8 kwietnia 2019

Kółko Rozwinąć Skrzydła

Kółko Rozwinąć Skrzydła

KÓŁKO ARTYSTYCZNE „ROZWINĄĆ SKRZYDŁA”                                                            

           SEKCJA PLASTYCZNA   

 

„Dzieci przejawiające wszelkie zdolności i talenty

Trzeba nie tylko wychwycić  spośród rówieśników,

Ale także je kształtować, rozwijać, wzbogacać

I ciągle zachęcać do działania”

Margaret Mead

 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu

W poniedziałek-czas trwania 1,5 godziny od 15:00 do 16:30(co drugi tydzień)

Adresaci: dzieci pięcioletnie i sześcioletnie przejawiające uzdolnienia plastyczno-teatralne.

Liczba uczestników :od 10 do 16

Prosimy o przygotowanie dziecku prowiantu np. kanapka, ciasteczka i sok .

 

CEL GŁÓWNY PROGRAMU:

Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych

Możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne.

 

 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

* kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji plastycznej;

* stwarzanie okazji do poznawania różnorodnych technik plastycznych oraz do eksperymentowania

Różnym materiałem i narzędziami,

* wyrażanie swojej wiedzy, przeżyć i doświadczeń za pomocą plastycznych środków wyrazu,

* kształtowanie twórczej postawy, kreatywności,

* aktywizowanie procesów poznawczych,

* kształtowanie zainteresowania wytworami  artystycznymi -dziełami sztuki poprzez obcowanie

Z malarstwem(reprodukcje obrazów), wytworami sztuki ludowej,

* rozwijanie wrażliwości zmysłowej, estetycznej,

* kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole,

* odkrywanie i budzenie wiary we własne możliwości i zdolności,

Rozwijanie dyspozycji psychicznych -samodzielności, wytrwałości, umiejętności planowania,

Dokonywania właściwych wyborów, własnego potencjału pozytywnych wartości,

* uwrażliwianie na piękno różnorodnych zjawisk przyrodniczych, społecznych.

 

Prowadzące:

Edyta Biedna

Małgorzata Kąkol

Katarzyna Gajzler

 

 

KÓŁKO „ROZWINĄĆ  SKRZYDŁA”

         SEKCJA SPORTOWA

 

„Trzeba, żeby się dzieci uczyły

Igrając i swawoląc, a do nas

Należy takie im podawać zabawki,

Takimi je tylko rzeczami zajmować,

W takie miejsca naprowadzać,

Gdzie się mogą nauczyć, czego  żądamy.”

 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

W poniedziałek- czas trwania 1 godzina od 15:oo do 16:oo(co drugi tydzień)

Adresaci :dzieci pięcioletnie i sześcioletnie przejawiające uzdolnienia ruchowe.

Liczba uczestników: od 8 do 14.

Prosimy o przygotowanie dziecku  prowiantu np. kanapka, ciasteczka, sok oraz zaopatrzyć

W strój gimnastyczny.

 

CEL GŁÓWNY:

Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez  kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku.

 

CELE OPERACYJNE:

Dziecko powinno:

* znać i stosować różnorodne formy aktywności fizycznej i aktywnego wypoczynku,

* umieć przygotować swój organizm do wysiłku,

* rozwijać inwencję twórczą, odpowiedzialność i samodzielność,

* znać podstawowe przepisy gier i zabaw do możliwości dzieci,

* znać własne zdolności motoryczne i umieć dokonać samooceny,

* umieć stosować zasady fair play w czasie gier i zabaw,

* znać i stosować nazewnictwo i słownictwo sportowe,

* rozwijać umiejętność współpracy w grupie,

* stosować nabyte wiadomości i umiejętności w czasie ćwiczeń, gier i zabaw,

* czerpać radość i zadowolenie z uczestnictwa w zajęciach,

* rozbudzać zainteresowania sportowe i osiągnąć wyższe wyniki sprawności fizycznej

 

Prowadzące:

Edyta Biedna

Małgorzata Kąkol

Katarzyna Gajzler