliminowania ich zaburzeń,
 4. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci,
 5. wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 6. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy:
 7. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
 8. prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
 9. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów,
 10. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • 28

Zadania pracowników pedagogicznych – opiekun stażu

Do zadań opiekuna stażu należy w szczególności:

 1. Pomoc w opracowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela;
 2. Zapoznanie nauczyciela z procedurą awansu zawodowego i analiza wymagań jakie musi spełnić podopieczny na dany stopień awansu zawodowego;
 3. Pomoc w uzupełnieniu wiedzy metodycznej i merytorycznej, analiza słabych
  i mocnych stron podopiecznego w kontekście wymagań;
 4. Monitorowanie przebiegu stażu, udzielanie wskazówek i pomocy podopiecznemu;
 5. Współdziałanie z dyrektorem w zakresie monitorowania przebiegu stażu;
 6. Umożliwienie obserwacji zajęć prowadzonych przez siebie i omawianie ich;
 7. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez stażystę i omawianie ich;
 8. Ustalanie harmonogramu zajęć pokazowych dla stażysty oraz zajęć prowadzonych przez stażystę;
 9. Przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego za okres stażu w terminie 14 dni
  od dnia złożenia sprawozdania;
 10. Przygotowanie podopiecznego do rozmowy lub egzaminu kwalifikacyjnego;
 11. Udział w pracach komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego.
 • 29

Zadania pracowników administracji i obsługi

 

 1. Obowiązki i odpowiedzialność pracowników administracji i obsługi określają szczegółowe zakresy zadań, obowiązków i odpowiedzialności, znajdujące się
  w teczkach akt osobowych.
 2. Stosunek pracy pracowników obsługi regulują przepisy ustawy – Kodeks Pracy i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze.
 3. Szczegółowy zakres czynności służbowych
 • Stanowisko pracy podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola.
 • Intendent jest bezpośrednim zwierzchnikiem personelu obsługowego.
 • Zakres czynności:
 1. Związanych z obiegiem pieniędzy i gospodarką materiałową:
 2. Przechowywanie rachunków;
 3. Sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem;
 4. Opisywanie rachunków;
 5. Uzgadnianie zakupów z dyrektorem
 6. Należyte i bieżące obliczanie odpłatności za przedszkole;
 7. Sprawdzanie raportów żywieniowych pod względem formalno-rachunkowym oraz prawidłowości i rzetelności ich sporządzania;
 8. Miesięczne rozliczanie z prowadzonej gospodarki żywieniowej;
 9. Okresowa kontrola w kasie oraz magazynach;
 10. Przyjmowanie i wydawanie produktów żywnościowych i materiałów do magazynu
  z zachowaniem wymaganych formalności;
 11. Prowadzenie dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 12. Planowanie z dyrektorem remontów i zaopatrzenia w sprzęt przedszkolny
  i gospodarczy;
 13. Odpowiedzialność materialna za stan magazynów.
 14. Związanych z działalnością organizacyjno – gospodarczą:
 15. Zaopatrywanie przedszkola w sprzęty, środki czystości, artykuły biurowe itp. zapewniające właściwy rytm pracy przedszkola zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych;
 16. Kontrolowanie czystości wszystkich pomieszczeń, stały nadzór nad pracą pracowników obsługi;
 17. Dbanie o stan, czystość pomieszczeń magazynowych;
 18. Współdziałanie z dyrektorem, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
 • Z zakresu żywienia dzieci i personelu:
 1. Planowanie dekadowych jadłospisów zgodnie z obowiązującymi normami – wywieszanie ich dla rodziców;
 2. Planowanie i organizacja zakupów, wydawanie do kuchni artykułów spożywczych;
 3. Bieżące prowadzenie raportów żywieniowych wraz z prawidłowym ich rozliczaniem;
 4. Sporządzanie miesięcznych rozliczeń z zużytych artykułów żywnościowych;
 5. Nadzorowanie nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni (przygotowaniem
  i porcjowaniem posiłków zgodnie z normami, oszczędnym gospodarowaniem produktami spożywczymi, przestrzeganiem czystości, wykorzystaniem produktów do przygotowywania posiłków zgodnie z przeznaczeniem);
 6. Nadzorowanie nad prawidłowym porcjowaniem posiłków przez personel kuchni;
 7. Prowadzenie dokumentacji HACCP, GMP.
 8. Z zakresu spraw ogólnych:
 9. Roznoszenie i przynoszenie korespondencji;
 10. Przygotowanie magazynów do przeprowadzenia inwentaryzacji;
 11. Alarmowanie odpowiednich służb (pogotowia, policji) oraz dyrektora przedszkola
  w przypadku zaistnienia stanu zagrożenia zdrowia, życia czy mienia;
 12. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora związanych z pracą.

 

 1. Szczegółowy zakres czynności służbowych kucharki i pomocy kuchennej
 • Stanowisko pracy podlega bezpośrednio dyrektorowi i intendentowi.
 • Zakres czynności:
 1. Udział w opracowywaniu i sporządzaniu dekadowych jadłospisów, uwzględniających zasady racjonalnego żywienia i przygotowywaniu według niego posiłków;
 2. Pobieranie produktów z magazynu w ilościach przewidzianych recepturą
  i odpowiednie zabezpieczenie ich przed użyciem;
 3. Przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno-sanitarnych, dyscypliny pracy, bhp i ppoż.; HACCP, GMP;
 4. Natychmiastowe zgłaszanie zwierzchnikowi powstałych usterek oraz wszelkich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia lub życia;
 5. Dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków i wydawanie ich o wyznaczonych godzinach;
 6. Obróbka wstępna produktów spożywczych, obieranie i krojenie warzyw, krojenie pieczywa, przygotowywanie wszystkich potraw, oszczędne gospodarowanie artykułami spożywczymi;
 7. Porcjowanie i wydawanie posiłków;
 8. Mycie naczyń i sprzętu kuchennego (wyparzanie).
 9. Sprzątanie kuchni, zaplecza kuchennego, szaf ze sprzętem kuchennym;
 10. Pomoc w zaopatrywaniu przedszkola w artykuły spożywcze i sprzęty stanowiące wyposażenie kuchni;
 11. Odpowiedzialność materiałowa za sprzęt i wyposażenie kuchni, utrzymywanie
  w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego;
 12. Wykonywanie innych poleceń dyrektora związanych z organizacją pracy przedszkola.

 

 1. Szczegółowy zakres czynności służbowych woźnej oddziałowej.
 • Stanowisko pracy podlega bezpośrednio dyrektorowi.
 • Zakres czynności:
  1. pobieranie z kuchni posiłków dla dzieci i wydawanie ich poszczególnym dzieciom;
  2. pomaganie w karmieniu i wykonywaniu przez dzieci czynności samoobsługowych;
  3. rozkładanie i składanie leżaków oraz utrzymywanie w czystości pościeli dziecięcej;
  4. pomaganie nauczycielce w opiece nad dziećmi w czasie zajęć, zabaw, podczas wycieczek i spacerów;
  5. dbanie o bezpieczeństwo dzieci;

 

 1. Sprzątanie: codzienne utrzymanie w czystości sal i innych pomieszczeń przydzielonych do sprzątania wg planu na dany rok:
 2. odkurzanie pomieszczeń, zmywanie podłóg, pastowanie
 3. ścieranie kurzu ze sprzętów, mebli, pomocy dydaktycznych, parapetów;
 4. sprzątanie łazienek: mycie umywalek, sedesów, luster, podłóg z użyciem środków dezynfekujących;
 5. w miarę potrzeby mycie okien w przydzielonych pomieszczeniach,
 6. codzienne wynoszenie śmieci z koszy, i ich mycie,
 7. mycie i segregowanie zabawek wyrzucanie uszkodzonych
 8. raz w miesiącu dokładne mycie szatni dzieci (szafek na buty)
 9. mycie kubków na zęby
 10. Podlewanie i dbanie o rośliny zielone znajdujące się w przedszkolu.
 • Pranie obrusów oraz innych materiałów stanowiących wyposażenie przedszkola w przydzielonych pomieszczeniach.
 1. Przestrzeganie BHP:
 2. odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi;
 3. zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu;
 4. codzienna kontrola zabezpieczająca przed pożarem, kradzieżą, włamaniem, wypadkiem;
 5. Gospodarka materiałowa:
 6. kwitowanie pobranych przedmiotów i środków do utrzymania czystości, sprzętów, pomocy, znajomość stanu posiadania;
 7. posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym, zgodnie z przepisami bhp
  i instrukcjami użytkowania;
 8. dbanie o powierzony sprzęt, rośliny, pomoce dydaktyczne;
 9. odpowiedzialność materialna za przydzielony sprzęt do sprzątania, odzież ochronną oraz sprzęty i rzeczy znajdujące się w pomieszczeniach przydzielonych do sprzątania;

wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy w przedszkolu.

 1. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających
  z organizacji pracy w przedszkolu.
 2. Szczegółowy zakres czynności służbowych woźnego.
 • Stanowisko pracy podlega bezpośrednio dyrektorowi.
 • Zakres czynności:
  1. Codzienna kontrola zabezpieczenia przedszkola przed kradzieżą, pożarem.
  2. Zapobieganie uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia przedszkola.
  3. Wykonywanie drobnych napraw sprzętu, zabawek, urządzeń.
  4. Natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi usterek,
  5. Utrzymywanie czystości w ogrodzie i na terenach należących do przedszkola.
  6. Porządkowanie ogrodu-placu zabaw (grabienie liści, podsypywanie sprzętu, drobne prace malarskie).
  7. Pielęgnacja trawy w ogrodzie, systematyczne koszenie.
  8. Codzienne zamiatanie, odśnieżanie, posypywanie piaskiem terenu przedszkola
  9. Wywieszanie flagi państwowej w dniu poprzedzającym święta narodowe,
  10. Przestrzeganie przepisów BHP, Ppoż, dyscypliny pracy.
 1. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników na określonych stanowiskach pracy ustala dyrektor i przekazuje pracownikom do wiadomości w formie pisemnej.
 2. Wszyscy pracownicy przedszkola mają obowiązek przestrzegania funkcjonujących
  w placówce regulaminów oraz poleceń zwierzchników, związanych z organizacją pracy w przedszkolu.
 3. Wszyscy pracownicy placówki przyczyniają się do dbałości o klimat
  i atmosferę, przestrzegając zasad współżycia społecznego.

ROZDZIAŁ 11

Prawa i obowiązki dzieci oraz przypadki, w których dyrektor przedszkola

może skreślić dziecko z listy wychowanków.

 

 • 30
 1. Dzieciom uczęszczającym do przedszkola przysługują wszystkie prawa wynikające
  z Konwencji o Prawach Dziecka.
 2. Dziecko ma prawo do:
 3. a) udziału w zajęciach zorganizowanych z uwzględnieniem zasad higieny pracy i ochrony zdrowia;
 1. życzliwego i podmiotowego traktowania;
 2. przebywania w spokojnej i pogodnej atmosferze;
 3. sprawiedliwej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym;
 4. pomocy w przypadku wystąpienia trudności rozwojowych;
 5. szacunku i indywidualnego tempa rozwoju;
 6. poszanowania jego godności i wartości;
 7. swobody myśli, sumienia i wyznania;
 8. poproszenia o to czego chce, ale nie żądać tego;
 9. podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje;
 10. popełniać błędy i zmieniać zdanie;
 11. swojej prywatności, samotności i niezależności;
 12. nienaruszalności cielesnej;
 13. snu i wypoczynku, jeśli tego potrzebuje;
 14. zdrowego żywienia, gdy jest głodne i spragnione;
 15. otrzymania pomocy od nauczyciela w sytuacjach trudnych dla niego;
 16. znajomości swoich praw;
 17. zabawy i wyboru towarzyszy zabaw;
 18. doświadczania konsekwencji swojego zachowania.

 

 1. Do obowiązków dziecka należy:
 2. postępowanie zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi;
 3. stosowanie normy i formy grzecznościowe w stosunku do kolegów i osób dorosłych;
 4. dbanie o bezpieczeństwo, zdrowie swoje oraz kolegów;
 5. przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie;
 6. respektowanie polecenia nauczyciela;
 7. utrzymywanie porządek wokół siebie;
 8. sprzątanie zabawki po skończonej zabawie;
 9. nie przeszkadzanie innym w zabawie;
 10. dbanie o swoją higienę osobistą oraz estetyczny wygląd;
 11. wywiązywanie się z przydzielonych zadań i obowiązków;
 12. niesienie pomoc rówieśnikom i młodszym kolegom;
 13. szanowanie godność i wolność drugiego człowieka;
 14. informowanie nauczyciela o zagrożeniach i własnych sytuacjach trudnych.

 

 1. Dziecko za dobre zachowanie i postępy w nauce może być w przedszkolu nagrodzone:
  1. ustną pochwałą nauczyciela;
  2. pochwałą do rodziców;
  3. pochwałą dyrektora przedszkola.
 2. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących w przedszkolu zasad:
  1. ustną uwagą nauczyciela;
  2. odsunięciem od zabawy na krótki czas;
  3. odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy;
  4. czasowym ograniczeniem uprawnień do wybranych zabaw.
 3. W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.
 • 31
 1. Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo do:
 2. znajomości zadań wynikających z podstawy programowej, planów rozwoju przedszkola oraz przyjętych kierunków jego działania;
 3. wyboru rodzaju zajęć dodatkowych spośród oferty przedszkola;
 4. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania
  i rozwoju;
 5. pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
  i innych związanych z rozwojem dziecka (kontakt ze specjalistami – psychologiem, logopedą);
 6. zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy przedszkola.
 7. Przedszkole oczekuje od rodziców (prawnych opiekunów):
 8. bieżącej i rzetelnej informacji na temat dziecka, jego sytuacji zdrowotnej i innej, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w przedszkolu;
 9. troski o prawidłowy rozwój dziecka i jego bezpieczeństwo;
 10. dbania o systematyczną realizację przez dziecko obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
 11. terminowego regulowania opłat;
 12. przestrzegania regulaminu i ustaleń organizacyjnych przedszkola;
 13. aktywnego współuczestniczenia w życiu przedszkola;
 14. kultury zachowań w różnych sytuacjach na terenie przedszkola.
 • 32
 1. Dyrektor upoważniony jest do skreślenia dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola kiedy:
 2. dziecko bez dostatecznego usprawiedliwienia jest nieobecne w przedszkolu powyżej jednego miesiąca;
 3. rodzice dziecka nie wywiązują się z umowy cywilno-prawnej zawartej z przedszkolem;
 4. w przypadku zaległości płatniczych, powyżej 2 miesięcy;
 5. w przypadku agresywnego zachowywania się wychowanka, stanowiącego zagrożenie
  dla siebie i pozostałych dzieci, nie podjęcia przez rodziców współpracy zmierzającej
  do rozwiązania problemów wychowawczych po wcześniejszym zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Skreślenie z listy nie dotyczy dziecka realizującego roczne przygotowanie przedszkolne.
W przypadku nie opłacania kosztów pobytu dziecko takie zaczyna realizować bezpłatny pobyt w ramach podstawy programowej w przedszkolu lub wskazanej szkole.

 

ROZDZIAŁ 12

Tryb składania skarg i wniosków

 

 1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, lub za pomocą poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 2. W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.
 3. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.
 4. Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.
 5. Skargi i wnioski, które nie zawierającą imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

 

 

ROZDZIAŁ 13

Warunki stosowania sztandaru przedszkola,

godła przedszkola oraz ceremoniału przedszkolnego,

o ile zostały ustanowione.

 

 1. Przedszkole posiada ceremoniał.
 2. Ceremoniał jest wewnątrzprzedszkolnym zbiorem ustanowionych i obowiązujących
  w Przedszkolu nr 1 norm zachowania się w czasie uroczystości przedszkolnych.
 3. Ceremoniał Przedszkola obejmuje m. in.:
 1. pasowanie na przedszkolaka;
 2. spotkania świąteczne i okazjonalne;
 3. uroczystości pożegnania absolwentów Przedszkola.
 1. Organizowane są uroczystości i imprezy zgodnie z przyjętym harmonogramem Kalendarium imprez i uroczystości na dany rok szkolny.
 2. Przedstawia wykaz stałych uroczystości wewnątrzprzedszkolnych i grupowych. Opisuje symbole narodowe i symbole przedszkola.
 3. Symbole narodowe.
 4. Przedszkole jest instytucją państwową, kształcącą i wychowującą zgodnie z tradycjami narodu polskiego.
 5. Przedszkole uczy szacunku dla symboli narodowych – godła, hymnu i flagi państwowej. Zapoznaje dzieci z historią i znaczeniem tych symboli.
 6. Uroczystości przedszkolne, podczas których eksponuje się symbole narodowe powinny przebiegać w podniosłym nastroju i kształtować poszanowanie dla symboli narodowych.
 7. Godło państwowe umieszcza się w salach zajęć. Dzieci zapoznają się z właściwymi formami zachowania się wobec godła państwowego w miejscach publicznych (zdjęcie nakrycia głowy, zachowanie powagi).
 8. Flagę umieszcza się w miejscu widocznym, nie pochyla się jej do oddawania honorów,
  nie może ona również w żadnym wypadku dotykać ziemi.
 9. W przypadku ogłoszenia żałoby narodowej flagę można udekorować kirem.

 


ROZDZIAŁ 14

Postanowienia końcowe

 

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Przedszkole działa na zasadach jednostki budżetowej.
 3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 4. Statut jest dokumentem otwartym. Rada pedagogiczna może wprowadzić do niego zmiany w drodze uchwały w zależności i w oparciu o aktualizowane prawo oświatowe.
 5. W celu lepszej czytelności statutu, wprowadza się każdorazowo jednolity tekst
  z ujętymi zmianami.
 6. Traci moc Statut z dnia 28.11.2017r.

Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Aktualizację statutu Przedszkola Nr 1 Jarzębinka w Szamotułach zatwierdziła Rada   Pedagogiczna Przedszkola Uchwałą  Nr 1/2020/2021 z dnia 27.08.2020r.

 

Dyrektor Przedszkola