Zimowy konkurs plastyczny

Zimowy konkurs plastyczny dla przedszkolaków i ich rodzin z ,, Jarzębinki”

Serdecznie zapraszamy naszych przedszkolaków z rodzicami (można poprosić o pomoc także babcię, dziadka) do udziału w konkursie plastycznym
,,Zima 2021 wokół nas”.
Prace prosimy przynosić do przedszkola do 12.02.2021r.

Regulamin wewnątrzprzedszkolnego konkursu plastycznego ,,Zima 2021 wokół nas”.
Cele:
– wzmacnianie więzi rodzinnych, integracja międzypokoleniowa, zachęcanie do wspólnego działania;
– rozwijanie i promowanie talentów plastycznych;
– kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci;
– kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi;
– rozwijanie zdolności manualnych.

Organizator:
Przedszkole Nr 1 ,,Jarzębinka” w Szamotułach
Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają; mgr Małgorzata Kąkol, mgr Edyta Biedna, mgr Ewa Szymenderska.

Uczestnicy konkursu:
przedszkolaki ,,Jarzębinki” wsparci przez rodziców, babcie i dziadków. Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej.

Zasady konkursu:
1. Czas trwania konkursu od 28 stycznia do 12 lutego 2021r.
2. Uczestnicy: dzieci w wieku 3-6 lat, uczęszczające do Przedszkola nr1 ,, Jarzębinka” w Szamotułach.
3. Wymagania techniczne:
– technika dowolna,
– format pracy A3 lub A4, praca płaska,
– praca dziecka we współpracy z rodzicem, babcią, dziadkiem.
4.Metryczka: każda praca powinna mieć dołączoną metryczkę zawierającą imię i nazwisko autora pracy; nazwę grupy, do której dziecko uczęszcza; imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego, pod którego kierunkiem zastała wykonana praca.

5.Kryteria oceny: zgodność z tematem, oryginalność ujęcia tematu, pomysłowość, estetyka i staranność wykonania.

6. Komisja konkursowa
Prace konkursowe będą oceniane przez specjalnie powołaną Komisję Konkursową, wybraną spośród przedstawicieli Rady Pedagogicznej Przedszkola.

7.Nagrody
W konkursie przewidziano nagrody w dwóch grupach wiekowych:

3-4 -latki

5-6-latki

za pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenia nagród nastąpi 19 lutego 2021r.
Wyniki konkursu zostaną również opublikowane na stronie internetowej przedszkola i grup przedszkolnych.

Termin składania prac: do 12 lutego 2021r.
Prace składamy w wyznaczonym terminie u nauczycieli grup.

Wystawa prac wszystkich uczestników zostanie zorganizowana na korytarzu przedszkola.

Uwagi końcowe:
Prace pozostają do dyspozycji organizatorów. Zdjęcia nagrodzonych prac zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola i grup przedszkolnych. Regulamin konkursu można znaleźć na stronie internetowej przedszkola i grup przedszkolnych