2 lipca 2019

Wycieczki

REGULAMIN WYCIECZEK I SPACERÓW OBOWIĄZUJĄCY W PRZEDSZKOLU NR 1 W SZAMOTUŁACH

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz.U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm).
 • Rozporządzenie MEN i S z dnia 08 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki ( Dz.U z 2001r. Nr 135, poz.1516)
 1. Organizatorem wycieczek i spacerów jest Przedszkole Nr 1 Jarzębinka w Szamotułach.
 2. W zorganizowaniu wycieczek przedszkole może współdziałać z Radą Rodziców Przedszkola Nr 1 oraz ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, które zajmują się krajoznawstwem i turystyką.
 3. Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być organizowana w ramach zajęć wychowawczo-dydaktycznych i poza nimi.
 4. Działalność ta obejmuje następujące formy:
 • Spacery i wycieczki edukacyjno- innowacyjne realizowane przez nauczyciela w celu uzupełnienia obowiązującego programu wychowawczo-dydaktycznego.
 • Wycieczki krajoznawczo-turystyczne niewymagające szczególnego przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego.
 1. Organizacja wycieczek wynika z rocznego planu pracy przedszkola oraz realizowanych tematów.
 2. Organizacja i program wycieczki oraz spaceru powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej stopnia przygotowania i umiejętności.
 3. Dla dzieci w wieku przedszkolnym powinny być organizowane przede wszystkim wycieczki edukacyjne i turystyczno-krajoznawcze w najbliższej okolicy.
 4. Dzieci niepełnosprawne, o ile nie ma przeciwskazań zdrowotnych mogą brać udział w wycieczkach, spacerach a organizatorzy powinni zapewnić im warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
 5. Wycieczka musi być prawidłowo przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie celu wycieczki, trasy, zwiedzanych lub odwiedzanych obiektów, norm i zasad obowiązujących podczas wycieczki.
 6. Program wycieczki, lista uczestników, osoba odpowiedzialna- kierownik wycieczki i opiekunowie- dokumenty te stanowią załącznik do niniejszego regulaminu i są  zatwierdzone najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem wycieczki przez dyrektora przedszkola.
 7. Udział dzieci w wycieczce wymaga pisemnej zgody rodziców.
 8. Koszty wycieczki pokrywają rodzice, organizator bądź sponsorzy.
 9. Organizator spaceru lub wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom.
 10. Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo dzieci podczas wycieczek są kierownik wycieczki i opiekunowie. Opieka ma charakter ciągły.
 11. Miejscem zbiórki dzieci, rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest przedszkole gdzie dzieci są przyprowadzane i odbierane przez rodziców.
 12. Opiekun spaceru lub wycieczki zobowiązany jest sprawdzić stan liczbowy dzieci przed wyruszeniem z miejsca każdego pobytu, w czasie zwiedzania, dojazdu do punktu docelowego.
 13. W razie wypadku uczestnika wycieczki czy spaceru stosuje się przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
 14. Zabrania się prowadzenia wycieczek z dziećmi podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. W przypadku gwałtownego załamania pogody należy wycieczkę odwołać.
 15. Na wycieczkę, dłuższy spacer należy zabrać  apteczkę pierwszej pomocy.
 16. Każdy wyjazd dzieci autokarem wymaga kontroli pojazdu przez policję.
 17. Dyrektor przedszkola nadzoruje właściwą, zgodną z prawem organizację wycieczki.
 18. Do podstawowych zadań dyrektora przedszkola należy:
 • Czuwanie nad prawidłową organizacją spaceru i wycieczki,
 • Wyznaczenie kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola- biorących udział w wycieczce,
 • Gromadzenie dokumentacji wycieczki,
 • Dysponowanie środkami finansowymi na organizację wycieczki oraz dokonania rozliczenia po jej zakończeniu.
 1. Kierownikiem wycieczki przedszkolnej może być wyłącznie nauczyciel zatrudniony w przedszkolu.
 2. Do podstawowych obowiązków kierownika wycieczki należy:
 • Opracowanie z udziałem uczestników szczegółowego programu i harmonogramu wycieczki oraz wypełnienie karty wycieczki.
 • Zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu oraz sprawowania nadzoru w tym zakresie.
 • Zapoznanie uczestników wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania  ( adnotacja w dziennikach grup biorących udział w wycieczce)
 • Określenie zadań dla poszczególnych opiekunów wycieczki
 • Zaopatrzenie w apteczkę pierwszej pomocy
 • Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki i rozliczenie po jej zakończeniu.
 1. Opiekunami w czasie spaceru i wycieczki są nauczyciele przedszkola oraz rodzice biorący udział w wycieczce lub spacerze.
 2. Na wycieczce organizowanej poza teren przedszkola w obrębie tej samej miejscowości, bez korzystania ze środków lokomocji, opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą 15 dzieci.
 3. Na wycieczce organizowanej poza teren przedszkola, przy korzystaniu ze środków lokomocji, opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą do 10 dzieci.
 4. Do podstawowych obowiązków opiekuna wycieczki należy:
 • Sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczestnikami wycieczki,
 • Współdziałanie z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki,
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
 • Zapewnienie dzieciom bezpiecznego przejścia z pojazdu, do pojazdu przy wsiadaniu, przy wysiadaniu,
 • Nadzorowanie bezpieczeństwa podczas jazdy,
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika wycieczki.
 1. Uczestnikami wycieczki i spacerów są dzieci uczęszczające do przedszkola.
 2. Do podstawowych obowiązków uczestników wycieczki należy;
 • Przestrzeganie wcześniej zawartych umów z opiekunami wycieczki czy spaceru,
 • Przestrzeganie zasad zachowania się w odpowiednich miejscach publicznych,
 • Zachowanie porządku,
 • Reagowanie na umowne sygnały.
 1. Uczestników wycieczki czy spaceru obowiązuje odpowiedni strój, uzależniony od charakteru wycieczki i warunków atmosferycznych, co stanowi zadanie dla rodziców.
 2. Wyjście poza teren przedszkola lub wyjazd na wycieczkę wymaga zgody dyrektora przedszkola (zatwierdzenia karty wycieczki). Każde wyjście na spacer musi być odnotowane w zeszycie wyjść  z podaniem celu spaceru, liczby uczestników i opiekunów, oraz odnotowane w dzienniku zajęć.
 3. Zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor przedszkola wspólnie z Radą Pedagogiczną.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

 • Karta wycieczki
 • Lista uczestników i zgoda rodziców
 • Regulamin wycieczki-informacja dla rodziców

Niniejszy regulamin podpisano na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 04.04.2017r.

REGULAMIN WYCIECZKI –INFORMACJA DLA RODZICA

Rodzice i uczestnicy wycieczki zobowiązani są do:

 1. Poświadczenia swoim podpisem na liście uczestników wycieczki zgody na udział dziecka w wycieczce przedszkolnej. Ubrania dziecka w odzież stosowną do warunków i miejsca wyjazdu.
 2. Punktualnego przyprowadzenia dziecka na miejsce zbiórki –czyli do Przedszkola. Za osobami spóźnionymi nie czekamy.
 3. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa ustalonych i omówionych przez kierownika wycieczki.
 4. Zachowywania się w kulturalny sposób.
 5. Stosowania się do wszystkich poleceń kierownika wycieczki lub opiekuna.
 6. Informowania kierownika wycieczki bądź opiekuna o ewentualnych dolegliwościach i o wszystkich problemach.
 7. Pozostawienia w porządku wszystkich miejsc przebywania.
 8. Przestrzegania regulaminu.

W czasie wycieczki zabronione jest:

 1. Oddalanie się od grupy bez zgody kierownika wycieczki lub opiekuna.
 2. Narażanie na niebezpieczeństwo siebie lub innych.

Zapoznałem się z regulaminem wycieczki organizowanej

Przez……………………………………..w terminie/data…………………………………………….. grupa…………………………………………………………………………………………………………………………….

Jednocześnie oświadczam, że nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych, które uniemożliwiałyby udział dziecka w wycieczce.

L.p. Nazwisko imię dziecka Podpis rodzica
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Miejsce i godzina zbiórki ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Miejsce i przewidziana godzina powrotu……………………………………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu do kierownika wycieczki……………………………………………………………………………………………………………………………

Trasa wycieczki………………………………………………………………………………………………………………………….

Cel wycieczki……………………………………………………………………………………………………………………………

 

Data i podpis kierownika wycieczki