Informacje z zebrań z rodzicami

Przebieg Zebrań z rodzicami  07,09,10, 14.09.2020r.

 

 1. Przedstawienie się nauczycieli pracujących w danej grupie zwrócenie rodzicom uwagi że każdy nauczyciel jest tak samo ważny. Informacji o dzieciach udzielają tylko nauczyciele. Można się umówić wcześniej na rozmowę.
 2. Natychmiastowe zgłaszanie przez Rodziców wszelkich zmian np. w numerach  telefonów, adresie zamieszkania, osobach upoważnionych do odbioru dziecka.
 3. Zapoznanie z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Złożone podpisane oświadczenie jest potwierdzeniem, że Rodzic z nimi się zapoznał i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
 4. Odpłatność i ubezpieczenie . Opłata za żywienie 8 zł. regulowana jest z dołu rodzice płacą tylko za rzeczywisty czas pobytu –nie ma odliczeń. Państwa obowiązkiem jest codziennie logować i wylogowywanie dzieci. Każda godzina ponad 5 h jest płatna 1 zł. Jeśli dziecko nie zostanie zalogowane lub wylogowane a o tym fakcie nie poinformują państwo osoby obecnej na korytarzu lub nauczyciela to dziecko ma liczone jak za cały dzień pobytu. Jeśli odbiorą Państwo dziecko po zakończeniu pracy przedszkola płacą Państwo dodatkowo 50 zł. za każdą godzinę. Proszę zwracać uwagę czy logując usłyszeliście Państwo piknięcie. Z breloków korzystają tylko osoby dorosłe. W miesiącu październiku wnoszą Państwo opłatę za wrzesień a w lipcu  za czerwiec.  Na początku miesiąca 2-3 dostają Państwo sms-em na podany w umowie numer telefonu informację z wysokością opłaty, którą należy uiścić na podany w umowie numer konta do  10-tego każdego miesiąc. Umowy Państwo dostaliście- jedną macie. Dzieci spożywają wszystkie posiłki jeśli nie zje podwieczorku to bierze do domu  a jak zapomni i zostawi w szatni to wyrzucamy. Na talerzu musi być wszystko co jest na obiad. Jeśli dziecko czegoś nie je to po prostu zostawia. Nie przynosimy żadnego picia do przedszkola. Woda jest w baniaku w Sali.  Nie przynosimy żadnych zabawek.  Można zamówić dodatkowe breloki do czytnika. Cena breloka 3 zł. Po dokonaniu zapłaty za brelok i okazaniu potwierdzenia wpłaty na podane konto Rodzic otrzyma brelok.
 5. Przedstawienie ofert ubezpieczenia –kto się decyduje –wpisać na listę i można już zapłacić lub najpóźniej uregulować  do 15 X. – opłaca składkę- 38,91 zł.
 6. Wybór Rady Rodziców grupy i z tej trójki jednego z rodziców do Rady Rodziców przedszkola. Zebranie Rady Przedszkola. O terminie zebrania poinformujemy indywidualnie wybraną osobę. Składki na Radę Rodziców a także inne, wszelkie działania, które są w ramach współpracy Przedszkola z Rodzicami są w formie dobrowolnej. Ale z tych funduszy kupowane są paczki dla dzieci na święta zakończenie roku, wycieczki dla 6 latków itp. A także opłacany jest Klub Muzyka, jeśli zmieni się sytuacja i będzie taka możliwość.. Składka wynosiła w roku poprzednim ogółem 100zł na rok. I rata 40 +10 = 50zł. do końca października na konto R. R. z podaniem imienia i nazwiska dziecka i grupy, II rata do połowy lutego –też 40 +10= 50zł. Numer konta do wpłat na gazetce
 7. Pracę przedszkola reguluje Statut i regulaminy które dostępne są na stronie internetowej w zakładce dokumenty www.jarzebinka.org  Najważniejsze jest bezpieczeństwo dzieci dlatego prosimy przestrzegać : procedury przyprowadzania i odbioru dzieci, szczególnie teraz w czasie pandemii. Dzieci mogą odbierać jedynie osoby upoważnione. Nie wydajemy dzieci, jeśli nie ma złożonych na piśmie upoważnień ani na telefoniczną prośbę, nie udzielamy informacji o dzieciach przez telefon.
 8. RODO w przedszkolu – przekazanie pakietu zgód do podpisu
 9. Zapoznanie Rodziców z Podstawą programową w przedszkolu : podstawa programowa wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dziennik Ustaw RP poz. 356), -mieć do wglądu dla rodziców, Rodzice dzieci 6-letnich zapoznanie z podstawą programową kl. I.
 10. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

 

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

11. Zapoznanie z programami na których pracują poszczególne  grupy.  Zapytać rodziców o opinie na temat pakietów w przedszkolu – UWAGA! Koniecznie zapisać w protokole, że rodzice wyrazili wolę na zakup

12. Przedstawienie ramowego rozkładu  dnia. Uwrażliwienie rodziców, iż dzieci mają być przyprowadzane do przedszkola do godziny 8.40 ,odbiór od 12:45-13:00 i od 14:30-16:30. Poinformowanie  do jakiej Sali dzieci się schodzą i z jakiej są odbierane

13. Wyjścia Konieczność zapewnienia dzieciom odpowiedniego ubrania, nakrycia głowy , gdyż wyjścia zabawa na placu zabaw organizowane są codziennie. Poza teren przedszkola-na spacery wychodzimy tylko  sporadycznie i to do miejsc nie zatłoczonych. Nie respektujemy próśb, żeby dziecko dzisiaj nie wychodziło – do przedszkola przyprowadzamy tylko zdrowe dzieci.

14. .Jeśli zmieni się sytuacja to będziemy organizować zajęcia otwarte, zebrania na razie z tego typu działań rezygnujemy. Kontaktujemy się przez naszą grupy zamknięte.

15. Pasowania – w trakcie dnia, bez rodziców.

16. Przedstawienia Kalendarza świąt i uroczystości w przedszkolu, wynikającego z planu rocznego.

17. Wszelkie uwagi, spostrzeżenia prosimy zgłaszać nauczycielowi lub dyrektorowi. Rozmawiajmy/ pytamy  a na pewno wszystko da się wyjaśnić.